Information om det offentliga uppköpserbjudandet

Information om det offentliga uppköpserbjudandet från Goldcup 33244 AB

Den 24 juli 2023 offentliggjorde Goldcup 33244 AB (”Budgivaren”) ett offentligt kontanterbjudande, till aktieägarna i Builddata Group AB (publ) (”BuildData”) att lämna in alla sina aktier i BuildData till Budgivaren till ett pris av 3.53 kr per aktie (”Erbjudandet”).

Information om Erbjudandet har tillgängliggjorts av Budgivaren på: https://goldcup33244.se

Uttalande från oberoende budkommitté

Värderingsutlåtande 18 Augusti 2023