KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BUILDDATA GROUP AB

Aktieägarna i BuildData Group AB, org.nr 559136–0317 (”BuildData” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 mars 2023 kl. 10.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 09.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 16 mars 2023, dels anmäla sitt deltagande via post till Bolaget senast 21 mars 2023 till BuildData Group AB, c/o Hannes Snellman Advokatbyrå, Box 7801, 103 96 Stockholm, eller per e-post: info@builddata.se, med angivande av ”Extra bolagsstämma”. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden (högst två).

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.builddata.se. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid den extra bolagsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före detta datum enligt förvaltarens rutiner och begära rösträttsregistrering. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 20 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Information om poströstning.

Styrelsen har med stöd av Bolagets bolagsordning beslutat om att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Formulär för poströstning kommer hållas tillgängligt på Bolagets webbplats www.builddata.se. Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen eller e-postadressen ovan. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 23 mars 2023. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagstämman måste ha skett enligt ovan även om aktieägaren väljer att poströsta före bolagstämman. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.builddata.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

 

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.
 7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6: Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst 9,9 procent av samtliga aktier i Bolaget. Inlösen av aktier som omfattas av programmet ska slutligen bestämmas av bolagsstämman. Bolaget ska för detta ändamål ingå ett så kallat swapavtal på sedvanliga villkor eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Bolagets aktie. Motpart i swapavtal (eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor) ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in upp till motsvarande aktier som ligger till grund för swapavtal / motsvarande arrangemang.

Rätt till upplysning

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att anslås på Bolagets webbplats, www.builddata.se, samt hållas tillgängliga på ovan adress, senast två veckor före den extra bolagsstämman och sändas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktier och röster

Bolaget kan utge aktier av ett slag. I Bolaget finns totalt 68 171 694 aktier och röster. Varje aktie i Bolaget medför en röst på den extra bolagsstämman. Bolaget innehar inga egna aktier.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för bolagsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Stockholm i mars 2023
BuildData Group AB
Styrelsen

 

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

 

Om BuildData

Byggdata. Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Fokus på tillväxt och vinst

Finansiella höjdpunkter

 • ARR i slutet av andra kvartalet (kvartalet som slutade 31 december 2022) uppgick till 88,7 MSEK, motsvarande en ökning med 23,0% jämfört med samma period föregående år (72,1 MSEK).
 • Totalt kontraktsvärde, TCV, uppgick till 130,7 MSEK, motsvarande en ökning med 35,4% jämfört med samma period föregående år (96,5 MSEK). Organisk TCV-tillväxt var 32,1% jämfört med samma period föregående år.
 • Nettoomsättningen uppgick till 27,0 MSEK, motsvarande en ökning med 24,4% jämfört med samma period föregående år (21,7 MSEK). Organisk nettoomsättningstillväxt var 17,7%
 • Bruttovinsten uppgick till 26,5 MSEK (21,4 MSEK), vilket motsvarar en bruttomarginal på 97,8 % (98,0%).
 • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter) var -2,4 MSEK jämfört med samma period föregående år (-2,2 MSEK).

Finansiella höjdpunkter

 • EBITDA på -9,2 MSEK jämfört med samma period föregående år (-4,2 MSEK).
 • Resultatet per aktie (genomsnitt) uppgick till -0,19 SEK (-0.12 SEK).
 • Det operativa kassaflödet var -4,0 MSEK jämfört med samma period föregående år (-4.7 MSEK).

Operativa höjdpunkter

 • Vi undertecknade en avsiktsförklaring om att förvärva eDocuments.
 • 208 nya avtal tecknades till ett värde av 33,1 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Inga väsentliga händelser inträffade efter periodens utgång

 

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Bruce Morrison, CFO, bruce.morrison@builddate.se, +44 7770262386.

 

Om BuildData

Byggdata. Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Nettoförsäljning överstiger nu 100 MSEK – en viktig milstolpe uppnådd

Finansiella höjdpunkter

 • ARR i slutet av första kvartalet (kvartalet som slutade 30 september 2022) var 80,2 MSEK, motsvarande en ökning med 19,2% jämfört med samma period föregående år (67,3 MSEK).
 • Totalt kontraktsvärde, TCV, på 121,1 MSEK, motsvarande en ökning med 44,6% jämfört med samma period föregående år (83,7 MSEK). Organisk TCV-tillväxt var 40,3% jämfört med samma period föregående år.
 • Nettoomsättningen uppgick till 26,0 MSEK, motsvarande en ökning med 22,6% jämfört med samma period föregående år (21,2 MSEK).
 • Organisk nettoomsättningstillväxt var 13,3% och efter exklusive engångsposter för professionella tjänster är den organiska tillväxten 19,2%.
 • Bruttovinsten var 24,9 MSEK (20,1 MSEK), vilket motsvarar en bruttomarginal på 95,8 % (94,8%).
 • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter) var -1,4 MSEK jämfört med samma period föregående år (0,9 MSEK).
 • EBITDA på -4,7 MSEK jämfört med samma period föregående år (-0,0 MSEK). Resultatet per aktie (genomsnitt) uppgick till -0,12 SEK (-0,04 SEK).
 • Det operativa kassaflödet var -4,7 MSEK jämfört med samma period föregående år (-8,4 MSEK).

Operativa höjdpunkter

 • 255 nya avtal tecknades till ett värde av 30,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 19 oktober 2022 undertecknade vi en avsiktsförklaring om att förvärva 100% av Edocuments Limited för en initial köpeskilling på £2,4 miljoner (30,1 MSEK) med en tilläggsbetalning på upp till £1,4 miljoner (17,6 MSEK) baserat på fullgörande försäljningsmål för de kommande två åren. Edocuments omsätter cirka 2,0 miljoner pund (25,1 MSEK).

 

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Bruce Morrison, CFO, bruce.morrison@builddate.se, +44 7770262386.

Om BuildData

Byggdata. Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Årsredovisningen för året som slutar 30 juni 2022

BuildData Group AB (publ) släpper årsredovisningen för året som slutar 30 juni 2022 på webbplatsen www.builddata.se/investerare/rapporter-och-presentationer/. Årsredovisningen bifogas som PDF på svenska.

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD för BuildData Group AB: gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760 760 777.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

BuildData undertecknar avsiktsförklaring om att förvärva Edocuments

Stockholm, 19 oktober 2022 – BuildData Group AB (”BuildData”) meddelade idag att de har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva 100 % av Edocuments Limited (”Edocuments”).

Edocuments är ledande inom digitala drift- och underhållsmanualer (O&M) i Storbritannien. Edocuments ägs av nuvarande ledning och har 30 anställda. Edocuments har funnits i över 20 år och har haft en lång period av stark tillväxt. Edocuments äger Springboard, en marknadsledande programvara för digitala överlämningslösningar. Edocuments förväntas generera intäkter på 2,0 miljoner pund (25,1 miljoner SEK) under räkenskapsåret som slutar den 31 december 2022. Det sammanslagna företaget skulle befästa BuildDatas position som ledare för digitala överlämningslösningar i Storbritannien och ytterligare etablera sig som en ledande leverantör av livscykel- och tillgångsdataprogramvarulösningar i Storbritannien, samt erbjuda korsförsäljningsmöjligheter.

 

Transaktionsstruktur

Den initiala köpeskillingen består av en kontant betalning på £2,4 miljoner (30,1 miljoner SEK) motsvarande en multipel av 1,2x 2022 förväntade intäkter. Under förutsättning att försäljningsmålen uppnås under de två följande åren kan en ytterligare kontantbetalning på upp till 1,4 miljoner pund (17,6 miljoner SEK) göras.

Transaktionen kommer att finansieras med befintliga likvida medel. Avsikten är att denna transaktion ska vara en inkråmsaffär med de förvärvade tillgångarna överförda till en Newco som ännu inte har etablerats och kommer att sitta inom BuildData Group. Edocuments ledningsgrupp kommer att vara kvar med Edocuments efter transaktionen för att driva tillväxt.

Tidsplan och process

Transaktionen är villkorad av att BuildData genomför tillfredsställande due diligence och når bindande köpeavtal. Det förväntas att denna transaktion är slutförd senast i mitten av januari 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Gustave Geisendorf, VD, Tel: +44 7760 760 777, E-post: gustave.geisendorf@builddata.se.

Detta är information som BuildData Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 19 oktober 2022 klockan 11.30 CET.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BUILDDATA GROUP AB

Aktieägarna i BuildData Group AB org. nr 559136–0317, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma (”Stämman”) den 10 november 2022 kl. 10.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Strandvägen 1 i Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds 09.30.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta på Stämman ska
(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 2 november 2022, och
(ii) dels senast den 4 november anmäla sig hos Bolaget för deltagande i Stämman. Anmälan om deltagande skriftligen till Bolaget under adress BuildData Group AB, c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, 104 40 Stockholm, Att: AGM 2022 eller via e-post, (ii) info@builddata.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta på Stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 2 november 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Registreringar som verkställts hos Euroclear Sweden AB den 4 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
INFORMATION OM POSTRÖSTNING
Bolaget har med stöd av 4 § i lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Formulär för poströstning kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida http://www.builddata.se. Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen ovan eller per e-post till info@builddata.se. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 4 november 2022.  Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till Stämman måste ha skett enligt ovan även om aktieägaren väljer att poströsta före Stämman. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.builddata.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid Stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om (a) införande av incitamentsprogram genom (b) riktad emission av teckningsoptioner samt (c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (”Incitamentsprogram 2022/2026A”)
12. Beslut om (a) införande av incitamentsprogram genom (b) riktad emission av teckningsoptioner samt (c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (”Incitamentsprogram 2022/2026B”)
13. Beslut om att erbjuda återköp av utestående teckningsoptioner (närståendetransaktion)
14. Beslut om att lösa in utestående teckningsoptioner
15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta om smärre justeringar av besluten
17. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid Stämman
Styrelsen föreslår att Stämman väljer advokat Johan Engström (Eversheds Sutherland) till ordförande vid Stämman samt att ordföranden ska föra protokollet.
Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.
Punkt 3 – Val av en eller två justerare
Styrelsen föreslår John Edgren (Eversheds Sutherland) eller vid förhinder den som styrelsen anvisar som person att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår ingen utdelning för det räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2022.

Punkt 7 c) – Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot verksam under räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2022 respektive VD i följande ordning:

(i) Styrelseledamot Stefan Charette
(ii) Styrelseledamot Erik Gabrielson
(iii) Styrelseledamot Melanie Dawson
(iv) Styrelseledamot Gareth Burton
(v) Styrelseledamot Mikael Näsström
(vi) Styrelseledamot Per Åkerman
(vii) VD Gustave Geisendorf

Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Bolagets valberedning föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 186 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 93 000 kronor vardera fram till och med nästa årsstämma 2023. Arvode till Bolagets revisionsbyrå föreslås utgå enligt en av styrelsen godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor
Bolagets valberedning föreslår omval av (i) Stefan Charette, (ii) Gareth Burton, (iii) Melanie Dawson, (iv) Erik Gabrielson, (v) Mikael Näsström och (vi) Per Åkerman som ledamöter i Bolaget samt (vii) omval av Stefan Charette som styrelseordförande. Valberedningen föreslår vidare omval av (viii) den registrerade revisionsbyrån BDO Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. BDO Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Pharmanson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall revisionsbolaget väljs som Bolagets revisor.

Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår Stämman beslutar om att införa en ny § 10 i bolagsordningen för att möjliggöra deltagande vid bolagsstämmor genom poströstning och för Bolaget att samla in fullmakter. Den föreslagna ändringen av bolagsordningen framgår nedan.

Föreslagen lydelse

§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Ovanstående förslag på ny lydelse till bolagsordningen medför även att numreringen ändras till följd av införandet av en ny § 10.

Beslut enligt denna punkt 10 kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid Stämman avgivna rösterna som de vid Stämman företrädda aktierna.

Punkt 11 – Beslut om (a) införande av incitamentsprogram genom (b) riktad emission av teckningsoptioner samt (c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner

(a) Införande av incitamentsprogram

1. Styrelsen föreslår att Stämman beslutar om införande av aktiebaserat incitamentsprogram för vissa anställda i Bolagets dotterbolag (”Dotterbolag”), på i huvudsak nedan villkor, genom emission av teckningsoptioner riktad till Bolagets dotterbolag Zutec Inc. (Irland) Limited samt om överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolag till vissa anställda (”Incitamentsprogram 2022/2026A”). Förslaget presenteras för att stärka organisationen och för att motivera nyckelanställda att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att syftet är i enlighet med samtliga aktieägares intressen

2. Incitamentsprogram 2022/2026A omfattar vissa anställda i Bolaget (”Deltagarna”) och omfattar teckningsoptioner emitterade av Bolaget. Styrelseledamöter i Bolaget eller dess Dotterbolag får inte delta. Incitamentsprogrammet kommer omfatta totalt 76 Deltagare (föremål för inkludering av nyanställda). Teckningsoptionerna kommer allokeras mellan anställa.

3. Tilldelade teckningsoptioner har en intjäningstid om tre år, det vill säga att en tredjedel intjänas per år.

4. Intjäning förutsätter att Deltagaren är fortsatt anställd i Dotterbolaget och den anställda inte har sagt upp anställningen per den dag då relevant intjäning inträffar. För det fall att en Deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i Dotterbolaget före ett intjäningsdatum får redan intjänade teckningsoptioner nyttjas för omvandling till aktier vid det ordinarie lösentillfället enligt nedan. Däremot kommer fortsatt intjäning inte att ske.

5. Teckningsoptionerna ska tilldelas vederlagsfritt

6. Deltagare kan nyttja tilldelade och intjänade teckningsoptioner under perioden från och med 1 januari 2026 till och med den 31 mars 2026.

7. Teckningsoptionerna ska regleras i separata avtal med respektive Deltagare. Avtalet ska bland annat innehålla bestämmelser avseende så kallade “Good-leaver” och “Bad-Leaver” samt begränsning vid överlåtelse av teckningsoptionerna. Styrelsen ska ansvara för utformningen och förvaltningen av incitamentsprogrammet inom ramen för ovan nämnda huvudvillkor.

För att kunna införa Incitamentsprogram 2022/2026A föreslår styrelsen att Stämman beslutar att godkänna villkoren av Incitamentsprogram 2022/2026A enligt denna punkt (a) och att Stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till Zutec Inc. (Ireland) Limited samt om godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner från Zutec Inc. (Ireland) Limited till Deltagarna, så som föreslås under punkterna (b) och (c).

(b) riktad emission av teckningsoptioner

1. Bolaget ska emittera högst 2 250 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Om samtliga teckningsoptioner tecknas, överlåts samt nyttjas för omvandling till aktier av Deltagarna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 450 000 kronor (med förbehåll för potentiella omberäkningar i enlighet med de standardvillkor som ska gälla i relation till teckningsoptionerna).

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, enbart tillkomma Zutec Inc. (Ireland) Limited, varefter de ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med beslutet av Stämman och instruktioner från Bolagets styrelse.

3. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista av Zutec Inc. (Ireland) Limited i direkt anslutning till Stämmans beslut om emission av teckningsoptioner. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.

4. Zutec Inc. (Ireland) Limited erhåller teckningsoptionerna vederlagsfritt.

5. Teckningsoptionerna kan nyttjas för omvandling till aktier under perioden från och med den 1 januari 2026 till och med den 31 mars 2026. Teckning av nya aktier får inte ske under en så kallad stängd period i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga insiderregler och förordningar (inkluderat Bolagets interna riktlinjer för detta ändamål). Teckningsoptioner som inte har nyttjats för teckning av aktier den sista dagen under nyttjandeperioden förfaller.

6. Varje teckningsoption berättigar Deltagaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4,32 kronor per aktie.

7. Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från Bolagets styrelse i enlighet med principerna nedan.

8. Aktierna som tillkommer genom nyttjande av teckningsoptionerna ska berättiga Deltagaren till utdelning för första gången på avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats i Bolagets aktiebok.

9. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som kan innebära att teckningskursen av de nya aktierna liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas till följd av vissa händelser, exempelvis split, sammanläggning eller företrädesemission.

(c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner

Beslut om att införa Incitamentsprogram 2022/2026A genom emission av teckningsoptioner i enlighet med detta förslag inkluderar även godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna. Styrelsen föreslår att Stämman beslutar att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner från Zutec Inc. (Ireland) Limited till Deltagarna.

Den maximala utspädningen till följd av Incitamentsprogram 2022/2026A motsvarar 3,4 procent, under förutsättningen att alla teckningsoptioner tecknas och utnyttjas.

Beslut enligt denna punkt 11 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Stämman.
Punkt 12 – Beslut om (a) införande av incitamentsprogram genom (b) riktad emission av teckningsoptioner samt (c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (”Incitamentsprogram 2022/2026B”)

(a) Införande av incitamentsprogram

1. Styrelsen föreslår att Stämman beslutar om införande av aktiebaserat incitamentsprogram för ledande personer och vissa anställda i Bolagets dotterbolag (”Dotterbolag”), på i huvudsak nedan villkor, genom emission av teckningsoptioner riktad till Bolagets dotterbolag Zutec Inc. (Irland) Limited samt om överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolag till personer i Bolagets ledning (”Incitamentsprogram 2022/2026B”). Förslaget presenteras för att stärka organisationen och för att motivera nyckelanställda att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att syftet är i enlighet med samtliga aktieägares intressen

2. Incitamentsprogram 2022/2026B omfattar personer i ledande ställning i Bolaget (”Deltagarna”) och omfattar teckningsoptioner emitterade av Bolaget. Styrelseledamöter i Bolaget eller dess Dotterbolag får inte delta. Incitamentsprogrammet kommer omfatta totalt 5 Deltagare (föremål för inkludering av nyanställda). Teckningsoptionerna kommer allokeras mellan anställa.

3. Tilldelade teckningsoptioner intjänas efter en period om tre år.

4. Intjäning förutsätter att Deltagaren är fortsatt anställd i Dotterbolaget och den anställda inte har sagt upp anställningen per den dag då relevant intjäning inträffar. För det fall att Deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i Dotterbolaget före datum för intjäning, kommer intjäning inte att ske.

5. Teckningsoptionerna ska tilldelas vederlagsfritt

6. Deltagare kan nyttja tilldelade och intjänade teckningsoptioner under perioden från och med 1 januari 2026 till och med den 31 mars 2026.

7. Teckningsoptionerna ska regleras i separata avtal med respektive Deltagare. Avtalet ska bland annat innehålla bestämmelser avseende så kallade “Good-leaver” och “Bad-Leaver” samt begränsning vid överlåtelse av teckningsoptionerna. Styrelsen ska ansvara för utformningen och förvaltningen av incitamentsprogrammet inom ramen för ovan nämnda huvudvillkor.

För att kunna införa Incitamentsprogram 2022/2026B föreslår styrelsen att Stämman beslutar att godkänna villkoren av Incitamentsprogram 2022/2026B enligt denna punkt (a) och att Stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till Zutec Inc. (Ireland) Limited samt om godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner från Zutec Inc. (Ireland) Limited till Deltagarna, så som föreslås under punkterna (b) och (c).

(b) riktad emission av teckningsoptioner

1. Bolaget ska emittera högst 1 100 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Om samtliga teckningsoptioner tecknas, överlåts samt nyttjas för omvandling till aktier av Deltagarna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 220 000 kronor (med förbehåll för potentiella omberäkningar i enlighet med de standardvillkor som ska gälla i relation till teckningsoptionerna).

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, enbart tillkomma Zutec Inc. (Ireland) Limited, varefter de ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med beslutet av Stämman och instruktioner från Bolagets styrelse.

3. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista av Zutec Inc. (Ireland) Limited i direkt anslutning till Stämmans beslut om emission av teckningsoptioner. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.

4. Zutec Inc. (Ireland) Limited erhåller teckningsoptionerna vederlagsfritt.

5. Teckningsoptionerna kan nyttjas för omvandling till aktier under perioden från och med den 1 januari 2026 till och med den 31 mars 2026. Teckning av nya aktier får inte ske under en så kallad stängd period i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga insiderregler och förordningar (inkluderat Bolagets interna riktlinjer för detta ändamål). Teckningsoptioner som inte har nyttjats för teckning av aktier den sista dagen under nyttjandeperioden förfaller.

6. Varje teckningsoption berättigar Deltagaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4,32 kronor per aktie.

7. Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från Bolagets styrelse i enlighet med principerna nedan.

8. Aktierna som tillkommer genom nyttjande av teckningsoptionerna ska berättiga Deltagaren till utdelning för första gången på avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats i Bolagets aktiebok.

9. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som kan innebära att teckningskursen av de nya aktierna liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas till följd av vissa händelser, exempelvis split, sammanläggning eller företrädesemission.

(c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner

Beslut om att införa Incitamentsprogram 2022/2026B genom emission av teckningsoptioner i enlighet med detta förslag inkluderar även godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna. Styrelsen föreslår att Stämman beslutar att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner från Zutec Inc. (Ireland) Limited till Deltagarna.

Den maximala utspädningen till följd av Incitamentsprogram 2022/2026B motsvarar cirka 0,35 procent, under förutsättningen att alla teckningsoptioner tecknas och utnyttjas.

Beslut enligt denna punkt 12 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Stämman.
Punkt 13 – Beslut avseende erbjudande om återköp av teckningsoptioner (närståendetransaktion)
I syfte att begränsa eventuell utspädning av Bolagets aktier har styrelsen undersökt möjligheten att återköpa teckningsoptioner emitterade i maj 2020 med en nyttjandeperiod från och med 1 september 2020 till och med 31 december 2025 (”Teckningsoptionerna”). En av innehavarna av Teckningsoptionerna, VD Gustave Geisendorf (”Innehavaren”), har meddelat att han önskar delta i erbjudande genom att överlåta 2 494 533 Teckningsoptioner (”Transaktionen”). I enlighet med 16a kap. 7 § aktiebolagslagen, måste väsentliga transaktioner med närstående parter godkännas av bolagsstämman. Styrelsen lägger härmed fram ett förslag avseende Transaktionen och en redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen.
Det föreslås att Innehavaren ska ges möjligheten att överföra Teckningsoptionerna till Bolaget i stället för att nyttja de för teckning med efterföljande försäljning av aktier. Förslaget omfattar endast hur lösen av Teckningsoptionerna ska hanteras och innebär ingen ändring av villkoren för Teckningsoptionerna. Förslaget (i) är kostnadsneutralt för Bolagets aktieägare jämfört med om Teckningsoptionerna skulle lösas genom nyemission av nya aktier, vilka efter emissionen skulle säljas av Innehavaren, (ii) medför inga ytterligare skattekostnader för Bolaget, (iii) medför inte några transaktionsavgifter för Bolaget, och (iv) är administrativt enklare att hantera för Bolaget och Innehavaren. Utöver det kommer utspädningseffekten att minska genom att ett antal av Teckningsoptionerna återköps i stället för att nyttjas.
Styrelsen föreslår att Bolaget ska återköpa högst 2 494 533 teckningsoptioner från Innehavaren på marknadsmässiga villkor till en preliminär värdering om 2,50 SEK per Teckningsoption. En Black & Scholes värdering av Teckningsoptionerna genomförd av en tredje part kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida senast två veckor innan Stämman. Om Innehavaren accepterar erbjudandet, uppgår ersättningen för erbjudandet till cirka 6 236 332 SEK (baserad på den preliminära Black & Scholes värderingen). Erbjudandet är villkorat av att Innehavaren återinvesterar hela återköpslikviden i aktier i Bolaget genom nyttjande av Innehavarens återstående 5 470 467 Teckningsoptioner. För att undvika missförstånd, för det fall återköpet genomförs med efterföljande nyttjande av Teckningsoptioner kommer Innehavaren inte inneha några Teckningsoptioner. Erbjudandet innebär inte heller att Innehavaren mottar några likvida medel.
Beslut enligt denna punkt 13 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med hälften (1/2) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Stämman, varvid aktier som innehas av Gustave Geisendorf eller närstående till honom inte ska tas med i beräkningen.
Punkt 14 – Beslut att inlösa utestående teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att utestående teckningsoptioner löses in enligt följande:
⦁ 1 464 200 emitterade men inte överförda teckningsoptioner under Bolagets befintliga incitamentsprogram; och
⦁ Teckningsoptioner återköpta i enlighet med punkten 13 ovan.
Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att Stämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt bolagsordningens vid var tid gällande gränser.
Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor eller av villkor i enlighet med 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt kap. 16 aktiebolagslagen kan styrelsen inte enligt detta bemyndigande besluta om nyemissioner riktade till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget eller dess dotterbolag.
Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital (med eller utan tillförandet av nya strategiskt viktiga ägare för Bolaget) för att finansiera Bolagets verksamhet, kommersialisera och utveckla Bolagets produkter och immateriella rättigheter och/eller förvärva andra företag eller verksamheter.
Beslut enligt denna punkt 15 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Stämman.
Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta om smärre justeringar av besluten
Styrelsen föreslår att Stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på Stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.
ÖVRIGT
Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 62 757 284. Bolaget har befintliga incitamentsprogram vilka berättigar till ytterligare 15 250 000 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Med anledning av beslut och registrering enligt punkterna 11, 12, 13 och 14 ovan, kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 68 227 721. Vidare kommer Bolaget ha incitamentsprogram vilka berättigar till ytterligare 9 170 800 aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt
7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen och övriga dokument kopplade till de föreslagna besluten kommer senast tre veckor innan Stämman finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.builddata.se. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för Stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.
______________

Stockholm i oktober 2022
BuildData Group AB
Styrelsen

Fortsatt stark tillväxt

Finansiella höjdpunkter

 • ARR i slutet av fjärde kvartalet (kvartalet som slutade 30 juni 2022) var 79,9 MSEK, motsvarande en ökning med 27% jämfört med samma period föregående år (63,1 MSEK).
 • Totalt kontraktsvärde vid utgången av fjärde kvartalet på 117,1 MSEK, motsvarande en ökning med 52% jämfört med samma period föregående år (77,0 MSEK).
 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 23,0 MSEK, motsvarande en ökning med 44% jämfört med samma period föregående år (16,0 MSEK).
 • Proforma organisk nettoomsättningstillväxt under fjärde kvartalet var 18% och proforma organisk TCV-tillväxt under fjärde kvartalet var 52% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinsten under fjärde kvartalet var 21,4 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 93.1%.
 • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter) var -2,1 MSEK jämfört med samma period föregående år (-1,8 MSEK).
 • EBITDA på -3.0 MSEK jämfört med samma period föregående år (-7,3 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning (vägd) uppgick till -0,09 SEK (-0,21 SEK).
 • Det operativa kassaflödet under fjärde kvartalet var -0,7 MSEK.

Operativa höjdpunkter

 • 220 nya avtal tecknades av koncernen under fjärde kvartalet 2022 till ett värde av 33,8 MSEK.
 • Vi har tillkännagivit en ny koncernledningsgrupp med utnämningarna av Alex Mathieson som Chief Revenue Officer, Maria Hudson som Chief Marketing Officer, Bruce Morrison som Chief Financial Officer, Emily Hopson-Hill som Chief Operating and Technology Officer som alla rapporterar till Gustave Geisendorf som koncernchef.

För mer information

För ytterligare information vänligen kontakta Gustave Geisendorf, VD för BuildData Group AB: gustave.geisendorf@BuildData.se, +44 7760 760 777.

OM Builddata Group

BuildData driver ett antal företag som hjälper fastighetsutvecklare, fastighetsägare, byggentreprenörer och fastighetsförvaltare att få ett meningsfullt värde från data under hela byggnadens livscykel.

Fortsatt stark tillväxt

Stockholm, den 19 juli 2022 – BuildData Group AB (“BuildData”), släpper sin resultatrapport för kvartalet från april till juni 2022 onsdagen den 3 augusti kl. 07.00 CET.Analytiker, investerare och media är inbjudna till en presentation kl 15.00 CET tisdagen den 3 augusti 2022.Presentationen kan ses live på https://zutec.zoom.us/j/82226638764.

 

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Bruce Morrison, CFO, bruce.morrison@builddata.se, +44 7770262386

 

Om BuildData

Builddata Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Fortsatt stark tillväxt

Gruppens ledningsgrupp har inrättats för att optimera processer, påskynda organisk och förvärvad tillväxt som föregångare inom SaaS för bostadsbyggande.

Stockholm, Sverige-11th juli 2022: BuildData Group AB (“BuildData”) tillkännagav idag en ny koncernledning under ledning av koncernchef Gustave Geisendorf. Det nybildade teamet kommer att ansvara för koncernens kommersiella, finansiella, M&A och operativa funktioner globalt och består av Bruce Morrison som Group Chief Financial Officer (Group CFO), Emily Hopson-Hill som Group Chief Technology and Operations Officer (Group CTO/COO), Maria Hudson som Group Chief Marketing Officer (Group CMO) och Alex Mathieson som Group Chief Revenue Officer (Group CRO).

Stefan Charette, BuildDatas styrelseordförande, säger: “De förändringar vi har gjort på senior nivå kommer att möjliggöra en framgångsrik utveckling och tillväxt av BuildData, eftersom vi uppfyller våra ambitioner att bli den ledande leverantören av SaaS-lösningar för byggsektorn till bostadsutvecklare. Vi har en enorm möjlighet eftersom denna sektor i allt högre grad anammar tekniken för att uppfylla lagstadgade krav och hållbarhetsmål, samtidigt som vi driver effektivitet och förbättrar produktiviteten, och detta team har till uppgift att se till att vi är de främsta varumärkena för SaaS-lösningar.”

När vi nu har gått in i ett nytt räkenskapsår och befinner oss i ett kritiskt skede av vår tillväxt är det viktigt att vi har rätt ledningsgrupp på plats för att driva företaget framåt och bygga upp vår position inom bostads- och fastighetsteknologi. Teamet kommer att arbeta tillsammans med mig för att möta sektorns efterfrågan, genomföra och påskynda utveckling av vår verksamhet samt tillhandahålla daglig förvaltning av BuildDatas varumärken, inklusive Zutec, Createmaster, Bond Bryan Digital och Resi-Sense. Bygg- och fastighetsbranschen är fortfarande två av de minst digitaliserade branscherna i världen, vilket innebär en enorm möjlighet för oss,” säger Gustave Geisendorf, BuildDatas vd.

Emily Hopson-Hill har lång erfarenhet av att skala SaaS- och mjukvaruföretag. Hon började på Zutec i mars 2021 som Chief Operations Officer och har ansvarat för att förbättra produkter och lösningar samt implementera processer och policyer för att främja företagets kultur och vision. I sin roll i BuildData kommer Emily att ansvara för lösningsteknik, produkt, IT och utveckling, teknisk implementering och digitala tjänster.

Bruce Morrison började som CFO på BuildData i oktober 2021, efter att ha arbetat i ledande roller inom finans och M&A i börsnoterade företag inom SaaS-området i mer än 20 år.  Bruce kommer att ta ansvar för IR, finansiell kontroll och M&A för koncernen.

De senaste rekryteringarna, Maria Hudson som Group CMO och Alex Mathieson som Group CRO, kommer att bilda en ny kommersiell funktion inom BuildData. Maria kommer att ansvara för varumärkesmarknadsföring, digital marknadsföring, innehållsmarknadsföring, kontobaserad marknadsföring och PR för koncernens varumärken.  Alex kommer att leda nya affärer, account management, kundframgång och teknisk försäljning.

Geisendorf fortsatte: “Detta är en ny era för BuildData och det är ett privilegium att få arbeta med så kompetenta personer när vi hjälper till att forma branschen och ta nästa steg på vår resa. Med denna nya struktur är vi också organiserade för att fortsätta vår tillväxt genom förvärv. Vi har ökat försäljningen med fem gånger under de senaste 2,5 åren och vi går nu in i nästa steg på denna tillväxtbana.

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Fortsatt stark tillväxt

Gruppens ledningsgrupp har inrättats för att optimera processer, påskynda organisk och förvärvad tillväxt som föregångare inom SaaS för bostadsbyggande.

Stockholm, Sverige-11th juli 2022: BuildData Group AB (“BuildData”) tillkännagav idag en ny koncernledning under ledning av koncernchef Gustave Geisendorf. Det nybildade teamet kommer att ansvara för koncernens kommersiella, finansiella, M&A och operativa funktioner globalt och består av Bruce Morrison som Group Chief Financial Officer (Group CFO), Emily Hopson-Hill som Group Chief Technology and Operations Officer (Group CTO/COO), Maria Hudson som Group Chief Marketing Officer (Group CMO) och Alex Mathieson som Group Chief Revenue Officer (Group CRO).

Stefan Charette, BuildDatas styrelseordförande, säger: “De förändringar vi har gjort på senior nivå kommer att möjliggöra en framgångsrik utveckling och tillväxt av BuildData, eftersom vi uppfyller våra ambitioner att bli den ledande leverantören av SaaS-lösningar för byggsektorn till bostadsutvecklare. Vi har en enorm möjlighet eftersom denna sektor i allt högre grad anammar tekniken för att uppfylla lagstadgade krav och hållbarhetsmål, samtidigt som vi driver effektivitet och förbättrar produktiviteten, och detta team har till uppgift att se till att vi är de främsta varumärkena för SaaS-lösningar.”

När vi nu har gått in i ett nytt räkenskapsår och befinner oss i ett kritiskt skede av vår tillväxt är det viktigt att vi har rätt ledningsgrupp på plats för att driva företaget framåt och bygga upp vår position inom bostads- och fastighetsteknologi. Teamet kommer att arbeta tillsammans med mig för att möta sektorns efterfrågan, genomföra och påskynda utveckling av vår verksamhet samt tillhandahålla daglig förvaltning av BuildDatas varumärken, inklusive Zutec, Createmaster, Bond Bryan Digital och Resi-Sense. Bygg- och fastighetsbranschen är fortfarande två av de minst digitaliserade branscherna i världen, vilket innebär en enorm möjlighet för oss,” säger Gustave Geisendorf, BuildDatas vd.

Emily Hopson-Hill har lång erfarenhet av att skala SaaS- och mjukvaruföretag. Hon började på Zutec i mars 2021 som Chief Operations Officer och har ansvarat för att förbättra produkter och lösningar samt implementera processer och policyer för att främja företagets kultur och vision. I sin roll i BuildData kommer Emily att ansvara för lösningsteknik, produkt, IT och utveckling, teknisk implementering och digitala tjänster.

Bruce Morrison började som CFO på BuildData i oktober 2021, efter att ha arbetat i ledande roller inom finans och M&A i börsnoterade företag inom SaaS-området i mer än 20 år.  Bruce kommer att ta ansvar för IR, finansiell kontroll och M&A för koncernen.

De senaste rekryteringarna, Maria Hudson som Group CMO och Alex Mathieson som Group CRO, kommer att bilda en ny kommersiell funktion inom BuildData. Maria kommer att ansvara för varumärkesmarknadsföring, digital marknadsföring, innehållsmarknadsföring, kontobaserad marknadsföring och PR för koncernens varumärken.  Alex kommer att leda nya affärer, account management, kundframgång och teknisk försäljning.

Geisendorf fortsatte: “Detta är en ny era för BuildData och det är ett privilegium att få arbeta med så kompetenta personer när vi hjälper till att forma branschen och ta nästa steg på vår resa. Med denna nya struktur är vi också organiserade för att fortsätta vår tillväxt genom förvärv. Vi har ökat försäljningen med fem gånger under de senaste 2,5 åren och vi går nu in i nästa steg på denna tillväxtbana.

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).