Kommuniké från årsstämma i BuildData Group AB

Årsstämma i BuildData Group AB, 559136-0317 (”Bolaget”) ägde rum idag den 11 november 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman.

 

 • Stämman fastställde balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2021. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2021. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för nämnda räkenskapsår.

 

 • Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Stefan Charette, Gareth Burton, Melanie Dawson, Erik Gabrielson, Mikael Näsström och Per Åkerman. Stefan Charette omvaldes som styrelsens ordförande.

 

 • Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 186 000 kronor till styrelsens ordförande respektive 93 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter.

 

 • Det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapital i enlighet med nedan.

 

 

Tidigare lydelse Ny lydelse

§ 4 AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 600 000 kronor och högst 22 400 000 kronor.

 

The share capital shall be not less than SEK 5,600,000 and no more than SEK 22,400,000.

 

§ 4 AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.

 

The share capital shall be not less than SEK 12,500,000 and SEK 50,000,000.


§ 5 ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antal aktier ska vara lägst 28 000 000 och högst 112 000 000.

 

The number of shares shall be no fewer than 28,000,000 and no more than 112,000,000.

 

§ 5 ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antal aktier ska vara lägst 62 500 000 och högst 250 000 000.

 

The number of shares shall be no fewer than 62,500,000 and no more than 250,000,000.

 

 

 • Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst fram intill nästkommande årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD i BuildData Group AB

Tel: +44 7760 760 777

E-mail: gustave.geisendorf@builddata.se

Om BuildData Group AB

BuildData Group AB är ett molnbaserat programvaruföretag för bygghantering. Koncernens verksamhet bedrivs p åIrland med verksamhet i Storbritannien, Australien och Mellanöstern.

 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se.

 

Kommuniké från årsstämma i BuildData Group AB

Bulletin from the annual general meeting in BuildData Group AB

Annual general meeting in BuildData Group AB, 559136-0317 (the ”Company”) was held today, 11 November 2021. In view of the current covid-19 situation, the meeting was held through postal voting only, without physical presence. The main decisions of the annual general meeting are summarised below.

 

 • The meeting adopted the Company’s income statement and balance sheet and the consolidated income statement and balance sheet for the financial year that ended on 30 June 2021. The meeting resolved that no dividend shall be paid for the financial year that ended on 30 June 2021. The board of directors and the managing director were discharged from liability for the abovementioned financial year.

 

 • The meeting resolved to re-elect board members Stefan Charette, Gareth Burton, Melanie Dawson, Erik Gabrielson, Mikael Näsström and Per Åkerman. Stefan Charette was re-elected as the chairman of the board of directors.

 

 • Further, the meeting resolved, in accordance with the board’s proposal, that remuneration amounting to SEK 186,000 for the chairman and to SEK 93,000 for each of the other board members, shall be paid out.

 

 • The registered accounting firm BDO Sweden AB was re-elected as the Company’s auditor. The meeting resolved that the auditor’s remuneration shall be paid in accordance with approved invoices.

 

 • The meeting resolved, in accordance with the board’s proposal, to change the limits for the total amount of shares and share capital in the articles of association, in accordance with below.

 

 

Former wording New wording

§ 4 AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 600 000 kronor och högst 22 400 000 kronor.

 

The share capital shall be not less than SEK 5,600,000 and no more than SEK 22,400,000.

 


§ 4 AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.

 

The share capital shall be not less than SEK 12,500,000 and SEK 50,000,000.


§ 5 ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antal aktier ska vara lägst 28 000 000 och högst 112 000 000.

 

The number of shares shall be no fewer than 28,000,000 and no more than 112,000,000.

 


§ 5 ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antal aktier ska vara lägst 62 500 000 och högst 250 000 000.

 

The number of shares shall be no fewer than 62,500,000 and no more than 250,000,000.

 

 

 • The meeting resolved to authorize the board of directors to resolve, on one or several occasions and for the time period until the next annual general meeting, to increase the Company’s share capital by new share issues and to issue warrants and convertible bonds, to the extent possible according to the articles of association, as applicable. Issues may be made with or without deviation from the shareholders’ preferential rights and with or without provisions for contribution in kind, set-off or other conditions.

 

For more information, please contact:

Gustave Geisendorf, CEO in BuildData Group AB

Tel: +44 7760 760 777

E-mail: gustave.geisendorf@builddata.se

About BuildData Group AB

BuildData Group AB is a cloud-based construction management software company. The Group’s operations are conducted in Ireland with operations in the UK, Australia and the Middle East.

 

The Company is listed on Nasdaq First North Growth Market and Redeye AB is the Company’s acting Certified Adviser, phone: +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se.

Kommuniké från årsstämma i BuildData Group AB

SAMMANFATTNING FÖR BUDGETÅRET 2022 Q1

 

Finansiella höjdpunkter

 • Nettoomsättningen under Q1 var 21,2 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 110 % jämfört med samma period 2020 (10,1 MSEK).
 • Återkommande intäkter ökade med 26%.
 • Underliggande organisk försäljningstillväxt på proformabasis på 3,4%.
 • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter och valutaomräkning) var 0,9 MSEK jämfört med samma period 2020 (2,4 MSEK). Som vi angav i början av året investerar företaget för framtida tillväxt, vilket har lett till minskad normaliserad EBITDA.
 • EBITDA på 0,0 MSEK jämfört med samma period 2020 (2,0 MSEK).
 • Nettoförlust var -2,6 MSEK jämfört med en vinst under samma period 2020 (0,1 MSEK).
 • Det grundläggande resultatet per aktie (viktat) uppgick till -0,04 MSEK (0,00 MSEK).
 • Det operativa kassaflödet under Q1 var -8,4 MSEK.

 

Operativa höjdpunkter

 • 190 nya avtal tecknades av koncernen under FY2022 Q1 med ett värde på 23,7 MSEK.
 • Totalt kontraktsvärde på 81,9 MSEK i slutet av Q1 jämfört med 76,7MSEK i slutet av föregående kvartal.
 • Bruce Morrison tillträdde som ekonomichef.
 • Gareth Burton och Melanie Dawson tillträdde som styrelseledamöter.

 

Väsentliga händelser efter perioden

 • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter periodens slut.

 

Delårsrapporten 2022 Q1 för 1 juli till 30 september 2021 bifogas som en PDF -fil. Denna rapport och andra finansiella rapporter kommer att finnas tillgängliga på vår webbplats på https://www.builddata.se/investors/reports-and-presentations/.

 

För mer information:

Vänligen kontakta Gustave Geisendorf, VD för BuildData Holding AB: gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760 760 777.

 

Om BuildData Group AB

BuildData Holding AB (publ) (moderbolaget) och dess dotterbolag (tillsammans “koncernen” eller “bolaget”) är ett molnbaserat programvaruföretag för bygghantering. Koncernens verksamhet bedrivs på Irland med verksamhet i Storbritannien, Australien och Mellanöstern.

 

BuildData är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Redeye AB är bolagets auktoriserade rådgivare (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se).

Kommuniké från årsstämma i BuildData Group AB

SUMMARY FOR FINANCIAL YEAR 2022 Q1

Financial Highlights

 • Net sales in Q1 were SEK 21.2m, corresponding to a 110% increase compared with the same period in 2020 (SEK 10.1m).
 • Recurring revenues increased by 26%. Underlying organic sales growth on a proforma basis of 3.4%.
 • Normalised EBITDA (EBITDA before non-recurring items and FX translation) was SEK 0.9m compared to the same period in 2020 (SEK 2.4m). As we indicated at the beginning of the year, the company is investing for future growth which has led to the decrease in Normalised EBITDA.
 • EBITDA of SEK 0.0m compared to the same period in 2020 (SEK 2.0m).
 • Net loss was SEK -2.6m compared with a profit in the same period in 2020 (SEK 0.1m).
 • Basic earnings per share (weighted) amounted to SEK -0.04 (SEK 0.00).
 • Operating cashflow in Q1 was SEK –8.4m.

 Operational Highlights

 • 190 new agreements were signed by the group in FY2022 Q1 with a value of SEK 23.7m
 • Total contract value of SEK 81.9m at the end of Q1 compared with SEK 76.7m at the end of the previous quarter.
 • Bruce Morrison joined as Chief Financial Officer.
 • Gareth Burton and Melanie Dawson joined as board members.

 Significant Events after the Period

 • There have been no significant events after the end of the period.

 

The 2022 Q1 Interim Report for 1 July to 30 September 2021 is attached as a PDF file. This report and other financial reports will be available on our website at https://www.builddata.se/investors/reports-and-presentations/.

 

For more information

Please contact Gustave Geisendorf, CEO of BuildData Holding AB: gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760 760 777.

 

About BuildData Group AB

BuildData Holding AB (publ) (Parent Company) and its subsidiaries (collectively the “Group” or the “Company”) is a cloud-based construction management software company. The Group’s operations are conducted in Ireland with operations in the UK, Australia and the Middle East.

 

BuildData is listed on Nasdaq First North Growth Market and Redeye AB is the Company’s acting Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se).

Kommuniké från årsstämma i BuildData Group AB

Kommuniké från årsstämma i BuildData Group AB

BuildData Group AB (publ) is releasing the annual report for the year ending 30 June 2021 on the website – please see this link.

For more information, please contact:

Gustave Geisendorf, CEO at BuildData, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760 760 777

About BuildData

BuildData Holding AB (publ) (Parent Company) and its subsidiaries (collectively the “Group” or the “Company”) is a cloud-based construction management software company. The Group’s operations are conducted in Ireland with operations in the UK, Australia and the Middle East.

BuildData is listed on Nasdaq First North Growth Market and Redeye AB is the Company’s acting Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se

Kommuniké från årsstämma i BuildData Group AB

The shareholders of BuildData Group AB, reg.no 559136-0317 (the “Company”) are hereby summoned to the annual general meeting on Thursday, 11 November 2021 to be held by postal voting only.

 

In view of the current situation and considering the risk for spreading the coronavirus, the Board of Directors have decided, that the meeting shall be held without physical presence by shareholders exercising their right to vote by postal voting, in accordance with Section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.

 

RIGHT TO PARTICIPATE AND REGISTRATION

 

Shareholders wishing to attend the meeting shall:

 

 • be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on 3 November 2021, and.
 • notify their participation by casting their postal vote in accordance with the instructions below under “Information on postal voting” so that the postal voting form and, where applicable, proxies, registration certificates and other equivalent documents of authority are received by the Company by 10 November 2021 at the latest.

 

NOMINEE-REGISTERED SHARES

Shareholders whose shares are nominee-registered must, in addition to giving notice of attendance to the Company by casting their postal vote, register such shares in their own names so that the shareholder is recorded in the share register as of 3 November 2021. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and request for such registration shall be made to the nominee in accordance with the nominee’s routines in such time in advance as decided by the nominee. Voting rights registrations effected no later than 5 November 2021 in Euroclear Sweden AB will be considered in the preparation of the share register.

 

INFORMATION ON POSTAL VOTING

 

Shareholders may exercise their voting rights at the meeting only by voting in advance, so-called postal voting, in accordance with Section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. Forms for postal voting are available on the Company’s website www.builddata.se.

Completed and signed form is sent to BuildData Group AB, c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, 104 40 Stockholm, Sweden or by e-mail to info@builddata.se. The complete form shall be sent well in advance before the meeting and not later than 5 November 2021 to be considered valid as notice of attendance. The form can be sent by mail to BuildData Group AB, c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, 104 40 Stockholm, Att: AGM 2021 or by e-mail to builddata@info.se. The shareholder may not provide the postal vote with special instructions or conditions. If this happens, the vote (i.e the postal vote in its entirety) is invalid. More information can be found in the postal voting form.

 

If the shareholder exercises its right to vote by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder must be attached to the postal voting form. The proxy form will be available on the Company’s website www.builddata.se. If the shareholder is a legal entity, a registration certificate or other authorization document must be attached to the postal voting form.

 

PROPOSED AGENDA

 

 1. Opening of the meeting and appointment of chairman of the meeting
 2. Preparation and approval of the register of voters
 3. Appointment of one or two persons to verify the minutes of the meeting
 4. Determination of whether the meeting has been duly convened
 5. Approval of the agenda
 6. Presentation of the annual accounts and the auditor’s report on the annual accounts and the consolidated accounts and the auditor’s report on consolidated accounts
 7. Resolutions regarding:
 8. approval of the profit and loss account and the balance sheet and the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet;
 9. allocation of the Company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet; and
 10. discharge of liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director
 11. Determination of fees for the Board of Directors and auditors
 12. Election of Board of Directors and auditor
 13. Resolution regarding changes in the article of association
 14. Resolution on authorization for the Board of Directors to resolve on issue of shares, warrants and convertibles
 15. Resolution to authorize the Board of Directors to undertake minor adjustments of the resolutions
 16. Closing of the meeting

PROPOSED RESOLUTIONS

Item 1 – Opening of the meeting and appointment of chairman of the meeting

The Board of Directors proposes that Johan Engström (Eversheds Sutherland) is appointed as the Chairman of the meeting.

 

Item 2 – Preparation and approval of the register of voters

The voting list proposed for approval is the voting list prepared by the Company, based on the Company’s share register obtained from Euroclear Sweden AB and received postal votes which have been verified and approved by the persons to approve the minutes.

 

Item 3 – Appointment of one or two persons to verify the minutes of the meeting

The Board of directors proposes that Kevin Holmkvist (Eversheds Sutherland) or, if unable to attend the meeting, any of the persons assigned by the Board of Directors, shall verify the minutes. The persons verifying the minutes shall also control the voting list and that received postal votes are correctly reflected in the minutes.

 

Punkt 7 b)Allocation of the Company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet

 

The Board of Directors proposes no dividend for the financial year that ended 30 June 2021.

 

Punkt 7 c) Discharge of liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director

 

Discharge from liability is decided by individual resolutions for each member of the Board of Directors active during the financial year that ended 30 June 2021 and the CEO respectively, in the following order:

 

 • Director Stefan Charette
 • Director Erik Gabrielson
 • Director Mikael Näsström
 • Director Per Åkerman
 • CEO Gustave Geisendorf

 

Item 8 – Determination of fees for the Board of Directors and auditors

The Company’s nomination committee proposes that the remuneration to the Chairman shall be 186 000 SEK and that renumeration to other Directors shall be 93 000 SEK for the time until the next annual general meeting 2022. Remuneration to the Company’s auditors is proposed to be paid as per the approved invoice.

 

Item 9 – Election of Board of Directors and auditor 

The Company’s Nomination Committee proposes the re-election of (i) Stefan Charette, (ii) Gareth Burton, (iii) Melanie Dawson, (iv) Erik Gabrielson, (v) Mikael Näsström and (vi) Per Åkerman as directors of the Company and (vii) the re-election of Stefan Charette as Chairman of the Board of Directors. The Nomination Committee further proposes that (viii) the registered accounting firm BDO Sweden is appointed as the Company’s auditor for the period until the end of the next annual general meeting. BDO Sweden AB has informed that the certified accountant Johan Pharmanson will remain the auditor-in-charge, should BDO Sweden AB be appointed as the Company’s auditor.

 

Item 10 – Resolution regarding changes in the article of association

The Board of Directors proposes that the Meeting decides to increase the limits in the articles of association on the amount of shares and share capital in accordance with below:

Current wording Proposed wording
§ 4 AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 600 000 kronor och högst 22 400 000 kronor. The share capital shall be not less than 5,600,000 and no more than SEK 22,400,000.
§ 4 AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.The share capital shall be not less than SEK 12,500,000 and SEK 50,000,000.
§ 5 ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES
Antal aktier ska vara lägst 28 000 000 och högst 112 000 000.The number of shares shall be no fewer than 28,000,000 and no more than 112,000,000.
§ 5 ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES
Antal aktier ska vara lägst 62 500 000 och högst 250 000 000.The number of shares shall be no fewer than 62,500,000 and no more than 250,000,000.

The resolution proposed under this item must be approved by shareholders representing not less than two thirds (2/3) of the votes cast and shares represented at the Meeting.

Item 11Resolution on authorization for the Board of Directors to resolve on issue of shares, warrants and convertibles

It is proposed that the Meeting authorizes the Board of Directors to resolve – at one or several occasions and for the time period until the next annual general meeting – to increase the Company’s share capital by new share issues and to issue warrants and convertibles, to the extent possible from time to time according to the Company’s article of association.

New share issues, as well as issues of warrants and convertibles, may be made with or without deviation from shareholders’ preferential rights and with or without provisions for contribution in kind, set-off or other conditions in accordance with Chapter 2 Section 5 of the Swedish Companies Act. Pursuant to Chapter 16 of the Swedish Companies Act, the Board of Directors may not by virtue of this authorization resolve on resolve on issues to directors and/or employees in the Company or its subsidiaries.

 

The purpose of the authorization is to increase the financial flexibility of the Company and the acting scope of the Board of Directors. Should the Board of Directors resolve on an issue with deviation from the shareholders’ preferential rights, the reason shall be to enable the external raising of capital (through new owners of strategic importance for the Company or otherwise) for the financing of the Company’s business, commercialization and development of the Company’s products and intellectual property rights and/or acquisitions of other companies or businesses.

 

A resolution in accordance with this item is valid only if supported by shareholders holding not less than two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

 

Item 12Resolution to authorize the Board of Directors to undertake minor adjustments of the resolutions

The Board of Directors proposes that the annual general meeting authorizes the Board of Directors, the CEO or a person otherwise designated by the Board, to undertake such minor adjustments and clarifications of the decisions made at the annual general meeting to the extent required for registration of the resolutions.

 

OTHER

Number of shares and votes

 

At the date of this notice, the total amount of shares and votes in the Company amounts to 62 757 284. The Company does not own any own shares.


Shareholders right to request information

Shareholders have the right to request information from the Board of Directors and the CEO in accordance with Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act regarding conditions that may affect the assessment of a matter on the agenda and conditions that may affect the assessment of the Company’s financial situation. The Board of Directors and the CEO shall disclose such information if the Board of Directors considers that this can be done without significant damage to the Company.

 

Requests for such information shall be submitted in writing to the Company no later than ten days before the meeting, i.e. no later than 1 November 2021, to the Company’s address BuildData Group AB, c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, 104 40 Stockholm, Sweden (please mark the post with “AGM 2021”) or by e-mail to info@builddata.se. The information is provided by the Company by keeping it available at the Company at the above address and at the Company’s website www.builddata.se under “AGM 2021” no later than 6 November 2021. The information is also sent to shareholders who have requested it and who have provided their address.

Documents

 

Documents in accordance with the Swedish Companies Act will be available at the Company’s office, address set out above, and on the Company’s website www.builddata.se no later than three weeks before the meeting. The documents are also sent to shareholders who have requested it and who have provided their address.

 

Personal data

 

For information on how personal data is processed in relation to the meeting, see the Privacy Notice on Euroclear Sweden AB’s website at: https://www.euroclear.com/sweden/en/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

______________

Stockholm in October 2021

BuildData Group AB

The Board of Directors