Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Q4 Financial Highlights

 • ARR at the end of Q4 (the quarter ending 30 June 2022) was SEK 79.9m, corresponding to a 27% increase compared with the same period last year (SEK 63.1m).
 • Total contract value at the end of Q4 of SEK 117.1m, corresponding to a 52% increase compared with the same period last year (SEK 77.0m).
 • Net sales in Q4 were SEK 23.1m, corresponding to a 44% increase compared with the same period last year (SEK 16.0m).
 • Proforma organic net sales growth in Q4 was 18% and proforma organic TCV growth in Q4 was 52% compared with the same period last year.
 • Gross profit in Q4 was SEK 21.4m equating to a 93.1% gross margin.
 • Normalised EBITDA (EBITDA before non-recurring items) was SEK -2.1m compared to the same period last year (SEK -1.8m).
 • EBITDA of SEK -3.0m compared to the same period last year (SEK -7.3m).
 • Basic earnings per share (weighted) amounted to SEK -0.09 (SEK -0.21).
 • Operating cashflow in Q4 was SEK – 0.7m.

Operational Highlights

 • 220 new agreements were signed by the group with a value of SEK 33.8m.
 • We have announced a new group management team with the appointments of Alex Mathieson as Chief Revenue Officer, Maria Hudson as Chief Marketing Officer, Bruce Morrison as Chief Financial Officer, Emily Hopson-Hill as Chief Operating
  and Technology Officer all reporting to Gustave Geisendorf as Group CEO.

 

For more information

For additional information please contact Gustave Geisendorf, CEO of BuildData Group AB: gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760 760 777. Bruce Morrison, CFO of BuildData Group AB:bruce.morrison@builddata.se, +44 7770 262386.

About Builddata

BuildData operates a suite of companies that help property developers, asset owners, contractors and facility management teams derive meaningful value from data throughout the entire building lifecycle.

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Finansiella höjdpunkter

 • ARR i slutet av fjärde kvartalet (kvartalet som slutade 30 juni 2022) var 79,9 MSEK, motsvarande en ökning med 27% jämfört med samma period föregående år (63,1 MSEK).
 • Totalt kontraktsvärde vid utgången av fjärde kvartalet på 117,1 MSEK, motsvarande en ökning med 52% jämfört med samma period föregående år (77,0 MSEK).
 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 23,0 MSEK, motsvarande en ökning med 44% jämfört med samma period föregående år (16,0 MSEK).
 • Proforma organisk nettoomsättningstillväxt under fjärde kvartalet var 18% och proforma organisk TCV-tillväxt under fjärde kvartalet var 52% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinsten under fjärde kvartalet var 21,4 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 93.1%.
 • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter) var -2,1 MSEK jämfört med samma period föregående år (-1,8 MSEK).
 • EBITDA på -3.0 MSEK jämfört med samma period föregående år (-7,3 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning (vägd) uppgick till -0,09 SEK (-0,21 SEK).
 • Det operativa kassaflödet under fjärde kvartalet var -0,7 MSEK.

Operativa höjdpunkter

 • 220 nya avtal tecknades av koncernen under fjärde kvartalet 2022 till ett värde av 33,8 MSEK.
 • Vi har tillkännagivit en ny koncernledningsgrupp med utnämningarna av Alex Mathieson som Chief Revenue Officer, Maria Hudson som Chief Marketing Officer, Bruce Morrison som Chief Financial Officer, Emily Hopson-Hill som Chief Operating and Technology Officer som alla rapporterar till Gustave Geisendorf som koncernchef.

För mer information

För ytterligare information vänligen kontakta Gustave Geisendorf, VD för BuildData Group AB: gustave.geisendorf@BuildData.se, +44 7760 760 777.

OM Builddata Group

BuildData driver ett antal företag som hjälper fastighetsutvecklare, fastighetsägare, byggentreprenörer och fastighetsförvaltare att få ett meningsfullt värde från data under hela byggnadens livscykel.

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Stockholm, den 19 juli 2022 – BuildData Group AB (“BuildData”), släpper sin resultatrapport för kvartalet från april till juni 2022 onsdagen den 3 augusti kl. 07.00 CET.Analytiker, investerare och media är inbjudna till en presentation kl 15.00 CET tisdagen den 3 augusti 2022.Presentationen kan ses live på https://zutec.zoom.us/j/82226638764.

 

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Bruce Morrison, CFO, bruce.morrison@builddata.se, +44 7770262386

 

Om BuildData

Builddata Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Stockholm, Sweden—19 July 2022: BuildData Group AB (“BuildData”), will release its results report for the quarter from April to June 2022 on Wednesday 3 August at 07.00 am CET.

Analysts, investors and the media are invited to a presentation at 15.00pm CET on Wednesday 3 August 2022.

The presentation can be viewed live at https://zutec.zoom.us/j/89602283606.

 

For more information, please contact:
Gustave Geisendorf, CEO, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Bruce Morrison, CFO, bruce.morrison@builddata.se, +44 7770262386

 

About BuildData

BuildData. Group AB is a SaaS provider within construction and property technology and is listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB is the Company’s acting Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Gruppens ledningsgrupp har inrättats för att optimera processer, påskynda organisk och förvärvad tillväxt som föregångare inom SaaS för bostadsbyggande.

Stockholm, Sverige-11th juli 2022: BuildData Group AB (“BuildData”) tillkännagav idag en ny koncernledning under ledning av koncernchef Gustave Geisendorf. Det nybildade teamet kommer att ansvara för koncernens kommersiella, finansiella, M&A och operativa funktioner globalt och består av Bruce Morrison som Group Chief Financial Officer (Group CFO), Emily Hopson-Hill som Group Chief Technology and Operations Officer (Group CTO/COO), Maria Hudson som Group Chief Marketing Officer (Group CMO) och Alex Mathieson som Group Chief Revenue Officer (Group CRO).

Stefan Charette, BuildDatas styrelseordförande, säger: “De förändringar vi har gjort på senior nivå kommer att möjliggöra en framgångsrik utveckling och tillväxt av BuildData, eftersom vi uppfyller våra ambitioner att bli den ledande leverantören av SaaS-lösningar för byggsektorn till bostadsutvecklare. Vi har en enorm möjlighet eftersom denna sektor i allt högre grad anammar tekniken för att uppfylla lagstadgade krav och hållbarhetsmål, samtidigt som vi driver effektivitet och förbättrar produktiviteten, och detta team har till uppgift att se till att vi är de främsta varumärkena för SaaS-lösningar.”

När vi nu har gått in i ett nytt räkenskapsår och befinner oss i ett kritiskt skede av vår tillväxt är det viktigt att vi har rätt ledningsgrupp på plats för att driva företaget framåt och bygga upp vår position inom bostads- och fastighetsteknologi. Teamet kommer att arbeta tillsammans med mig för att möta sektorns efterfrågan, genomföra och påskynda utveckling av vår verksamhet samt tillhandahålla daglig förvaltning av BuildDatas varumärken, inklusive Zutec, Createmaster, Bond Bryan Digital och Resi-Sense. Bygg- och fastighetsbranschen är fortfarande två av de minst digitaliserade branscherna i världen, vilket innebär en enorm möjlighet för oss,” säger Gustave Geisendorf, BuildDatas vd.

Emily Hopson-Hill har lång erfarenhet av att skala SaaS- och mjukvaruföretag. Hon började på Zutec i mars 2021 som Chief Operations Officer och har ansvarat för att förbättra produkter och lösningar samt implementera processer och policyer för att främja företagets kultur och vision. I sin roll i BuildData kommer Emily att ansvara för lösningsteknik, produkt, IT och utveckling, teknisk implementering och digitala tjänster.

Bruce Morrison började som CFO på BuildData i oktober 2021, efter att ha arbetat i ledande roller inom finans och M&A i börsnoterade företag inom SaaS-området i mer än 20 år.  Bruce kommer att ta ansvar för IR, finansiell kontroll och M&A för koncernen.

De senaste rekryteringarna, Maria Hudson som Group CMO och Alex Mathieson som Group CRO, kommer att bilda en ny kommersiell funktion inom BuildData. Maria kommer att ansvara för varumärkesmarknadsföring, digital marknadsföring, innehållsmarknadsföring, kontobaserad marknadsföring och PR för koncernens varumärken.  Alex kommer att leda nya affärer, account management, kundframgång och teknisk försäljning.

Geisendorf fortsatte: “Detta är en ny era för BuildData och det är ett privilegium att få arbeta med så kompetenta personer när vi hjälper till att forma branschen och ta nästa steg på vår resa. Med denna nya struktur är vi också organiserade för att fortsätta vår tillväxt genom förvärv. Vi har ökat försäljningen med fem gånger under de senaste 2,5 åren och vi går nu in i nästa steg på denna tillväxtbana.

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Group leadership team put in place to optimise business performance, accelerate organic and acquired growth as trailblazers in residential construction SaaS.

Stockholm, Sweden—11th July 2022:  BuildData Group AB (“BuildData”) today announced a new group management team led by Group CEO, Gustave Geisendorf. The newly formed team will be responsible for group commercial, finance, M&A and operational functions globally and comprises Bruce Morrison as Group Chief Financial Officer (Group CFO), Emily Hopson-Hill as Group Chief Technology and Operations Officer (Group CTO/COO), Maria Hudson as Group Chief Marketing Officer (Group CMO) and Alex Mathieson as Group Chief Revenue Officer (Group CRO).

Stefan Charette, BuildData Chairman said, “The changes we have made at a senior level will enable the successful development and growth of the BuildData Group, as we meet our ambitions to be the leading provider of construction SaaS solutions to the housebuilder and developer community. We have a huge opportunity as this sector increasingly is embracing tech to meet regulatory compliance and sustainability targets, while driving efficiencies and improving productivity, and this team is tasked to ensure we are the go-to brands for SaaS solutions.”

As we have entered our new financial year, and hit a critical stage in our growth trajectory, it is imperative we have the right management team in place to drive the company forward as we build our position within the residential and property tech space. The team will work alongside me to meet sector demand, execute, and accelerate our business, as well as provide daily management of the BuildData brands including Zutec, Createmaster, Bond Bryan Digital and Resi-Sense. Construction and property remain two of the least digitized industries in the world and that presents a massive opportunity for us,” said Gustave Geisendorf, BuildData CEO.

With extensive experience in scaling SaaS and software companies, Emily Hopson-Hill joined Zutec in March 2021 as Chief Operations Officer and has been responsible for enhancing product and solutions, as well as implementing process and policies to promote company culture and vision. In her BuildData role, Emily will oversee solutions engineering, product, IT and development, technical implementation and digital services.

Bruce Morrison joined BuildData as CFO in October 2021, having been in finance and M&A leadership roles in publicly listed companies across the SaaS space for more than 20 years.  Bruce will take responsibility for IR, financial control, and M&A for the group.

More recent hires, Maria Hudson as Group CMO and Alex Mathieson as Group CRO, will form a new commercial function within BuildData. Maria will be in in charge of brand marketing, digital marketing, content marketing, account-based marketing, and PR across the group’s brands.  Alex will lead new business, account management, customer success and pre-sales.

Geisendorf continued, “This is a new era for BuildData and it’s a privilege to work with such accomplished individuals as we help shape the industry and take the next steps on our journey. With this new structure we are also organised to continue our growth through acquisitions. We have increased sales by 5 times over the past 2.5 years and we are now entering the next stage of that growth trajectory.

For more information, please contact:

Gustave Geisendorf, CEO, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

 

About BuildData

BuildData Group AB is a SaaS provider within construction and property technology and is listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB is the Company’s acting Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

 

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Stockholm, Sweden—6th July 2022:  BuildData Group AB (“BuildData”) today announced that its subsidiary Zutec has signed a 3-year enterprise agreement valued at SEK4.5m, with one the largest home construction companies in the UK, Taylor Wimpey. Operating at a local level with 23 regional businesses across the UK, Taylor Wimpey completed 14,087 new homes in 2021, from apartments to six-bedroom houses, with affordable housing representing 18% of their total completions.

Taylor Wimpey has selected the Zutec platform for quality management, which will be configured to support their drive towards Building Regulation 40, and Part L (or Approved Document L) compliance, a regulatory uplift that came into force on the 15th June 2022. Housebuilders and developers in England and Wales are now required to reduce CO2 emissions on all new houses by 31% compared to the previous SAP model. Over the next 12-months there is expected to be over 1000 Taylor Wimpey users and 240 projects running on Zutec.

Gustave Geisendorf, CEO of BuildData said: “With the raft of new and updated building regulations coming into force over the coming months and years—such as the uplifted Part L standard of Building Regulation 40, and the more rigorous Future Homes and Future Building Standard 2025—ensuring building energy efficiency and sustainability is front of mind for housebuilders and developers in their drive to carbon net neutrality by 2050.

“Regulation is pushing the construction industry through a period of change, and meeting quality standards to ensure compliance is a must. With ease of use and simplicity at its core, our quality management platform provides one place to document all building data and information. Users can take geo-located photos, ensure they can be traced and match projects, then shared with key stakeholders and inspectors to evidence compliance, as well as improve team communications, assignment of tasks and the ability close and sign off work and installations. After successfully completing a proof of concept, Taylor Wimpey chose Zutec for our capability to provide a configurable SaaS platform so they can meet the changing needs of regulation and always guarantee the best quality.”

For more information, please contact:

Gustave Geisendorf, CEO, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

About BuildData

BuildData Group AB is a SaaS provider within construction and property technology and is listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB is the Company’s acting Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Gruppens ledningsgrupp har inrättats för att optimera processer, påskynda organisk och förvärvad tillväxt som föregångare inom SaaS för bostadsbyggande.

Stockholm, Sverige-11th juli 2022: BuildData Group AB (“BuildData”) tillkännagav idag en ny koncernledning under ledning av koncernchef Gustave Geisendorf. Det nybildade teamet kommer att ansvara för koncernens kommersiella, finansiella, M&A och operativa funktioner globalt och består av Bruce Morrison som Group Chief Financial Officer (Group CFO), Emily Hopson-Hill som Group Chief Technology and Operations Officer (Group CTO/COO), Maria Hudson som Group Chief Marketing Officer (Group CMO) och Alex Mathieson som Group Chief Revenue Officer (Group CRO).

Stefan Charette, BuildDatas styrelseordförande, säger: “De förändringar vi har gjort på senior nivå kommer att möjliggöra en framgångsrik utveckling och tillväxt av BuildData, eftersom vi uppfyller våra ambitioner att bli den ledande leverantören av SaaS-lösningar för byggsektorn till bostadsutvecklare. Vi har en enorm möjlighet eftersom denna sektor i allt högre grad anammar tekniken för att uppfylla lagstadgade krav och hållbarhetsmål, samtidigt som vi driver effektivitet och förbättrar produktiviteten, och detta team har till uppgift att se till att vi är de främsta varumärkena för SaaS-lösningar.”

När vi nu har gått in i ett nytt räkenskapsår och befinner oss i ett kritiskt skede av vår tillväxt är det viktigt att vi har rätt ledningsgrupp på plats för att driva företaget framåt och bygga upp vår position inom bostads- och fastighetsteknologi. Teamet kommer att arbeta tillsammans med mig för att möta sektorns efterfrågan, genomföra och påskynda utveckling av vår verksamhet samt tillhandahålla daglig förvaltning av BuildDatas varumärken, inklusive Zutec, Createmaster, Bond Bryan Digital och Resi-Sense. Bygg- och fastighetsbranschen är fortfarande två av de minst digitaliserade branscherna i världen, vilket innebär en enorm möjlighet för oss,” säger Gustave Geisendorf, BuildDatas vd.

Emily Hopson-Hill har lång erfarenhet av att skala SaaS- och mjukvaruföretag. Hon började på Zutec i mars 2021 som Chief Operations Officer och har ansvarat för att förbättra produkter och lösningar samt implementera processer och policyer för att främja företagets kultur och vision. I sin roll i BuildData kommer Emily att ansvara för lösningsteknik, produkt, IT och utveckling, teknisk implementering och digitala tjänster.

Bruce Morrison började som CFO på BuildData i oktober 2021, efter att ha arbetat i ledande roller inom finans och M&A i börsnoterade företag inom SaaS-området i mer än 20 år.  Bruce kommer att ta ansvar för IR, finansiell kontroll och M&A för koncernen.

De senaste rekryteringarna, Maria Hudson som Group CMO och Alex Mathieson som Group CRO, kommer att bilda en ny kommersiell funktion inom BuildData. Maria kommer att ansvara för varumärkesmarknadsföring, digital marknadsföring, innehållsmarknadsföring, kontobaserad marknadsföring och PR för koncernens varumärken.  Alex kommer att leda nya affärer, account management, kundframgång och teknisk försäljning.

Geisendorf fortsatte: “Detta är en ny era för BuildData och det är ett privilegium att få arbeta med så kompetenta personer när vi hjälper till att forma branschen och ta nästa steg på vår resa. Med denna nya struktur är vi också organiserade för att fortsätta vår tillväxt genom förvärv. Vi har ökat försäljningen med fem gånger under de senaste 2,5 åren och vi går nu in i nästa steg på denna tillväxtbana.

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Group leadership team put in place to optimise business performance, accelerate organic and acquired growth as trailblazers in residential construction SaaS.

Stockholm, Sweden—11th July 2022:  BuildData Group AB (“BuildData”) today announced a new group management team led by Group CEO, Gustave Geisendorf. The newly formed team will be responsible for group commercial, finance, M&A and operational functions globally and comprises Bruce Morrison as Group Chief Financial Officer (Group CFO), Emily Hopson-Hill as Group Chief Technology and Operations Officer (Group CTO/COO), Maria Hudson as Group Chief Marketing Officer (Group CMO) and Alex Mathieson as Group Chief Revenue Officer (Group CRO).

Stefan Charette, BuildData Chairman said, “The changes we have made at a senior level will enable the successful development and growth of the BuildData Group, as we meet our ambitions to be the leading provider of construction SaaS solutions to the housebuilder and developer community. We have a huge opportunity as this sector increasingly is embracing tech to meet regulatory compliance and sustainability targets, while driving efficiencies and improving productivity, and this team is tasked to ensure we are the go-to brands for SaaS solutions.”

As we have entered our new financial year, and hit a critical stage in our growth trajectory, it is imperative we have the right management team in place to drive the company forward as we build our position within the residential and property tech space. The team will work alongside me to meet sector demand, execute, and accelerate our business, as well as provide daily management of the BuildData brands including Zutec, Createmaster, Bond Bryan Digital and Resi-Sense. Construction and property remain two of the least digitized industries in the world and that presents a massive opportunity for us,” said Gustave Geisendorf, BuildData CEO.

With extensive experience in scaling SaaS and software companies, Emily Hopson-Hill joined Zutec in March 2021 as Chief Operations Officer and has been responsible for enhancing product and solutions, as well as implementing process and policies to promote company culture and vision. In her BuildData role, Emily will oversee solutions engineering, product, IT and development, technical implementation and digital services.

Bruce Morrison joined BuildData as CFO in October 2021, having been in finance and M&A leadership roles in publicly listed companies across the SaaS space for more than 20 years.  Bruce will take responsibility for IR, financial control, and M&A for the group.

More recent hires, Maria Hudson as Group CMO and Alex Mathieson as Group CRO, will form a new commercial function within BuildData. Maria will be in in charge of brand marketing, digital marketing, content marketing, account-based marketing, and PR across the group’s brands.  Alex will lead new business, account management, customer success and pre-sales.

Geisendorf continued, “This is a new era for BuildData and it’s a privilege to work with such accomplished individuals as we help shape the industry and take the next steps on our journey. With this new structure we are also organised to continue our growth through acquisitions. We have increased sales by 5 times over the past 2.5 years and we are now entering the next stage of that growth trajectory.

For more information, please contact:

Gustave Geisendorf, CEO, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

 

About BuildData

BuildData Group AB is a SaaS provider within construction and property technology and is listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB is the Company’s acting Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

 

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Group leadership team put in place to optimise business performance, accelerate organic and acquired growth as trailblazers in residential construction SaaS.

Stockholm, Sweden—11th July 2022:  BuildData Group AB (“BuildData”) today announced a new group management team led by Group CEO, Gustave Geisendorf. The newly formed team will be responsible for group commercial, finance, M&A and operational functions globally and comprises Bruce Morrison as Group Chief Financial Officer (Group CFO), Emily Hopson-Hill as Group Chief Technology and Operations Officer (Group CTO/COO), Maria Hudson as Group Chief Marketing Officer (Group CMO) and Alex Mathieson as Group Chief Revenue Officer (Group CRO).

Stefan Charette, BuildData Chairman said, “The changes we have made at a senior level will enable the successful development and growth of the BuildData Group, as we meet our ambitions to be the leading provider of construction SaaS solutions to the housebuilder and developer community. We have a huge opportunity as this sector increasingly is embracing tech to meet regulatory compliance and sustainability targets, while driving efficiencies and improving productivity, and this team is tasked to ensure we are the go-to brands for SaaS solutions.”

As we have entered our new financial year, and hit a critical stage in our growth trajectory, it is imperative we have the right management team in place to drive the company forward as we build our position within the residential and property tech space. The team will work alongside me to meet sector demand, execute, and accelerate our business, as well as provide daily management of the BuildData brands including Zutec, Createmaster, Bond Bryan Digital and Resi-Sense. Construction and property remain two of the least digitized industries in the world and that presents a massive opportunity for us,” said Gustave Geisendorf, BuildData CEO.

With extensive experience in scaling SaaS and software companies, Emily Hopson-Hill joined Zutec in March 2021 as Chief Operations Officer and has been responsible for enhancing product and solutions, as well as implementing process and policies to promote company culture and vision. In her BuildData role, Emily will oversee solutions engineering, product, IT and development, technical implementation and digital services.

Bruce Morrison joined BuildData as CFO in October 2021, having been in finance and M&A leadership roles in publicly listed companies across the SaaS space for more than 20 years.  Bruce will take responsibility for IR, financial control, and M&A for the group.

More recent hires, Maria Hudson as Group CMO and Alex Mathieson as Group CRO, will form a new commercial function within BuildData. Maria will be in in charge of brand marketing, digital marketing, content marketing, account-based marketing, and PR across the group’s brands.  Alex will lead new business, account management, customer success and pre-sales.

Geisendorf continued, “This is a new era for BuildData and it’s a privilege to work with such accomplished individuals as we help shape the industry and take the next steps on our journey. With this new structure we are also organised to continue our growth through acquisitions. We have increased sales by 5 times over the past 2.5 years and we are now entering the next stage of that growth trajectory.

For more information, please contact:

Gustave Geisendorf, CEO, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

 

About BuildData

BuildData Group AB is a SaaS provider within construction and property technology and is listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB is the Company’s acting Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).