Avnotering av BuildData Group AB

Styrelsen för Bolaget har den 28 september 2023, efter önskemål från BuildData Acquisition AB, fattat beslut om att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer BuildData Group AB att avnoteras från Nasdaq First North Growth Market. Sista handelsdag i aktien blir fredagen den 20 oktober 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD i BuildData Group AB

Tel: +44 7760 760 777

E-mail: gustave.geisendorf@builddata.se

Om BuildData Group AB

BuildData Group AB är ett molnbaserat programvaruföretag för bygghantering. Koncernens verksamhet bedrivs på Irland med verksamhet i Storbritannien, Australien och Mellanöstern.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se.

Den oberoende budkommittén i BuildData Group AB erhåller ett värderingsutlåtande

Den 24 juli 2023 offentliggjorde Goldcup 33244 AB (“Budgivaren”) ett offentligt uppköpserbjudande om 3,53 kronor kontant per aktie till aktieägarna i BuildData Group AB (“BuildData”) (“Erbjudandet”). Den Oberoende Budkommittén har inhämtat ett värderingsutlåtande, en s.k. fairness opinion, avseende Erbjudandet. Värderingsutlåtandet, som är föremål för de antaganden och överväganden som anges däri, återspeglar Erbjudandet en rättvisande värdering av Bolaget.

Bakgrund

Information om Erbjudandet finns i Budgivarens pressmeddelande som offentliggjordes den 24 juli 2023, se https://news.cision.com/goldcup-33244-ab. En erbjudandehandling förväntas offentliggöras av Budgivaren omkring den 23 augusti 2023. Se även https://goldcup33244.se. Acceptperioden för Erbjudandet förväntas löpa ut omkring den 21 september 2023.

Styrelseledamöterna Stefan Charette, Gareth Burton, Erik Gabrielson, Mikael Näsström och Per Åkerman har en intressekonflikt enligt punkt II.18 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (“Takeover-reglerna“) och har inte deltagit och kommer inte att delta i handläggningen av eller beslut rörande Erbjudandet.

Den oberoende budkommittén i BuildData utgörs av Melanie Dawson, styrelseledamot i BuildData (den ”Oberoende Budkommittén“). Den Oberoende Budkommittén har anlitat Eversheds Sutherland som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Den Oberoende Budkommittén består inte av ett tillräckligt antal styrelseledamöter för att utgöra en beslutsför styrelse. Styrelsen kommer därför inte att avge något uttalande avseende Erbjudandet i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna.

Värderingsutlåtande

Den Oberoende Budkommittén har utsett Pareto Securities AB att utfärda ett oberoende värderingsutlåtande i enlighet med Takeover-reglerna. Värderingsutlåtandet är bifogat detta pressmeddelande och är föremål för de antaganden och överväganden som anges däri. Enligt värderingsutlåtandet anser Pareto Securities AB att Erbjudandet återspeglar det aktuella underliggande värdet i BuildData och därmed en rättvisande värdering av Bolaget. Pareto Securities AB kommer att erhålla ett arvode för uppdraget avseende utlåtandet. Arvodet är oberoende av utgången av utlåtandet och ingen del av arvodet är villkorat av eller relaterat till storleken på vederlaget i Erbjudandet, acceptnivån i Erbjudandet eller huruvida Erbjudandet fullföljs eller inte.

 

BuildData Group AB

Den Oberoende Budkommittén

För ytterligare information, vänligen kontakta

Melanie Dawson, den Oberoende Budkommittén för BuildData

e-post: info@builddata.se

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknologi och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Kommentar från den oberoende budkommittén i BuildData Group AB avseende det offentliga uppköpserbjudandet från Goldcup 33244 AB

2023-07-24, 19:30

Den 24 juli 2023 offentliggjorde Goldcup 33244 AB (“Budgivaren”) ett offentligt erbjudande om 3,53 kronor kontant per aktie till aktieägarna i BuildData Group AB (“BuildData”) (“Erbjudandet”).

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig i Budgivarens pressmeddelande som offentliggjordes idag den 24 juli 2023, se https://news.cision.com/goldcup-33244-ab. En erbjudandehandling förväntas offentliggöras av Budgivaren omkring den 23 augusti 2023. Se även https://goldcup33244.se. Acceptperioden för Erbjudandet förväntas löpa ut omkring den 21 september 2023.

Budgivaren är ett nybildat bolag med organisationsnummer 559437-7706 och säte i Stockholm. Budgivaren är för närvarande helägt av Striddan Limited, ett bolag helägt av Gustave Geisendorf, VD för BuildData, och kommer, vid fullföljande av Erbjudandet, att bli samägt av medlemmarna i ett budkonsortium.

Budkonsortiet består av Striddan Limited och medbudgivarna Athanase Industrial Partners Fund II, Athanase Industrial Partners II KB, Hållbar AB, Brian Dodsworth, Gareth Burton, Per Åkerman, Marcus Schiller, Stephen Tarpey, Erik Gabrielson, Stefan Lanefelt, Tom Boland, Mike White, Mikael Näsström och James Cannon (“Budkonsortiet“). Budkonsortiet har ingått ett avtal om att gemensamt genomföra Erbjudandet genom Budgivaren.

Styrelseledamöterna Stefan Charette, Gareth Burton, Erik Gabrielson, Mikael Näsström och Per Åkerman har en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna och har inte deltagit och kommer inte att delta i handläggningen av eller beslut rörande Erbjudandet.

Den oberoende budkommittén för BuildData består av Melanie Dawson, styrelseledamot i BuildData (den ”Oberoende Budkommittén“). Den Oberoende Budkommittén har anlitat Eversheds Sutherland som legal rådgivare i samband med Erbjudandet och kommer att inhämta ett värderingsutlåtande (fairness opinion) från en oberoende expert. Den Oberoende Budkommittén kommer att offentliggöra värderingsutlåtandet senast två veckor före acceptfristens utgång.

BuildData Group AB

Den Oberoende Budkommittén

För ytterligare information, vänligen kontakta

Melanie Dawson, den Oberoende Budkommittén för BuildData

e-post: melanie.dawson@origin7.co.uk

 

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknologi och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Oreviderad Delårsrapport Q4 1 april-30 juni 2023

Finansiella höjdpunkter

 • ARR i slutet av fjärde kvartalet (kvartalet som slutade 30 juni 2023) uppgick till 100,0 MSEK, motsvarande en ökning med 25,1% jämfört med samma period föregående år (79,9 MSEK).
 • TCV uppgick till 154,9 MSEK, motsvarande en ökning med 32,3% jämfört med samma period föregående år (117,1 MSEK). Organisk TCV-tillväxt var 32,3% jämfört med samma period föregående år.
 • Nettoomsättningen uppgick till 28,5 MSEK, motsvarande en ökning med 22,8% jämfört med samma period föregående år (23,2 MSEK). Organisk nettoomsättningstillväxt var 22,8%.
 • Bruttovinsten uppgick till 27,1 MSEK (21,3 MSEK), vilket motsvarar en bruttomarginal på 95,1% (91,8%).
 • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter) var 1,5 MSEK jämfört med samma period föregående år (-1,3 MSEK).
 • EBITDA på 1,7 MSEK jämfört med samma period föregående år (-2,6 MSEK).
 • Resultatet per aktie (genomsnitt) uppgick till -0,02 SEK (-0,08 SEK).
 • Det operativa kassaflödet var -0,3 MSEK jämfört med samma period föregående år (-0,7 MSEK).

 

Operativa höjdpunkter

 • 237 nya avtal tecknades till ett värde av 33,0 MSEK.

 

Väsentliga händelser efter perioden

 • Inga väsentliga händelser inträffade efter periodens utgång

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Bruce Morrison, bruce.morrison@builddate.se, +44 7770262386.

Om BuildData

Byggdata. Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Inbjudan till presentation av resultat för kvartalet från april till juni 2023 onsdagen den 19 juli 2023

Stockholm, den 7 juli 2023 – BuildData Group AB (“BuildData”), släpper sin resultatrapport för kvartalet från april till juni 2023 onsdagen den 19 juli kl. 07.00 CET.

Analytiker, investerare och media är inbjudna till en presentation kl 15.00 CET tisdagen den 19 juli 2023. Presentationen kan ses live på https://zutec.zoom.us/j/83252050946.

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

 

Om BuildData

Builddata Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

BuildData Group utser ny Chief Financial Officer

Stockholm, 3 juli 2023:  BuildData Group AB (”BuildData”) tillkännagav idag att Olly Drake as har utsetts till ny koncernekonomichef, efter Bruce Morrisons pensionering. Med 20 års erfarenhet av senior ledarskap inom ekonomi, drift och företagsförvärv mellan media, teknik och SaaS-företag, kommer Olly att ingå i BuildData Group Senior Leadership Team som rapporterar till koncernchefen, Gustave Geisendorf.

“Som erfaren ekonomichef är Olly den perfekta utnämningen för denna roll när vi går in i vår nästa tillväxtfas som företag och genomför vår strategi att vara ett ledande byggteknikföretag. Vi är glada över att ha Olly som en del av Senior Leadership Team och ser fram emot att arbeta tillsammans med honom för att göra vår verksamhet och finansiella position ännu starkare genom organisk utveckling och förvärv”, säger Gustave Geisendorf, koncernchef på BuildData Group.

Olly är kvalificerad som auktoriserad revisor (ACA) på BDO Stoy Hayward LLP. Innan han började på BuildData Group, har Olly haft flera ledande finansiella och kommersiella positioner i globala media- och teknikorganisationer, inklusive Induction Healthcare Plc., Next Fifteen Communications Plc. och Iris Nation Worldwide Ltd., där han var ansvarig för finansstrategi, byggnad finansiella och operativa infrastrukturer och leverera företagsförvärv.

Gustave Geisendorf, fortsatte, “På uppdrag av styrelsen och hela teamet på BuildData Group vill jag tacka Bruce för hans bidrag till företaget och för att sätta oss i en stark finansiell position.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: Gustave Geisendorf, VD, Tel: +44 7760 760 777, E-post: gustave.geisendorf@builddata.se.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

 

BuildData kommer ej att fullfölja förvärv av Edocuments

Stockholm, 15 juni 2023 – BuildData Group AB (”BuildData”) meddelade idag att det föreslagna förvärvet av Edocuments Limited (”Edocuments”) inte kommer att fullföljas. Den 18 oktober 2022 meddelade BuildData att de hade undertecknat en avsiktsförklaring om att förvärva Edocuments. Parterna har inte kunnat komma överens om villkoren för transaktionen och förvärvet kommer därför inte att fullföljas.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Gustave Geisendorf, VD, Tel: +44 7760 760 777, E-post: gustave.geisendorf@builddata.se.

Detta är information som BuildData Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 15 juni 2023 klockan 21.35 CET.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Delårsrapport Q3 1 Januari-31 mars 2023

Finansiella höjdpunkter

 • ARR i slutet av andra kvartalet (kvartalet som slutade 31 mars 2023) uppgick till 92,8 MSEK, motsvarande en ökning med 25,4% jämfört med samma period föregående år (74,0 MSEK).
 • TCV uppgick till 145,1 MSEK, motsvarande en ökning med 35,9% jämfört med samma period föregående år (106,8 MSEK). Organisk TCV-tillväxt var 35,9% jämfört med samma period föregående år.
 • Nettoomsättningen uppgick till 27,0 MSEK, motsvarande en ökning med 22,2% jämfört med samma period föregående år (22,1 MSEK). Organisk nettoomsättningstillväxt var 22,2%.
 • Bruttovinsten uppgick till 25,8 MSEK (21,3 MSEK), vilket motsvarar en bruttomarginal på 95,6% (96,4%).
 • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter) var -0.5 MSEK jämfört med samma period föregående år (-1,5 MSEK).
 • EBITDA på 0,5 MSEK jämfört med samma period föregående år (-1,5 MSEK).
 • Resultatet per aktie (genomsnitt) uppgick till -0,04 SEK (-0,08 SEK).
 • Det operativa kassaflödet var -2,8 MSEK jämfört med samma period föregående år (-4,0 MSEK).

Operativa höjdpunkter

 • 231 nya avtal tecknades till ett värde av 38,3 MSEK.
 • Minskning av antalet anställda från 115 till 88 under kvartalet vilket ökar produktiviteten.

Väsentliga händelser efter perioden

 • I april 2023 betalade företaget den första tranchen på 9,2 miljoner kronor för tilläggsköpeskillingen enligt Createmasters förvärvsavtal.

 

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Bruce Morrison, CFO, bruce.morrison@builddate.se, +44 7770262386.

 

Om BuildData

Byggdata. Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BUILDDATA GROUP AB

Aktieägarna i BuildData Group AB, org.nr 559136–0317 (”BuildData” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 mars 2023 kl. 10.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 09.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 16 mars 2023, dels anmäla sitt deltagande via post till Bolaget senast 21 mars 2023 till BuildData Group AB, c/o Hannes Snellman Advokatbyrå, Box 7801, 103 96 Stockholm, eller per e-post: info@builddata.se, med angivande av ”Extra bolagsstämma”. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden (högst två).

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.builddata.se. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid den extra bolagsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före detta datum enligt förvaltarens rutiner och begära rösträttsregistrering. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 20 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Information om poströstning.

Styrelsen har med stöd av Bolagets bolagsordning beslutat om att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Formulär för poströstning kommer hållas tillgängligt på Bolagets webbplats www.builddata.se. Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen eller e-postadressen ovan. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 23 mars 2023. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagstämman måste ha skett enligt ovan även om aktieägaren väljer att poströsta före bolagstämman. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.builddata.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

 

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.
 7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6: Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst 9,9 procent av samtliga aktier i Bolaget. Inlösen av aktier som omfattas av programmet ska slutligen bestämmas av bolagsstämman. Bolaget ska för detta ändamål ingå ett så kallat swapavtal på sedvanliga villkor eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Bolagets aktie. Motpart i swapavtal (eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor) ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in upp till motsvarande aktier som ligger till grund för swapavtal / motsvarande arrangemang.

Rätt till upplysning

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att anslås på Bolagets webbplats, www.builddata.se, samt hållas tillgängliga på ovan adress, senast två veckor före den extra bolagsstämman och sändas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktier och röster

Bolaget kan utge aktier av ett slag. I Bolaget finns totalt 68 171 694 aktier och röster. Varje aktie i Bolaget medför en röst på den extra bolagsstämman. Bolaget innehar inga egna aktier.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för bolagsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Stockholm i mars 2023
BuildData Group AB
Styrelsen

 

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

 

Om BuildData

Byggdata. Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Fokus på tillväxt och vinst

Finansiella höjdpunkter

 • ARR i slutet av andra kvartalet (kvartalet som slutade 31 december 2022) uppgick till 88,7 MSEK, motsvarande en ökning med 23,0% jämfört med samma period föregående år (72,1 MSEK).
 • Totalt kontraktsvärde, TCV, uppgick till 130,7 MSEK, motsvarande en ökning med 35,4% jämfört med samma period föregående år (96,5 MSEK). Organisk TCV-tillväxt var 32,1% jämfört med samma period föregående år.
 • Nettoomsättningen uppgick till 27,0 MSEK, motsvarande en ökning med 24,4% jämfört med samma period föregående år (21,7 MSEK). Organisk nettoomsättningstillväxt var 17,7%
 • Bruttovinsten uppgick till 26,5 MSEK (21,4 MSEK), vilket motsvarar en bruttomarginal på 97,8 % (98,0%).
 • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter) var -2,4 MSEK jämfört med samma period föregående år (-2,2 MSEK).

Finansiella höjdpunkter

 • EBITDA på -9,2 MSEK jämfört med samma period föregående år (-4,2 MSEK).
 • Resultatet per aktie (genomsnitt) uppgick till -0,19 SEK (-0.12 SEK).
 • Det operativa kassaflödet var -4,0 MSEK jämfört med samma period föregående år (-4.7 MSEK).

Operativa höjdpunkter

 • Vi undertecknade en avsiktsförklaring om att förvärva eDocuments.
 • 208 nya avtal tecknades till ett värde av 33,1 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Inga väsentliga händelser inträffade efter periodens utgång

 

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Bruce Morrison, CFO, bruce.morrison@builddate.se, +44 7770262386.

 

Om BuildData

Byggdata. Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).