Den oberoende budkommittén i BuildData Group AB erhåller ett värderingsutlåtande

Den 24 juli 2023 offentliggjorde Goldcup 33244 AB (“Budgivaren”) ett offentligt uppköpserbjudande om 3,53 kronor kontant per aktie till aktieägarna i BuildData Group AB (“BuildData”) (“Erbjudandet”). Den Oberoende Budkommittén har inhämtat ett värderingsutlåtande, en s.k. fairness opinion, avseende Erbjudandet. Värderingsutlåtandet, som är föremål för de antaganden och överväganden som anges däri, återspeglar Erbjudandet en rättvisande värdering av Bolaget.

Bakgrund

Information om Erbjudandet finns i Budgivarens pressmeddelande som offentliggjordes den 24 juli 2023, se https://news.cision.com/goldcup-33244-ab. En erbjudandehandling förväntas offentliggöras av Budgivaren omkring den 23 augusti 2023. Se även https://goldcup33244.se. Acceptperioden för Erbjudandet förväntas löpa ut omkring den 21 september 2023.

Styrelseledamöterna Stefan Charette, Gareth Burton, Erik Gabrielson, Mikael Näsström och Per Åkerman har en intressekonflikt enligt punkt II.18 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (“Takeover-reglerna“) och har inte deltagit och kommer inte att delta i handläggningen av eller beslut rörande Erbjudandet.

Den oberoende budkommittén i BuildData utgörs av Melanie Dawson, styrelseledamot i BuildData (den ”Oberoende Budkommittén“). Den Oberoende Budkommittén har anlitat Eversheds Sutherland som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Den Oberoende Budkommittén består inte av ett tillräckligt antal styrelseledamöter för att utgöra en beslutsför styrelse. Styrelsen kommer därför inte att avge något uttalande avseende Erbjudandet i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna.

Värderingsutlåtande

Den Oberoende Budkommittén har utsett Pareto Securities AB att utfärda ett oberoende värderingsutlåtande i enlighet med Takeover-reglerna. Värderingsutlåtandet är bifogat detta pressmeddelande och är föremål för de antaganden och överväganden som anges däri. Enligt värderingsutlåtandet anser Pareto Securities AB att Erbjudandet återspeglar det aktuella underliggande värdet i BuildData och därmed en rättvisande värdering av Bolaget. Pareto Securities AB kommer att erhålla ett arvode för uppdraget avseende utlåtandet. Arvodet är oberoende av utgången av utlåtandet och ingen del av arvodet är villkorat av eller relaterat till storleken på vederlaget i Erbjudandet, acceptnivån i Erbjudandet eller huruvida Erbjudandet fullföljs eller inte.

 

BuildData Group AB

Den Oberoende Budkommittén

För ytterligare information, vänligen kontakta

Melanie Dawson, den Oberoende Budkommittén för BuildData

e-post: info@builddata.se

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknologi och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).