Kommuniké från extra bolagsstämma i BuildData Group AB

Extra bolagsstämma i BuildData Group AB, 559136–0317 (”Bolaget”) hölls idag den 24 mars 2023 kl. 10.00 i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. Nedan framgår det beslut som fattades av stämman. Beslutet fattades enhälligt.

 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst 9,9 procent av samtliga aktier i Bolaget. Inlösen av aktier som omfattas av programmet ska slutligen bestämmas av bolagsstämman. Bolaget ska för detta ändamål ingå ett så kallat swapavtal på sedvanliga villkor eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Bolagets aktie. Motpart i swapavtal (eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor) ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in upp till motsvarande aktier som ligger till grund för swapavtal / motsvarande arrangemang.

 

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

 

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BUILDDATA GROUP AB

Aktieägarna i BuildData Group AB, org.nr 559136–0317 (”BuildData” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 mars 2023 kl. 10.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 09.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 16 mars 2023, dels anmäla sitt deltagande via post till Bolaget senast 21 mars 2023 till BuildData Group AB, c/o Hannes Snellman Advokatbyrå, Box 7801, 103 96 Stockholm, eller per e-post: info@builddata.se, med angivande av ”Extra bolagsstämma”. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden (högst två).

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.builddata.se. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid den extra bolagsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före detta datum enligt förvaltarens rutiner och begära rösträttsregistrering. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 20 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Information om poströstning.

Styrelsen har med stöd av Bolagets bolagsordning beslutat om att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Formulär för poströstning kommer hållas tillgängligt på Bolagets webbplats www.builddata.se. Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen eller e-postadressen ovan. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 23 mars 2023. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagstämman måste ha skett enligt ovan även om aktieägaren väljer att poströsta före bolagstämman. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.builddata.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

 

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.
 7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6: Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst 9,9 procent av samtliga aktier i Bolaget. Inlösen av aktier som omfattas av programmet ska slutligen bestämmas av bolagsstämman. Bolaget ska för detta ändamål ingå ett så kallat swapavtal på sedvanliga villkor eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Bolagets aktie. Motpart i swapavtal (eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor) ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in upp till motsvarande aktier som ligger till grund för swapavtal / motsvarande arrangemang.

Rätt till upplysning

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att anslås på Bolagets webbplats, www.builddata.se, samt hållas tillgängliga på ovan adress, senast två veckor före den extra bolagsstämman och sändas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktier och röster

Bolaget kan utge aktier av ett slag. I Bolaget finns totalt 68 171 694 aktier och röster. Varje aktie i Bolaget medför en röst på den extra bolagsstämman. Bolaget innehar inga egna aktier.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för bolagsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Stockholm i mars 2023
BuildData Group AB
Styrelsen

 

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

 

Om BuildData

Byggdata. Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Fokus på tillväxt och vinst

Finansiella höjdpunkter

 • ARR i slutet av andra kvartalet (kvartalet som slutade 31 december 2022) uppgick till 88,7 MSEK, motsvarande en ökning med 23,0% jämfört med samma period föregående år (72,1 MSEK).
 • Totalt kontraktsvärde, TCV, uppgick till 130,7 MSEK, motsvarande en ökning med 35,4% jämfört med samma period föregående år (96,5 MSEK). Organisk TCV-tillväxt var 32,1% jämfört med samma period föregående år.
 • Nettoomsättningen uppgick till 27,0 MSEK, motsvarande en ökning med 24,4% jämfört med samma period föregående år (21,7 MSEK). Organisk nettoomsättningstillväxt var 17,7%
 • Bruttovinsten uppgick till 26,5 MSEK (21,4 MSEK), vilket motsvarar en bruttomarginal på 97,8 % (98,0%).
 • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter) var -2,4 MSEK jämfört med samma period föregående år (-2,2 MSEK).

Finansiella höjdpunkter

 • EBITDA på -9,2 MSEK jämfört med samma period föregående år (-4,2 MSEK).
 • Resultatet per aktie (genomsnitt) uppgick till -0,19 SEK (-0.12 SEK).
 • Det operativa kassaflödet var -4,0 MSEK jämfört med samma period föregående år (-4.7 MSEK).

Operativa höjdpunkter

 • Vi undertecknade en avsiktsförklaring om att förvärva eDocuments.
 • 208 nya avtal tecknades till ett värde av 33,1 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Inga väsentliga händelser inträffade efter periodens utgång

 

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Bruce Morrison, CFO, bruce.morrison@builddate.se, +44 7770262386.

 

Om BuildData

Byggdata. Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Kommuniké från årsstämma i BuildData Group AB

Årsstämma i BuildData Group AB, 559136–0317 (”Bolaget”) hölls idag den 10 november 2022. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

 • Stämman fastställde balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2022. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2022. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för nämnda räkenskapsår. 
 • Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Stefan Charette, Gareth Burton, Melanie Dawson, Erik Gabrielson, Mikael Näsström och Per Åkerman. Stefan Charette omvaldes som styrelsens ordförande. 
 • Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 186 000 kronor till styrelsens ordförande respektive 93 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter. 
 • Det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny § 10 i bolagsordningen för att möjliggöra poströstning vid bolagsstämmor och för Bolaget att samla in fullmakter i enlighet med nedan. 
Ny lydelse
§ 10 Insamling av fullmakter och poströster / Collection of proxies and postal voting

 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

The Board of Directors may collect proxies pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act. The Board of Directors may decide before a general meeting that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the general meeting pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act.

 


Ovanstående tillägg till bolagsordningen medför att numreringen ändras till följd av införandet av en ny § 10. 

 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att besluta om införandet av ett incitamentsprogram, incitamentsprogram 2022/2026A, riktat till anställda i Bolagets dotterbolag. 
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att besluta om införandet av ett incitamentsprogram, incitamentsprogram 2022/2026B, riktat till personer i ledande ställning i Bolagets dotterbolag. 
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att återköpa 2 550 590 teckningsoptioner till ett värde uppgående till 6 172 428 kronor (närståendetransaktion) och att lösa in utestående teckningsoptioner. 
 • Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst fram intill nästkommande årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

För mer information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD i BuildData Group AB

Tel: +44 7760 760 777

E-mail: gustave.geisendorf@builddata.se

Om BuildData Group AB

BuildData Group AB är ett molnbaserat programvaruföretag för bygghantering. Koncernens verksamhet bedrivs p åIrland med verksamhet i Storbritannien, Australien och Mellanöstern.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se

BuildData undertecknar avsiktsförklaring om att förvärva Edocuments

Stockholm, 19 oktober 2022 – BuildData Group AB (”BuildData”) meddelade idag att de har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva 100 % av Edocuments Limited (”Edocuments”).

Edocuments är ledande inom digitala drift- och underhållsmanualer (O&M) i Storbritannien. Edocuments ägs av nuvarande ledning och har 30 anställda. Edocuments har funnits i över 20 år och har haft en lång period av stark tillväxt. Edocuments äger Springboard, en marknadsledande programvara för digitala överlämningslösningar. Edocuments förväntas generera intäkter på 2,0 miljoner pund (25,1 miljoner SEK) under räkenskapsåret som slutar den 31 december 2022. Det sammanslagna företaget skulle befästa BuildDatas position som ledare för digitala överlämningslösningar i Storbritannien och ytterligare etablera sig som en ledande leverantör av livscykel- och tillgångsdataprogramvarulösningar i Storbritannien, samt erbjuda korsförsäljningsmöjligheter.

 

Transaktionsstruktur

Den initiala köpeskillingen består av en kontant betalning på £2,4 miljoner (30,1 miljoner SEK) motsvarande en multipel av 1,2x 2022 förväntade intäkter. Under förutsättning att försäljningsmålen uppnås under de två följande åren kan en ytterligare kontantbetalning på upp till 1,4 miljoner pund (17,6 miljoner SEK) göras.

Transaktionen kommer att finansieras med befintliga likvida medel. Avsikten är att denna transaktion ska vara en inkråmsaffär med de förvärvade tillgångarna överförda till en Newco som ännu inte har etablerats och kommer att sitta inom BuildData Group. Edocuments ledningsgrupp kommer att vara kvar med Edocuments efter transaktionen för att driva tillväxt.

Tidsplan och process

Transaktionen är villkorad av att BuildData genomför tillfredsställande due diligence och når bindande köpeavtal. Det förväntas att denna transaktion är slutförd senast i mitten av januari 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Gustave Geisendorf, VD, Tel: +44 7760 760 777, E-post: gustave.geisendorf@builddata.se.

Detta är information som BuildData Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 19 oktober 2022 klockan 11.30 CET.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BUILDDATA GROUP AB

Aktieägarna i BuildData Group AB org. nr 559136–0317, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma (”Stämman”) den 10 november 2022 kl. 10.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Strandvägen 1 i Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds 09.30.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta på Stämman ska
(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 2 november 2022, och
(ii) dels senast den 4 november anmäla sig hos Bolaget för deltagande i Stämman. Anmälan om deltagande skriftligen till Bolaget under adress BuildData Group AB, c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, 104 40 Stockholm, Att: AGM 2022 eller via e-post, (ii) info@builddata.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta på Stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 2 november 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Registreringar som verkställts hos Euroclear Sweden AB den 4 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
INFORMATION OM POSTRÖSTNING
Bolaget har med stöd av 4 § i lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Formulär för poströstning kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida http://www.builddata.se. Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen ovan eller per e-post till info@builddata.se. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 4 november 2022.  Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till Stämman måste ha skett enligt ovan även om aktieägaren väljer att poströsta före Stämman. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.builddata.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid Stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om (a) införande av incitamentsprogram genom (b) riktad emission av teckningsoptioner samt (c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (”Incitamentsprogram 2022/2026A”)
12. Beslut om (a) införande av incitamentsprogram genom (b) riktad emission av teckningsoptioner samt (c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (”Incitamentsprogram 2022/2026B”)
13. Beslut om att erbjuda återköp av utestående teckningsoptioner (närståendetransaktion)
14. Beslut om att lösa in utestående teckningsoptioner
15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta om smärre justeringar av besluten
17. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid Stämman
Styrelsen föreslår att Stämman väljer advokat Johan Engström (Eversheds Sutherland) till ordförande vid Stämman samt att ordföranden ska föra protokollet.
Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.
Punkt 3 – Val av en eller två justerare
Styrelsen föreslår John Edgren (Eversheds Sutherland) eller vid förhinder den som styrelsen anvisar som person att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår ingen utdelning för det räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2022.

Punkt 7 c) – Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot verksam under räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2022 respektive VD i följande ordning:

(i) Styrelseledamot Stefan Charette
(ii) Styrelseledamot Erik Gabrielson
(iii) Styrelseledamot Melanie Dawson
(iv) Styrelseledamot Gareth Burton
(v) Styrelseledamot Mikael Näsström
(vi) Styrelseledamot Per Åkerman
(vii) VD Gustave Geisendorf

Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Bolagets valberedning föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 186 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 93 000 kronor vardera fram till och med nästa årsstämma 2023. Arvode till Bolagets revisionsbyrå föreslås utgå enligt en av styrelsen godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor
Bolagets valberedning föreslår omval av (i) Stefan Charette, (ii) Gareth Burton, (iii) Melanie Dawson, (iv) Erik Gabrielson, (v) Mikael Näsström och (vi) Per Åkerman som ledamöter i Bolaget samt (vii) omval av Stefan Charette som styrelseordförande. Valberedningen föreslår vidare omval av (viii) den registrerade revisionsbyrån BDO Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. BDO Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Pharmanson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall revisionsbolaget väljs som Bolagets revisor.

Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår Stämman beslutar om att införa en ny § 10 i bolagsordningen för att möjliggöra deltagande vid bolagsstämmor genom poströstning och för Bolaget att samla in fullmakter. Den föreslagna ändringen av bolagsordningen framgår nedan.

Föreslagen lydelse

§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Ovanstående förslag på ny lydelse till bolagsordningen medför även att numreringen ändras till följd av införandet av en ny § 10.

Beslut enligt denna punkt 10 kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid Stämman avgivna rösterna som de vid Stämman företrädda aktierna.

Punkt 11 – Beslut om (a) införande av incitamentsprogram genom (b) riktad emission av teckningsoptioner samt (c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner

(a) Införande av incitamentsprogram

1. Styrelsen föreslår att Stämman beslutar om införande av aktiebaserat incitamentsprogram för vissa anställda i Bolagets dotterbolag (”Dotterbolag”), på i huvudsak nedan villkor, genom emission av teckningsoptioner riktad till Bolagets dotterbolag Zutec Inc. (Irland) Limited samt om överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolag till vissa anställda (”Incitamentsprogram 2022/2026A”). Förslaget presenteras för att stärka organisationen och för att motivera nyckelanställda att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att syftet är i enlighet med samtliga aktieägares intressen

2. Incitamentsprogram 2022/2026A omfattar vissa anställda i Bolaget (”Deltagarna”) och omfattar teckningsoptioner emitterade av Bolaget. Styrelseledamöter i Bolaget eller dess Dotterbolag får inte delta. Incitamentsprogrammet kommer omfatta totalt 76 Deltagare (föremål för inkludering av nyanställda). Teckningsoptionerna kommer allokeras mellan anställa.

3. Tilldelade teckningsoptioner har en intjäningstid om tre år, det vill säga att en tredjedel intjänas per år.

4. Intjäning förutsätter att Deltagaren är fortsatt anställd i Dotterbolaget och den anställda inte har sagt upp anställningen per den dag då relevant intjäning inträffar. För det fall att en Deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i Dotterbolaget före ett intjäningsdatum får redan intjänade teckningsoptioner nyttjas för omvandling till aktier vid det ordinarie lösentillfället enligt nedan. Däremot kommer fortsatt intjäning inte att ske.

5. Teckningsoptionerna ska tilldelas vederlagsfritt

6. Deltagare kan nyttja tilldelade och intjänade teckningsoptioner under perioden från och med 1 januari 2026 till och med den 31 mars 2026.

7. Teckningsoptionerna ska regleras i separata avtal med respektive Deltagare. Avtalet ska bland annat innehålla bestämmelser avseende så kallade “Good-leaver” och “Bad-Leaver” samt begränsning vid överlåtelse av teckningsoptionerna. Styrelsen ska ansvara för utformningen och förvaltningen av incitamentsprogrammet inom ramen för ovan nämnda huvudvillkor.

För att kunna införa Incitamentsprogram 2022/2026A föreslår styrelsen att Stämman beslutar att godkänna villkoren av Incitamentsprogram 2022/2026A enligt denna punkt (a) och att Stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till Zutec Inc. (Ireland) Limited samt om godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner från Zutec Inc. (Ireland) Limited till Deltagarna, så som föreslås under punkterna (b) och (c).

(b) riktad emission av teckningsoptioner

1. Bolaget ska emittera högst 2 250 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Om samtliga teckningsoptioner tecknas, överlåts samt nyttjas för omvandling till aktier av Deltagarna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 450 000 kronor (med förbehåll för potentiella omberäkningar i enlighet med de standardvillkor som ska gälla i relation till teckningsoptionerna).

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, enbart tillkomma Zutec Inc. (Ireland) Limited, varefter de ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med beslutet av Stämman och instruktioner från Bolagets styrelse.

3. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista av Zutec Inc. (Ireland) Limited i direkt anslutning till Stämmans beslut om emission av teckningsoptioner. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.

4. Zutec Inc. (Ireland) Limited erhåller teckningsoptionerna vederlagsfritt.

5. Teckningsoptionerna kan nyttjas för omvandling till aktier under perioden från och med den 1 januari 2026 till och med den 31 mars 2026. Teckning av nya aktier får inte ske under en så kallad stängd period i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga insiderregler och förordningar (inkluderat Bolagets interna riktlinjer för detta ändamål). Teckningsoptioner som inte har nyttjats för teckning av aktier den sista dagen under nyttjandeperioden förfaller.

6. Varje teckningsoption berättigar Deltagaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4,32 kronor per aktie.

7. Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från Bolagets styrelse i enlighet med principerna nedan.

8. Aktierna som tillkommer genom nyttjande av teckningsoptionerna ska berättiga Deltagaren till utdelning för första gången på avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats i Bolagets aktiebok.

9. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som kan innebära att teckningskursen av de nya aktierna liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas till följd av vissa händelser, exempelvis split, sammanläggning eller företrädesemission.

(c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner

Beslut om att införa Incitamentsprogram 2022/2026A genom emission av teckningsoptioner i enlighet med detta förslag inkluderar även godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna. Styrelsen föreslår att Stämman beslutar att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner från Zutec Inc. (Ireland) Limited till Deltagarna.

Den maximala utspädningen till följd av Incitamentsprogram 2022/2026A motsvarar 3,4 procent, under förutsättningen att alla teckningsoptioner tecknas och utnyttjas.

Beslut enligt denna punkt 11 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Stämman.
Punkt 12 – Beslut om (a) införande av incitamentsprogram genom (b) riktad emission av teckningsoptioner samt (c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (”Incitamentsprogram 2022/2026B”)

(a) Införande av incitamentsprogram

1. Styrelsen föreslår att Stämman beslutar om införande av aktiebaserat incitamentsprogram för ledande personer och vissa anställda i Bolagets dotterbolag (”Dotterbolag”), på i huvudsak nedan villkor, genom emission av teckningsoptioner riktad till Bolagets dotterbolag Zutec Inc. (Irland) Limited samt om överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolag till personer i Bolagets ledning (”Incitamentsprogram 2022/2026B”). Förslaget presenteras för att stärka organisationen och för att motivera nyckelanställda att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att syftet är i enlighet med samtliga aktieägares intressen

2. Incitamentsprogram 2022/2026B omfattar personer i ledande ställning i Bolaget (”Deltagarna”) och omfattar teckningsoptioner emitterade av Bolaget. Styrelseledamöter i Bolaget eller dess Dotterbolag får inte delta. Incitamentsprogrammet kommer omfatta totalt 5 Deltagare (föremål för inkludering av nyanställda). Teckningsoptionerna kommer allokeras mellan anställa.

3. Tilldelade teckningsoptioner intjänas efter en period om tre år.

4. Intjäning förutsätter att Deltagaren är fortsatt anställd i Dotterbolaget och den anställda inte har sagt upp anställningen per den dag då relevant intjäning inträffar. För det fall att Deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i Dotterbolaget före datum för intjäning, kommer intjäning inte att ske.

5. Teckningsoptionerna ska tilldelas vederlagsfritt

6. Deltagare kan nyttja tilldelade och intjänade teckningsoptioner under perioden från och med 1 januari 2026 till och med den 31 mars 2026.

7. Teckningsoptionerna ska regleras i separata avtal med respektive Deltagare. Avtalet ska bland annat innehålla bestämmelser avseende så kallade “Good-leaver” och “Bad-Leaver” samt begränsning vid överlåtelse av teckningsoptionerna. Styrelsen ska ansvara för utformningen och förvaltningen av incitamentsprogrammet inom ramen för ovan nämnda huvudvillkor.

För att kunna införa Incitamentsprogram 2022/2026B föreslår styrelsen att Stämman beslutar att godkänna villkoren av Incitamentsprogram 2022/2026B enligt denna punkt (a) och att Stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till Zutec Inc. (Ireland) Limited samt om godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner från Zutec Inc. (Ireland) Limited till Deltagarna, så som föreslås under punkterna (b) och (c).

(b) riktad emission av teckningsoptioner

1. Bolaget ska emittera högst 1 100 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Om samtliga teckningsoptioner tecknas, överlåts samt nyttjas för omvandling till aktier av Deltagarna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 220 000 kronor (med förbehåll för potentiella omberäkningar i enlighet med de standardvillkor som ska gälla i relation till teckningsoptionerna).

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, enbart tillkomma Zutec Inc. (Ireland) Limited, varefter de ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med beslutet av Stämman och instruktioner från Bolagets styrelse.

3. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista av Zutec Inc. (Ireland) Limited i direkt anslutning till Stämmans beslut om emission av teckningsoptioner. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.

4. Zutec Inc. (Ireland) Limited erhåller teckningsoptionerna vederlagsfritt.

5. Teckningsoptionerna kan nyttjas för omvandling till aktier under perioden från och med den 1 januari 2026 till och med den 31 mars 2026. Teckning av nya aktier får inte ske under en så kallad stängd period i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga insiderregler och förordningar (inkluderat Bolagets interna riktlinjer för detta ändamål). Teckningsoptioner som inte har nyttjats för teckning av aktier den sista dagen under nyttjandeperioden förfaller.

6. Varje teckningsoption berättigar Deltagaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4,32 kronor per aktie.

7. Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från Bolagets styrelse i enlighet med principerna nedan.

8. Aktierna som tillkommer genom nyttjande av teckningsoptionerna ska berättiga Deltagaren till utdelning för första gången på avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats i Bolagets aktiebok.

9. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som kan innebära att teckningskursen av de nya aktierna liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas till följd av vissa händelser, exempelvis split, sammanläggning eller företrädesemission.

(c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner

Beslut om att införa Incitamentsprogram 2022/2026B genom emission av teckningsoptioner i enlighet med detta förslag inkluderar även godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna. Styrelsen föreslår att Stämman beslutar att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner från Zutec Inc. (Ireland) Limited till Deltagarna.

Den maximala utspädningen till följd av Incitamentsprogram 2022/2026B motsvarar cirka 0,35 procent, under förutsättningen att alla teckningsoptioner tecknas och utnyttjas.

Beslut enligt denna punkt 12 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Stämman.
Punkt 13 – Beslut avseende erbjudande om återköp av teckningsoptioner (närståendetransaktion)
I syfte att begränsa eventuell utspädning av Bolagets aktier har styrelsen undersökt möjligheten att återköpa teckningsoptioner emitterade i maj 2020 med en nyttjandeperiod från och med 1 september 2020 till och med 31 december 2025 (”Teckningsoptionerna”). En av innehavarna av Teckningsoptionerna, VD Gustave Geisendorf (”Innehavaren”), har meddelat att han önskar delta i erbjudande genom att överlåta 2 494 533 Teckningsoptioner (”Transaktionen”). I enlighet med 16a kap. 7 § aktiebolagslagen, måste väsentliga transaktioner med närstående parter godkännas av bolagsstämman. Styrelsen lägger härmed fram ett förslag avseende Transaktionen och en redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen.
Det föreslås att Innehavaren ska ges möjligheten att överföra Teckningsoptionerna till Bolaget i stället för att nyttja de för teckning med efterföljande försäljning av aktier. Förslaget omfattar endast hur lösen av Teckningsoptionerna ska hanteras och innebär ingen ändring av villkoren för Teckningsoptionerna. Förslaget (i) är kostnadsneutralt för Bolagets aktieägare jämfört med om Teckningsoptionerna skulle lösas genom nyemission av nya aktier, vilka efter emissionen skulle säljas av Innehavaren, (ii) medför inga ytterligare skattekostnader för Bolaget, (iii) medför inte några transaktionsavgifter för Bolaget, och (iv) är administrativt enklare att hantera för Bolaget och Innehavaren. Utöver det kommer utspädningseffekten att minska genom att ett antal av Teckningsoptionerna återköps i stället för att nyttjas.
Styrelsen föreslår att Bolaget ska återköpa högst 2 494 533 teckningsoptioner från Innehavaren på marknadsmässiga villkor till en preliminär värdering om 2,50 SEK per Teckningsoption. En Black & Scholes värdering av Teckningsoptionerna genomförd av en tredje part kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida senast två veckor innan Stämman. Om Innehavaren accepterar erbjudandet, uppgår ersättningen för erbjudandet till cirka 6 236 332 SEK (baserad på den preliminära Black & Scholes värderingen). Erbjudandet är villkorat av att Innehavaren återinvesterar hela återköpslikviden i aktier i Bolaget genom nyttjande av Innehavarens återstående 5 470 467 Teckningsoptioner. För att undvika missförstånd, för det fall återköpet genomförs med efterföljande nyttjande av Teckningsoptioner kommer Innehavaren inte inneha några Teckningsoptioner. Erbjudandet innebär inte heller att Innehavaren mottar några likvida medel.
Beslut enligt denna punkt 13 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med hälften (1/2) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Stämman, varvid aktier som innehas av Gustave Geisendorf eller närstående till honom inte ska tas med i beräkningen.
Punkt 14 – Beslut att inlösa utestående teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att utestående teckningsoptioner löses in enligt följande:
⦁ 1 464 200 emitterade men inte överförda teckningsoptioner under Bolagets befintliga incitamentsprogram; och
⦁ Teckningsoptioner återköpta i enlighet med punkten 13 ovan.
Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att Stämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt bolagsordningens vid var tid gällande gränser.
Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor eller av villkor i enlighet med 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt kap. 16 aktiebolagslagen kan styrelsen inte enligt detta bemyndigande besluta om nyemissioner riktade till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget eller dess dotterbolag.
Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital (med eller utan tillförandet av nya strategiskt viktiga ägare för Bolaget) för att finansiera Bolagets verksamhet, kommersialisera och utveckla Bolagets produkter och immateriella rättigheter och/eller förvärva andra företag eller verksamheter.
Beslut enligt denna punkt 15 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Stämman.
Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta om smärre justeringar av besluten
Styrelsen föreslår att Stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på Stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.
ÖVRIGT
Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 62 757 284. Bolaget har befintliga incitamentsprogram vilka berättigar till ytterligare 15 250 000 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Med anledning av beslut och registrering enligt punkterna 11, 12, 13 och 14 ovan, kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 68 227 721. Vidare kommer Bolaget ha incitamentsprogram vilka berättigar till ytterligare 9 170 800 aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt
7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen och övriga dokument kopplade till de föreslagna besluten kommer senast tre veckor innan Stämman finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.builddata.se. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för Stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.
______________

Stockholm i oktober 2022
BuildData Group AB
Styrelsen

Kommuniké från årsstämma i BuildData Group AB

Årsstämma i BuildData Group AB, 559136-0317 (”Bolaget”) ägde rum idag den 11 november 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman.

 

 • Stämman fastställde balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2021. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2021. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för nämnda räkenskapsår.

 

 • Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Stefan Charette, Gareth Burton, Melanie Dawson, Erik Gabrielson, Mikael Näsström och Per Åkerman. Stefan Charette omvaldes som styrelsens ordförande.

 

 • Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 186 000 kronor till styrelsens ordförande respektive 93 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter.

 

 • Det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapital i enlighet med nedan.

 

 

Tidigare lydelse Ny lydelse

§ 4 AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 600 000 kronor och högst 22 400 000 kronor.

 

The share capital shall be not less than SEK 5,600,000 and no more than SEK 22,400,000.

 

§ 4 AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.

 

The share capital shall be not less than SEK 12,500,000 and SEK 50,000,000.


§ 5 ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antal aktier ska vara lägst 28 000 000 och högst 112 000 000.

 

The number of shares shall be no fewer than 28,000,000 and no more than 112,000,000.

 

§ 5 ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antal aktier ska vara lägst 62 500 000 och högst 250 000 000.

 

The number of shares shall be no fewer than 62,500,000 and no more than 250,000,000.

 

 

 • Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst fram intill nästkommande årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD i BuildData Group AB

Tel: +44 7760 760 777

E-mail: gustave.geisendorf@builddata.se

Om BuildData Group AB

BuildData Group AB är ett molnbaserat programvaruföretag för bygghantering. Koncernens verksamhet bedrivs p åIrland med verksamhet i Storbritannien, Australien och Mellanöstern.

 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se.

 

Kommuniké från årsstämma i BuildData Group AB

Kallelse till årsstämma i Zutec Holding AB (publ)

Aktieägarna i Zutec Holding AB (publ), org.nr 559136-0317 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma (”Stämman”) torsdagen den 12 november 2020, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.30.

Deltagande

Aktieägare som vill delta på Stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 november 2020, och

 

 • anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 6 november 2020. Anmälan ska ske via e-post till investors@zutec.com eller via post till Zutec Holding AB (publ), “AGM 2020”, c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, 104 40 Stockholm, Sverige.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud, etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före Stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://www.zutec.com/investor-relations/financial-information.

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för Stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclear’s integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/en/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 6 november 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Antal aktier

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår Bolagets aktiekapital till 8 850 877,80 kronor, fördelat på 44 254 389 aktier. Varje aktie representerar en röst.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning för Stämman:

 1. Öppnande av Stämman
 2. Val av ordförande vid Stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och, i anslutning därtill, den verkställande direktörens anförande
 8. Beslut om:
 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 10. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 13. Val av styrelse och revisor
 14. Beslut om införande av aktiebaserat incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 16. Beslut om att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 17. Stämmans avslutande

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Mikael Näsström väljs till ordförande vid Stämman.

Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår ingen utdelning för det räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2020.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelse och revisor (punkterna 9 och 10)

Bolagets valberedning föreslår:

 • att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter,
 • omval av Brian McGuire, Erik Gabrielsson, Per Åkerman, Stefan Charette och Mikael Näsström, samt
 • omval av Mikael Näsström till styrelsens ordförande.

Bolagets valberedning föreslår att arvode ska utgå̊ till styrelsens ordförande med 186 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 93 000 kronor vardera fram till och med nästa årsstämma 2021.

Bolagets valberedning föreslår att stämman fattar beslut om att välja den registrerade revisionsbyrån BDO Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. BDO Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Pharmanson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall revisionsbolaget väljs som Bolagets revisor. Arvode till Bolagets revisionsbyrå föreslås utgå enligt av styrelsens godkänd räkning.

Beslut om införande av aktiebaserat incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 11)

(A) Införande av incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att Stämman beslutar om införande av aktiebaserat incitamentsprogram för vissa anställda i Bolagets dotterbolag (”Dotterbolagen”), på i huvudsak nedan villkor, genom emission av teckningsoptioner riktad till Bolagets dotterbolag Zutec Inc. (Ireland) Limited samt om överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till vissa anställda (”Incitamentsprogrammet”). Detta förslag presenteras för att stärka organisationen och för att motivera nyckelanställda att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att syftet är i enlighet med samtliga aktieägares intressen.

 1. Incitamentsprogrammet omfattar vissa anställda i Dotterbolagen (“Deltagarna“) och omfattar teckningsoptioner emitterade av Bolaget. Styrelseledamöter i Bolaget eller dess Dotterbolag får inte delta. Incitamentsprogrammet kommer inkludera totalt cirka 50 Deltagare (föremål för inkludering av nyanställda).
 2. Tilldelade teckningsoptioner har en intjäningsperiod om tre år, det vill säga att en tredjedel intjänas per år.
 3. Intjäning förutsätter att Deltagaren är fortsatt anställd i Dotterbolaget och den anställde inte har sagt upp anställningen per den dag då relevant intjäning inträffar. För det fall att en Deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i Dotterbolaget före ett intjäningsdatum får redan intjänade teckningsoptioner nyttjas för omvandling till aktier vid det ordinarie lösentillfället enligt nedan. Däremot kommer inte fortsatt intjäning ske.
 4. Teckningsoptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.
 5. Deltagare kan nyttja tilldelade och intjänade teckningsoptioner under perioden från och med 1 januari 2024 till och med 31 januari 2024.
 6. Teckningsoptionerna ska regleras i separata avtal med respektive Deltagare. Avtalet ska bland annat innehålla bestämmelser avseende så kallade ”Good-leaver” och ”Bad-Leaver” samt begränsning vid överlåtelse av teckningsoptionerna. Styrelsen ska ansvara för utformningen och förvaltningen av Incitamentsprogrammet inom ramen för ovan nämnda huvudvillkor.

För att kunna införa Incitamentsprogrammet föreslår styrelsen att Stämman beslutar att godkänna villkoren av Incitamentsprogrammet enligt denna punkt (A) och att Stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till Zutec Inc. (Ireland) Limited samt om godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner från Zutec Inc. (Ireland) Limited till Deltagarna, så som föreslås under punkterna (B) och (C).

(B) Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till Zutec Inc. (Ireland) Limited

 1. Bolaget ska emittera högst 1 500 000 Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Om samtliga teckningsoptioner tecknas, överlåts samt nyttjas för omvandling till aktier av Deltagarna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 300 000 kronor (med förbehåll för potentiella omberäkningar i enlighet med de standardvillkor som ska gälla i relation till teckningsoptionerna).
 2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, enbart tillkomma Zutec Inc. (Ireland) Limited, varefter de ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med beslutet av Stämman och instruktioner från Bolagets styrelse.
 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista av Zutec Inc. (Ireland) Limited i direkt anslutning till Stämmans beslut om emission av teckningsoptioner. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningsperioden.
 4. Zutec Inc. (Ireland) Limited erhåller teckningsoptionerna vederlagsfritt.
 5. Teckningsoptionerna kan nyttjas för omvandling till aktier under perioden från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 januari 2024 Teckning av nya aktier får inte ske under en så kallad stängd period i enlighet med marknadsmissbruksförordningen, eller annars i strid med tillämpliga insiderregler och förordningar (inkluderat Bolagets interna riktlinjer för detta ändamål). Teckningsoptioner som inte har nyttjats för teckning av aktier den sista dagen under nyttjandeperioden förfaller.
 6. Varje teckningsoption berättigar Deltagaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie.
 7. Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från Bolagets styrelse i enlighet med principerna nedan.
 8. Aktierna som tillkommer genom nyttjande av teckningsoptionerna ska berättiga Deltagaren till utdelning för första gången på avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats i Bolagets aktiebok.
 9. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som kan innebära att teckningskursen av de nya aktierna liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas till följd av vissa händelser, exempelvis split, sammanläggning eller företrädesemission.

(C) Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagare

Beslut om att införa Incitamentsprogrammet genom emission av teckningsoptioner i enlighet med detta förslag inkluderar även godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna. Styrelsen föreslår att Stämman beslutar att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner från Zutec Inc. (Ireland) Limited till Deltagarna.

Beslut enligt denna punkt 11 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 12)

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut enligt denna punkt 12 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Stämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten (punkt 13)

Styrelsen föreslår att Stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på Stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Handlingar och upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid Stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida senast två veckor före Stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på Stämman.

____________________

Stockholm i oktober 2020

Zutec Holding AB (publ)

Styrelsen

Kommuniké från årsstämma i BuildData Group AB

17.53 CEST / 2021-09-07 / Zutec Holding AB (SEMM:ZUTEC)

Extra bolagsstämman i Zutec Holding AB, 559136-0317 (”Bolaget”) ägde rum idag den 7 september 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

 Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med nedan:

 Ändring av bolagsnamn till BuildData Group AB

Stämman beslutade att ändra Bolagets namn till BuildData Group AB och därmed anta en ny bolagsordning.

 Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex och att Gareth Burton och Melanie Dawson ska väljas till nya ledamöter av styrelsen samt att Stefan Charette ska väljas som styrelsens ordförande.

 Styrelsen består efter stämman av: Stefan Charette (styrelseordförande), Mikael Näsström, Erik Gabrielson, Per Åkerman, Gareth Burton och Melanie Dawson.

 För mer information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD i Zutec Holding AB (publ)

Tel: +353 1 201 3565

E-mail: gustave.geisendorf@zutec.com

 

Om Zutec

Zutec är ett niche molnbaserat mjukvarubolag inriktat på byggbranschen med kontor i Dublin, London och Melbourne.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se

Kommuniké från årsstämma i BuildData Group AB

18.45 CEST / 2021-08-06 / Zutec Holding AB (SEMM:ZUTEC)

Aktieägarna i Zutec Holding AB (publ), org.nr 559136-0317 (”Bolaget”) kallas härmed till extra  bolagsstämma (”Stämman”) tisdagen den 7 september 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om  undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att Stämman  ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom  poströstning.

DELTAGANDE 

Aktieägare som vill delta på Stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 30 augusti 2021, och
 • anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 6 september 2021 genom att skicka  in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis  och andra motsvarade behörighetshandlingar i enlighet med anvisningarna under rubriken  ”Information om poströstning” nedan.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta på Stämman – utöver  att anmäla sig genom att avge sin poströst – registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir  införd i aktieboken per den 30 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.  rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar  som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den andra bankdagen efter den 30

augusti 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING  

Poströstning 

Med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar Covid-19 och aktieägarnas säkerhet, har  Bolaget beslutat att Stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om  tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta  innebär att Stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud etc, d.v.s. det kommer inte hållas  någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

Formulär för poströstning finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.zutec.com/). Ifyllt och  undertecknat formulär skickas till Zutec Holding AB (publ), c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå,  Box 14055, 104 40 Stockholm, Sverige eller per e-post till investors@zutec.com. Komplett formulär  ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen 6 september 2021. Ytterligare instruktioner finns i  formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker  är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska  fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på Bolagets webbplats  (https://www.zutec.com/). Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller  annan behörighetshandling biläggas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

Styrelsens förslag till dagordning för Stämman:

 1. Öppnande av Stämman
 2. Val av ordförande vid Stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen 8. Val av nya styrelseledamöter
 8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT  

Val av ordförande vid Stämman (punkt 2) 

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Mikael Näsström väljs till ordförande vid Stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)  

Som röstlängd föreslås den röstlängd som kommer ha upprättats baserat på  bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som kontrollerats och tillstyrkts av  justeringspersonerna.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 5) 

Styrelsen föreslår att Rasmus Nordfäldt Laws (Eversheds Sutherland) eller, vid förhinder, den eller  de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet.  Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna  poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7) 

I enlighet med vad Bolaget kommunicerat genom pressmeddelande den 11 juni 2021 föreslår  styrelsen att Bolagets namn ändras till BuildData Group AB. Med anledning härav föreslår styrelsen  följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse  Föreslagen ny lydelse
§ 1 FIRMA / COMPANY NAME 

Bolagets firma är Zutec Holding AB. Bolaget är  publikt (publ).

The company’s name is Zutec Holding AB. The  company is a public company (publ).

§ 1 FIRMA / COMPANY NAME 

Bolagets företagsnamn är BuildData Group AB.  Bolaget är publikt (publ).

The company’s name is BuildData Group AB.  The company is a public company (publ).

Val av nya styrelseledamöter (punkt 8) 

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex och att Gareth Burton och Melanie  Dawson ska väljas till nya ledamöter av styrelsen samt att Stefan Charette ska väljas som styrelsens  ordförande. Om Stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av: Stefan  Charette (styrelseordförande), Mikael Näsström, Erik Gabrielson, Per Åkerman, Gareth Burton och  Melanie Dawson.

Nyvalda styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den  arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2020, proportionerligt i förhållande till mandattidens  längd.

Gareth Burton

Gareth Burton är en erfaren företagsledare inom mjukvara för byggindustrin som fram tills nyligen  varit VD för Thinkproject. Gareth Burton var inledningsvis styrelseledamot på Thinkproject innan  han tog över som VD 2019. Han ledde framgångsrikt Thinkprojects imponerande tillväxt sedan 2019  och försäljningen av verksamheten till EQT i december förra året. Innan Thinkproject var Gareth  Burton CIO inom olje- och gas-, konstruktions- och FinTech -programvaruindustrin. Han har också  lett en global serviceverksamhet för Motorola och haft ledande befattningar inom Business Technology. Gareth Burton har en examen inom ingenjörsmatematik och gick på Insead Business  School International Executive Program. Han kommer, med beaktande av konkurrensbegränsningen  i sitt nuvarande anställningsavtal, att tillträda sin roll som styrelseledamot den 6 oktober 2021 och  i samband med detta även förvärva aktier i Zutec.

Melanie Dawson

Melanie Dawson har omfattade praktiska kunskaper inom BIM & Digital Construction från en  omfattande och varierade karriär under de senaste 15 åren. Hon har haft ledande roller som chef  för BIM och chef för Digital Construction till att äga sitt eget bolag inom BIM & Digital Construction  Consultancy, Origin7 Ltd. Melanies ledarskap har varit avgörande i leveransen av många  högprofilerade offentliga och privata projekt i Storbritannien.

ÖVRIGT 

Upplysningar 

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap.  32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende  på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska  situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen  anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets  förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns  ovan med avseende på dotterföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före Stämman,  d.v.s. senast den 28 augusti 2021, till Bolagets adress Zutec Holding AB (publ), c/o Eversheds  Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, 104 40 Stockholm, Sverige eller per e-post till  investors@zutec.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets  webbplats, https://www.zutec.com och hos Bolaget på ovan angiven adress senast den 2 september

 1. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress. Personuppgifter 

För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclear’s integritetspolicy som finns  tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/en/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Antal aktier och röster 

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår Bolagets aktiekapital till 12 551 456,80 kronor, fördelat på 62 757 284 aktier. Varje aktie representerar en röst.

____________________

Stockholm i augusti 2021

Zutec Holding AB (publ) 

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta: 

Gustave Geisendorf, VD i Zutec Holding AB (publ)

Tel: +353 1 201 3565

E-mail: gustave.geisendorf@zutec.com 

Om Zutec 

Zutec är ett niche molnbaserat mjukvarubolag inriktat på byggbranschen med kontor i Dublin,  London och Melbourne.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se