Kommuniké från årsstämma i BuildData Group AB

Årsstämma i BuildData Group AB, 559136–0317 (”Bolaget”) hölls idag den 10 november 2022. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

 • Stämman fastställde balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2022. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2022. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för nämnda räkenskapsår. 
 • Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Stefan Charette, Gareth Burton, Melanie Dawson, Erik Gabrielson, Mikael Näsström och Per Åkerman. Stefan Charette omvaldes som styrelsens ordförande. 
 • Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 186 000 kronor till styrelsens ordförande respektive 93 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter. 
 • Det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny § 10 i bolagsordningen för att möjliggöra poströstning vid bolagsstämmor och för Bolaget att samla in fullmakter i enlighet med nedan. 
Ny lydelse
§ 10 Insamling av fullmakter och poströster / Collection of proxies and postal voting

 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

The Board of Directors may collect proxies pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act. The Board of Directors may decide before a general meeting that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the general meeting pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act.

 


Ovanstående tillägg till bolagsordningen medför att numreringen ändras till följd av införandet av en ny § 10. 

 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att besluta om införandet av ett incitamentsprogram, incitamentsprogram 2022/2026A, riktat till anställda i Bolagets dotterbolag. 
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att besluta om införandet av ett incitamentsprogram, incitamentsprogram 2022/2026B, riktat till personer i ledande ställning i Bolagets dotterbolag. 
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att återköpa 2 550 590 teckningsoptioner till ett värde uppgående till 6 172 428 kronor (närståendetransaktion) och att lösa in utestående teckningsoptioner. 
 • Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst fram intill nästkommande årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

För mer information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD i BuildData Group AB

Tel: +44 7760 760 777

E-mail: gustave.geisendorf@builddata.se

Om BuildData Group AB

BuildData Group AB är ett molnbaserat programvaruföretag för bygghantering. Koncernens verksamhet bedrivs p åIrland med verksamhet i Storbritannien, Australien och Mellanöstern.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se

Bulletin from the annual general meeting in BuildData Group AB

Annual general meeting in BuildData Group AB, 559136-0317 (the ”Company”) was held today, 10 November 2022. The main decisions of the annual general meeting are summarised below. All resolutions were adopted with the required majority of votes.

 • The meeting adopted the Company’s income statement and balance sheet and the consolidated income statement and balance sheet for the financial year that ended on 30 June 2022. The meeting resolved that no dividend shall be paid for the financial year that ended on 30 June 2022. The board of directors and the managing director were discharged from liability for the abovementioned financial year. 
 • The meeting resolved to re-elect board members Stefan Charette, Gareth Burton, Melanie Dawson, Erik Gabrielson, Mikael Näsström and Per Åkerman. Stefan Charette was re-elected as the chairman of the board of directors. 
 • Further, the meeting resolved, in accordance with the board’s proposal, that remuneration amounting to SEK 186,000 for the chairman and to SEK 93,000 for each of the other board members, shall be paid out. 
 • The registered accounting firm BDO Sweden AB was re-elected as the Company’s auditor. The meeting resolved that the auditor’s remuneration shall be paid in accordance with approved invoices. 
 • The meeting resolved, in accordance with the board’s proposal, to add a new paragraph 10 in the articles of association to enable participation in general meetings by postal voting and for the Company to collect proxies in accordance with below. 
New paragraph

§ 10 Insamling av fullmakter och poströster / Collection of proxies and postal voting

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

The Board of Directors may collect proxies pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act. The Board of Directors may decide before a general meeting that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the general meeting pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act. 

The above amendment to the articles of association entails a change in the numbering because of a new paragraph 10. 

 • The meeting resolved, in accordance with board’s proposal, to implement an incentive scheme, incentive program 2022/2026A, addressed to employees in the Company’s subsidiary.
 • The meeting resolved, in accordance with the board’s proposal, to repurchase 2,550,590 warrants amounting to a total value of SEK 6,172,428 (related party transaction) and to cancel outstanding warrants. 
 • The meeting resolved to authorize the board of directors to resolve on one or several occasions and for the time period until the next annual general meeting, to increase the Company’s share capital by new share issues and to issue warrants and convertible bonds, to the extent possible according to the articles of association, as applicable. Issues may be made with or without deviation from the shareholders’ preferential rights and with or without provisions for contribution in kind, set-off or other conditions.

 

For more information, please contact:

Gustave Geisendorf, CEO in BuildData Group AB

Tel: +44 7760 760 777

E-mail: gustave.geisendorf@builddata.se

About BuildData Group AB

BuildData Group AB is a cloud-based construction management software company. The Group’s operations are conducted in Ireland with operations in the UK, Australia and the Middle East.

The Company is listed on Nasdaq First North Growth Market and Redeye AB is the Company’s acting Certified Adviser, phone: +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se.

Nettoförsäljning överstiger nu 100 MSEK – en viktig milstolpe uppnådd

Finansiella höjdpunkter

 • ARR i slutet av första kvartalet (kvartalet som slutade 30 september 2022) var 80,2 MSEK, motsvarande en ökning med 19,2% jämfört med samma period föregående år (67,3 MSEK).
 • Totalt kontraktsvärde, TCV, på 121,1 MSEK, motsvarande en ökning med 44,6% jämfört med samma period föregående år (83,7 MSEK). Organisk TCV-tillväxt var 40,3% jämfört med samma period föregående år.
 • Nettoomsättningen uppgick till 26,0 MSEK, motsvarande en ökning med 22,6% jämfört med samma period föregående år (21,2 MSEK).
 • Organisk nettoomsättningstillväxt var 13,3% och efter exklusive engångsposter för professionella tjänster är den organiska tillväxten 19,2%.
 • Bruttovinsten var 24,9 MSEK (20,1 MSEK), vilket motsvarar en bruttomarginal på 95,8 % (94,8%).
 • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter) var -1,4 MSEK jämfört med samma period föregående år (0,9 MSEK).
 • EBITDA på -4,7 MSEK jämfört med samma period föregående år (-0,0 MSEK). Resultatet per aktie (genomsnitt) uppgick till -0,12 SEK (-0,04 SEK).
 • Det operativa kassaflödet var -4,7 MSEK jämfört med samma period föregående år (-8,4 MSEK).

Operativa höjdpunkter

 • 255 nya avtal tecknades till ett värde av 30,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 19 oktober 2022 undertecknade vi en avsiktsförklaring om att förvärva 100% av Edocuments Limited för en initial köpeskilling på £2,4 miljoner (30,1 MSEK) med en tilläggsbetalning på upp till £1,4 miljoner (17,6 MSEK) baserat på fullgörande försäljningsmål för de kommande två åren. Edocuments omsätter cirka 2,0 miljoner pund (25,1 MSEK).

 

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Bruce Morrison, CFO, bruce.morrison@builddate.se, +44 7770262386.

Om BuildData

Byggdata. Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Run-rate net sales is in excess of SEK100m – significant milestone reached

Financial Highlights

 • ARR at the end of Q1 (the quarter ending 30 September 2022) was SEK 80.2m, corresponding to a 19.2% increase compared with the same period last year (SEK 67.3m).
 • Total contract value at the end of Q1 of SEK 121.1m, corresponding to a 44.6% increase compared with the same period last year (SEK 83.7m). Organic TCV growth in Q1 was 40.3% compared with the same period last year.
 • Net sales in Q1 were SEK 26.0m, corresponding to a 22.6% increase compared with the same period last year (SEK 21.2m).
 • Organic net sales growth was 13.3% and after excluding one off revenues organic net sales growth was 19.2%.
 • Gross profit in Q1 was SEK 24.9m (SEK 20.1m) equating to a 95.8% gross margin (94.8%).
 • Normalised EBITDA in Q1 (EBITDA before non-recurring items) was SEK -1.4m compared to the same period last year (SEK 0.9m).
 • EBITDA of SEK -4.7m compared to the same period last year (SEK 0.0m).
 • Basic earnings per share (weighted) amounted to SEK -0.12 (SEK -0.04).
 • Operating cashflow in Q1 was SEK – 4.7.m (SEK -8.4m).

Operational Highlights

 • 255 new agreements were signed in Q1 with a value of SEK 30.0m.

Significant Events after the Period

 • On 19 October we signed a letter of intent to acquire 100% of Edocuments Limited for an initial consideration of £2.4 million (SEK 30.1m) with an additional payment of up to £1.4m (SEK 17.6m) based on fulfilment of sales targets of the next two years. Edocuments has sales of c.£2.0m (SEK 25.1m).

 

For more information, please contact:

Gustave Geisendorf, CEO, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Bruce Morrison, CFO, bruce.morrison@builddata.se, +44 7770262386

About BuildData

BuildData. Group AB is a SaaS provider within construction and property technology and is listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB is the Company’s acting Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Årsredovisningen för året som slutar 30 juni 2022

BuildData Group AB (publ) släpper årsredovisningen för året som slutar 30 juni 2022 på webbplatsen www.builddata.se/investerare/rapporter-och-presentationer/. Årsredovisningen bifogas som PDF på svenska.

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD för BuildData Group AB: gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760 760 777.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Annual report for year ending 30 June 2022

BuildData Group AB (publ) is releasing the annual report for the year ending 30 June 22 on the website at www.builddata.se/investors/reports-and-presentations. The Annual Report is attached as a PDF in Swedish.

 

For more information, please contact:
Gustave Geisendorf, CEO, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

 

About BuildData

BuildData Group AB is a SaaS provider within construction and property technology and is listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB is the Company’s acting Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

BuildData undertecknar avsiktsförklaring om att förvärva Edocuments

Stockholm, 19 oktober 2022 – BuildData Group AB (”BuildData”) meddelade idag att de har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva 100 % av Edocuments Limited (”Edocuments”).

Edocuments är ledande inom digitala drift- och underhållsmanualer (O&M) i Storbritannien. Edocuments ägs av nuvarande ledning och har 30 anställda. Edocuments har funnits i över 20 år och har haft en lång period av stark tillväxt. Edocuments äger Springboard, en marknadsledande programvara för digitala överlämningslösningar. Edocuments förväntas generera intäkter på 2,0 miljoner pund (25,1 miljoner SEK) under räkenskapsåret som slutar den 31 december 2022. Det sammanslagna företaget skulle befästa BuildDatas position som ledare för digitala överlämningslösningar i Storbritannien och ytterligare etablera sig som en ledande leverantör av livscykel- och tillgångsdataprogramvarulösningar i Storbritannien, samt erbjuda korsförsäljningsmöjligheter.

 

Transaktionsstruktur

Den initiala köpeskillingen består av en kontant betalning på £2,4 miljoner (30,1 miljoner SEK) motsvarande en multipel av 1,2x 2022 förväntade intäkter. Under förutsättning att försäljningsmålen uppnås under de två följande åren kan en ytterligare kontantbetalning på upp till 1,4 miljoner pund (17,6 miljoner SEK) göras.

Transaktionen kommer att finansieras med befintliga likvida medel. Avsikten är att denna transaktion ska vara en inkråmsaffär med de förvärvade tillgångarna överförda till en Newco som ännu inte har etablerats och kommer att sitta inom BuildData Group. Edocuments ledningsgrupp kommer att vara kvar med Edocuments efter transaktionen för att driva tillväxt.

Tidsplan och process

Transaktionen är villkorad av att BuildData genomför tillfredsställande due diligence och når bindande köpeavtal. Det förväntas att denna transaktion är slutförd senast i mitten av januari 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Gustave Geisendorf, VD, Tel: +44 7760 760 777, E-post: gustave.geisendorf@builddata.se.

Detta är information som BuildData Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 19 oktober 2022 klockan 11.30 CET.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

 

BuildData signs Letter of Intent to acquire Edocuments

Stockholm, 19 October 2022 – BuildData Group AB (“BuildData”) today announced it has entered a Letter of Intent to acquire 100% of Edocuments Limited (“Edocuments”).

Edocuments is a leader in digital operations and maintenance (O&M) manuals in the U.K.. Edocuments is owned by current management and employs 30 people. Edocuments has been in operations for over 20 years and has enjoyed a prolonged period of strong growth. Edocuments owns Springboard, a market leading software for digital handover solutions. Edocuments is expected to generate £2.0 million of revenue (SEK25.1 million) in the financial year ending 31 December 2022. The combined entity would cement BuildData’s position as a leader of digital handover solutions in the U.K. and further establish itself as a leading provider of building lifecycle and asset data software solutions in the U.K., as well as provide cross-selling opportunities.

 

Transaction structure

The initial consideration consists of a cash payment of £2.4 million (SEK30.1 million) corresponding to a multiple of 1.2x 2022 expected revenues. Subject to fulfilment of sales targets over the two following years an additional cash payment of up to £1.4m (SEK17.6 million) may be made.

The transaction will be financed with existing cash resources. The intention is for this transaction to be an asset deal with the acquired assets transferred to a Newco which is yet to be established and will sit within the BuildData Group. Edocuments management team will remain with Edocuments post transaction to drive growth.

Timetable and process

The transaction is subject to BuildData completing satisfactory due diligence and reaching binding purchase agreements. It is expected that this transaction is finalized by mid-January 2023 at the latest.

For further information, please contact: Gustave Geisendorf, CEO, Tel: +44 7760 760 777, Email: gustave.geisendorf@builddata.se.

This is information that BuildData Group AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, on October 19, 2022 at 11.00 CET.

About BuildData

BuildData Group AB is a SaaS provider within construction and property technology and is listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB is the Company’s acting Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BUILDDATA GROUP AB

Aktieägarna i BuildData Group AB org. nr 559136–0317, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma (”Stämman”) den 10 november 2022 kl. 10.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Strandvägen 1 i Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds 09.30.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta på Stämman ska
(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 2 november 2022, och
(ii) dels senast den 4 november anmäla sig hos Bolaget för deltagande i Stämman. Anmälan om deltagande skriftligen till Bolaget under adress BuildData Group AB, c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, 104 40 Stockholm, Att: AGM 2022 eller via e-post, (ii) info@builddata.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta på Stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 2 november 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Registreringar som verkställts hos Euroclear Sweden AB den 4 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
INFORMATION OM POSTRÖSTNING
Bolaget har med stöd av 4 § i lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Formulär för poströstning kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida http://www.builddata.se. Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen ovan eller per e-post till info@builddata.se. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 4 november 2022.  Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till Stämman måste ha skett enligt ovan även om aktieägaren väljer att poströsta före Stämman. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.builddata.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid Stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om (a) införande av incitamentsprogram genom (b) riktad emission av teckningsoptioner samt (c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (”Incitamentsprogram 2022/2026A”)
12. Beslut om (a) införande av incitamentsprogram genom (b) riktad emission av teckningsoptioner samt (c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (”Incitamentsprogram 2022/2026B”)
13. Beslut om att erbjuda återköp av utestående teckningsoptioner (närståendetransaktion)
14. Beslut om att lösa in utestående teckningsoptioner
15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta om smärre justeringar av besluten
17. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid Stämman
Styrelsen föreslår att Stämman väljer advokat Johan Engström (Eversheds Sutherland) till ordförande vid Stämman samt att ordföranden ska föra protokollet.
Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.
Punkt 3 – Val av en eller två justerare
Styrelsen föreslår John Edgren (Eversheds Sutherland) eller vid förhinder den som styrelsen anvisar som person att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår ingen utdelning för det räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2022.

Punkt 7 c) – Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot verksam under räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2022 respektive VD i följande ordning:

(i) Styrelseledamot Stefan Charette
(ii) Styrelseledamot Erik Gabrielson
(iii) Styrelseledamot Melanie Dawson
(iv) Styrelseledamot Gareth Burton
(v) Styrelseledamot Mikael Näsström
(vi) Styrelseledamot Per Åkerman
(vii) VD Gustave Geisendorf

Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Bolagets valberedning föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 186 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 93 000 kronor vardera fram till och med nästa årsstämma 2023. Arvode till Bolagets revisionsbyrå föreslås utgå enligt en av styrelsen godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor
Bolagets valberedning föreslår omval av (i) Stefan Charette, (ii) Gareth Burton, (iii) Melanie Dawson, (iv) Erik Gabrielson, (v) Mikael Näsström och (vi) Per Åkerman som ledamöter i Bolaget samt (vii) omval av Stefan Charette som styrelseordförande. Valberedningen föreslår vidare omval av (viii) den registrerade revisionsbyrån BDO Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. BDO Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Pharmanson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall revisionsbolaget väljs som Bolagets revisor.

Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår Stämman beslutar om att införa en ny § 10 i bolagsordningen för att möjliggöra deltagande vid bolagsstämmor genom poströstning och för Bolaget att samla in fullmakter. Den föreslagna ändringen av bolagsordningen framgår nedan.

Föreslagen lydelse

§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Ovanstående förslag på ny lydelse till bolagsordningen medför även att numreringen ändras till följd av införandet av en ny § 10.

Beslut enligt denna punkt 10 kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid Stämman avgivna rösterna som de vid Stämman företrädda aktierna.

Punkt 11 – Beslut om (a) införande av incitamentsprogram genom (b) riktad emission av teckningsoptioner samt (c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner

(a) Införande av incitamentsprogram

1. Styrelsen föreslår att Stämman beslutar om införande av aktiebaserat incitamentsprogram för vissa anställda i Bolagets dotterbolag (”Dotterbolag”), på i huvudsak nedan villkor, genom emission av teckningsoptioner riktad till Bolagets dotterbolag Zutec Inc. (Irland) Limited samt om överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolag till vissa anställda (”Incitamentsprogram 2022/2026A”). Förslaget presenteras för att stärka organisationen och för att motivera nyckelanställda att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att syftet är i enlighet med samtliga aktieägares intressen

2. Incitamentsprogram 2022/2026A omfattar vissa anställda i Bolaget (”Deltagarna”) och omfattar teckningsoptioner emitterade av Bolaget. Styrelseledamöter i Bolaget eller dess Dotterbolag får inte delta. Incitamentsprogrammet kommer omfatta totalt 76 Deltagare (föremål för inkludering av nyanställda). Teckningsoptionerna kommer allokeras mellan anställa.

3. Tilldelade teckningsoptioner har en intjäningstid om tre år, det vill säga att en tredjedel intjänas per år.

4. Intjäning förutsätter att Deltagaren är fortsatt anställd i Dotterbolaget och den anställda inte har sagt upp anställningen per den dag då relevant intjäning inträffar. För det fall att en Deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i Dotterbolaget före ett intjäningsdatum får redan intjänade teckningsoptioner nyttjas för omvandling till aktier vid det ordinarie lösentillfället enligt nedan. Däremot kommer fortsatt intjäning inte att ske.

5. Teckningsoptionerna ska tilldelas vederlagsfritt

6. Deltagare kan nyttja tilldelade och intjänade teckningsoptioner under perioden från och med 1 januari 2026 till och med den 31 mars 2026.

7. Teckningsoptionerna ska regleras i separata avtal med respektive Deltagare. Avtalet ska bland annat innehålla bestämmelser avseende så kallade “Good-leaver” och “Bad-Leaver” samt begränsning vid överlåtelse av teckningsoptionerna. Styrelsen ska ansvara för utformningen och förvaltningen av incitamentsprogrammet inom ramen för ovan nämnda huvudvillkor.

För att kunna införa Incitamentsprogram 2022/2026A föreslår styrelsen att Stämman beslutar att godkänna villkoren av Incitamentsprogram 2022/2026A enligt denna punkt (a) och att Stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till Zutec Inc. (Ireland) Limited samt om godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner från Zutec Inc. (Ireland) Limited till Deltagarna, så som föreslås under punkterna (b) och (c).

(b) riktad emission av teckningsoptioner

1. Bolaget ska emittera högst 2 250 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Om samtliga teckningsoptioner tecknas, överlåts samt nyttjas för omvandling till aktier av Deltagarna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 450 000 kronor (med förbehåll för potentiella omberäkningar i enlighet med de standardvillkor som ska gälla i relation till teckningsoptionerna).

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, enbart tillkomma Zutec Inc. (Ireland) Limited, varefter de ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med beslutet av Stämman och instruktioner från Bolagets styrelse.

3. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista av Zutec Inc. (Ireland) Limited i direkt anslutning till Stämmans beslut om emission av teckningsoptioner. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.

4. Zutec Inc. (Ireland) Limited erhåller teckningsoptionerna vederlagsfritt.

5. Teckningsoptionerna kan nyttjas för omvandling till aktier under perioden från och med den 1 januari 2026 till och med den 31 mars 2026. Teckning av nya aktier får inte ske under en så kallad stängd period i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga insiderregler och förordningar (inkluderat Bolagets interna riktlinjer för detta ändamål). Teckningsoptioner som inte har nyttjats för teckning av aktier den sista dagen under nyttjandeperioden förfaller.

6. Varje teckningsoption berättigar Deltagaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4,32 kronor per aktie.

7. Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från Bolagets styrelse i enlighet med principerna nedan.

8. Aktierna som tillkommer genom nyttjande av teckningsoptionerna ska berättiga Deltagaren till utdelning för första gången på avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats i Bolagets aktiebok.

9. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som kan innebära att teckningskursen av de nya aktierna liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas till följd av vissa händelser, exempelvis split, sammanläggning eller företrädesemission.

(c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner

Beslut om att införa Incitamentsprogram 2022/2026A genom emission av teckningsoptioner i enlighet med detta förslag inkluderar även godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna. Styrelsen föreslår att Stämman beslutar att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner från Zutec Inc. (Ireland) Limited till Deltagarna.

Den maximala utspädningen till följd av Incitamentsprogram 2022/2026A motsvarar 3,4 procent, under förutsättningen att alla teckningsoptioner tecknas och utnyttjas.

Beslut enligt denna punkt 11 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Stämman.
Punkt 12 – Beslut om (a) införande av incitamentsprogram genom (b) riktad emission av teckningsoptioner samt (c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (”Incitamentsprogram 2022/2026B”)

(a) Införande av incitamentsprogram

1. Styrelsen föreslår att Stämman beslutar om införande av aktiebaserat incitamentsprogram för ledande personer och vissa anställda i Bolagets dotterbolag (”Dotterbolag”), på i huvudsak nedan villkor, genom emission av teckningsoptioner riktad till Bolagets dotterbolag Zutec Inc. (Irland) Limited samt om överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolag till personer i Bolagets ledning (”Incitamentsprogram 2022/2026B”). Förslaget presenteras för att stärka organisationen och för att motivera nyckelanställda att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att syftet är i enlighet med samtliga aktieägares intressen

2. Incitamentsprogram 2022/2026B omfattar personer i ledande ställning i Bolaget (”Deltagarna”) och omfattar teckningsoptioner emitterade av Bolaget. Styrelseledamöter i Bolaget eller dess Dotterbolag får inte delta. Incitamentsprogrammet kommer omfatta totalt 5 Deltagare (föremål för inkludering av nyanställda). Teckningsoptionerna kommer allokeras mellan anställa.

3. Tilldelade teckningsoptioner intjänas efter en period om tre år.

4. Intjäning förutsätter att Deltagaren är fortsatt anställd i Dotterbolaget och den anställda inte har sagt upp anställningen per den dag då relevant intjäning inträffar. För det fall att Deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i Dotterbolaget före datum för intjäning, kommer intjäning inte att ske.

5. Teckningsoptionerna ska tilldelas vederlagsfritt

6. Deltagare kan nyttja tilldelade och intjänade teckningsoptioner under perioden från och med 1 januari 2026 till och med den 31 mars 2026.

7. Teckningsoptionerna ska regleras i separata avtal med respektive Deltagare. Avtalet ska bland annat innehålla bestämmelser avseende så kallade “Good-leaver” och “Bad-Leaver” samt begränsning vid överlåtelse av teckningsoptionerna. Styrelsen ska ansvara för utformningen och förvaltningen av incitamentsprogrammet inom ramen för ovan nämnda huvudvillkor.

För att kunna införa Incitamentsprogram 2022/2026B föreslår styrelsen att Stämman beslutar att godkänna villkoren av Incitamentsprogram 2022/2026B enligt denna punkt (a) och att Stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till Zutec Inc. (Ireland) Limited samt om godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner från Zutec Inc. (Ireland) Limited till Deltagarna, så som föreslås under punkterna (b) och (c).

(b) riktad emission av teckningsoptioner

1. Bolaget ska emittera högst 1 100 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Om samtliga teckningsoptioner tecknas, överlåts samt nyttjas för omvandling till aktier av Deltagarna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 220 000 kronor (med förbehåll för potentiella omberäkningar i enlighet med de standardvillkor som ska gälla i relation till teckningsoptionerna).

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, enbart tillkomma Zutec Inc. (Ireland) Limited, varefter de ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med beslutet av Stämman och instruktioner från Bolagets styrelse.

3. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista av Zutec Inc. (Ireland) Limited i direkt anslutning till Stämmans beslut om emission av teckningsoptioner. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.

4. Zutec Inc. (Ireland) Limited erhåller teckningsoptionerna vederlagsfritt.

5. Teckningsoptionerna kan nyttjas för omvandling till aktier under perioden från och med den 1 januari 2026 till och med den 31 mars 2026. Teckning av nya aktier får inte ske under en så kallad stängd period i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga insiderregler och förordningar (inkluderat Bolagets interna riktlinjer för detta ändamål). Teckningsoptioner som inte har nyttjats för teckning av aktier den sista dagen under nyttjandeperioden förfaller.

6. Varje teckningsoption berättigar Deltagaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4,32 kronor per aktie.

7. Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från Bolagets styrelse i enlighet med principerna nedan.

8. Aktierna som tillkommer genom nyttjande av teckningsoptionerna ska berättiga Deltagaren till utdelning för första gången på avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats i Bolagets aktiebok.

9. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som kan innebära att teckningskursen av de nya aktierna liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas till följd av vissa händelser, exempelvis split, sammanläggning eller företrädesemission.

(c) godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner

Beslut om att införa Incitamentsprogram 2022/2026B genom emission av teckningsoptioner i enlighet med detta förslag inkluderar även godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna. Styrelsen föreslår att Stämman beslutar att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner från Zutec Inc. (Ireland) Limited till Deltagarna.

Den maximala utspädningen till följd av Incitamentsprogram 2022/2026B motsvarar cirka 0,35 procent, under förutsättningen att alla teckningsoptioner tecknas och utnyttjas.

Beslut enligt denna punkt 12 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Stämman.
Punkt 13 – Beslut avseende erbjudande om återköp av teckningsoptioner (närståendetransaktion)
I syfte att begränsa eventuell utspädning av Bolagets aktier har styrelsen undersökt möjligheten att återköpa teckningsoptioner emitterade i maj 2020 med en nyttjandeperiod från och med 1 september 2020 till och med 31 december 2025 (”Teckningsoptionerna”). En av innehavarna av Teckningsoptionerna, VD Gustave Geisendorf (”Innehavaren”), har meddelat att han önskar delta i erbjudande genom att överlåta 2 494 533 Teckningsoptioner (”Transaktionen”). I enlighet med 16a kap. 7 § aktiebolagslagen, måste väsentliga transaktioner med närstående parter godkännas av bolagsstämman. Styrelsen lägger härmed fram ett förslag avseende Transaktionen och en redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen.
Det föreslås att Innehavaren ska ges möjligheten att överföra Teckningsoptionerna till Bolaget i stället för att nyttja de för teckning med efterföljande försäljning av aktier. Förslaget omfattar endast hur lösen av Teckningsoptionerna ska hanteras och innebär ingen ändring av villkoren för Teckningsoptionerna. Förslaget (i) är kostnadsneutralt för Bolagets aktieägare jämfört med om Teckningsoptionerna skulle lösas genom nyemission av nya aktier, vilka efter emissionen skulle säljas av Innehavaren, (ii) medför inga ytterligare skattekostnader för Bolaget, (iii) medför inte några transaktionsavgifter för Bolaget, och (iv) är administrativt enklare att hantera för Bolaget och Innehavaren. Utöver det kommer utspädningseffekten att minska genom att ett antal av Teckningsoptionerna återköps i stället för att nyttjas.
Styrelsen föreslår att Bolaget ska återköpa högst 2 494 533 teckningsoptioner från Innehavaren på marknadsmässiga villkor till en preliminär värdering om 2,50 SEK per Teckningsoption. En Black & Scholes värdering av Teckningsoptionerna genomförd av en tredje part kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida senast två veckor innan Stämman. Om Innehavaren accepterar erbjudandet, uppgår ersättningen för erbjudandet till cirka 6 236 332 SEK (baserad på den preliminära Black & Scholes värderingen). Erbjudandet är villkorat av att Innehavaren återinvesterar hela återköpslikviden i aktier i Bolaget genom nyttjande av Innehavarens återstående 5 470 467 Teckningsoptioner. För att undvika missförstånd, för det fall återköpet genomförs med efterföljande nyttjande av Teckningsoptioner kommer Innehavaren inte inneha några Teckningsoptioner. Erbjudandet innebär inte heller att Innehavaren mottar några likvida medel.
Beslut enligt denna punkt 13 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med hälften (1/2) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Stämman, varvid aktier som innehas av Gustave Geisendorf eller närstående till honom inte ska tas med i beräkningen.
Punkt 14 – Beslut att inlösa utestående teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att utestående teckningsoptioner löses in enligt följande:
⦁ 1 464 200 emitterade men inte överförda teckningsoptioner under Bolagets befintliga incitamentsprogram; och
⦁ Teckningsoptioner återköpta i enlighet med punkten 13 ovan.
Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att Stämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt bolagsordningens vid var tid gällande gränser.
Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor eller av villkor i enlighet med 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt kap. 16 aktiebolagslagen kan styrelsen inte enligt detta bemyndigande besluta om nyemissioner riktade till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget eller dess dotterbolag.
Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital (med eller utan tillförandet av nya strategiskt viktiga ägare för Bolaget) för att finansiera Bolagets verksamhet, kommersialisera och utveckla Bolagets produkter och immateriella rättigheter och/eller förvärva andra företag eller verksamheter.
Beslut enligt denna punkt 15 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Stämman.
Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta om smärre justeringar av besluten
Styrelsen föreslår att Stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på Stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.
ÖVRIGT
Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 62 757 284. Bolaget har befintliga incitamentsprogram vilka berättigar till ytterligare 15 250 000 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Med anledning av beslut och registrering enligt punkterna 11, 12, 13 och 14 ovan, kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 68 227 721. Vidare kommer Bolaget ha incitamentsprogram vilka berättigar till ytterligare 9 170 800 aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt
7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen och övriga dokument kopplade till de föreslagna besluten kommer senast tre veckor innan Stämman finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.builddata.se. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för Stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.
______________

Stockholm i oktober 2022
BuildData Group AB
Styrelsen

NOTICE TO ATTEND ANNUAL GENERAL MEETING IN BUILDDATA GROUP AB

The shareholders of BuildData Group AB, reg. no 559136-0317 (the “Company”) are hereby summoned to the Annual General Meeting (the “Meeting”) on 10 November 2022 at 10.00 am CET at Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Strandvägen 1, Stockholm, Sweden. Registration will begin at 9.30 am CET.

RIGHT TO PARTICIPATE AND REGISTRATION

Shareholders wishing to attend the Meeting shall:

(i) be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on 2 November 2022, and

(ii) notify their participation no later than on 4 November 2022. Notification of participation should be made in writing to the Company at BuildData Group AB, c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, 104 40 Stockholm, Attn: AGM 2022 or by e-mail to, (ii) info@builddata.se. The notification must include your name, personal number or company registration number, shareholding, address, telephone number and details of any advisors (maximum two advisors) and if applicable, proxies and details of any representatives. In addition, where applicable, supporting documents such as registration certificates or equivalent should be attached to the notification.

NOMINEE-REGISTERED SHARES

Shareholders whose shares are nominee-registered must, in order to be entitled to attend the Meeting, re-register such shares in their own names so that the shareholder is recorded in the share register as of 2 November 2022. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and request for such registration shall be made to the nominee in accordance with the nominee’s routines in such time in advance as decided by the nominee. Voting rights registrations effected on 4 November 2022 in Euroclear Sweden AB will be considered in the preparation of the share register.

INFORMATION ON POSTAL VOTING

The Company has decided, pursuant to Section 4 of the Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the holding of general meetings of shareholders and associations, that shareholders shall be able to exercise their voting rights by post prior to the meeting.

Postal voting form will be kept available on the Company’s website www.builddata.se. The completed and signed form should be sent in original to the above address or by e-mail to info@builddata.se. The completed form must be received by the Company no later than 4 November 2022. Further instructions can be found in the form. Please note that registration of shares in your own name (if the shares are nominee-registered) and notification to the Meeting must have taken place as described above even if the shareholder chooses to vote by post before the Meeting. Shareholders may not attach special instructions or conditions to the postal voting form. If this is done, the postal voting form is invalid in its entirety. Further instructions and conditions are set out in the postal voting form.

If shareholders vote by proxy, a written and dated proxy signed by the shareholder must be attached to the postal voting form. The proxy form will be available on the Company’s website, www.builddata.se. If the shareholder is legal entity, a certificate of registration or other document of authority must be attached to the postal voting form.

PROPOSED AGENDA

1. Opening of the Meeting and appointment of chairman of the Meeting
2. Preparation and approval of the register of voters
3. Appointment of one or two persons to verify the minutes of the Meeting
4. Determination of whether the Meeting has been duly convened
5. Approval of the agenda
6. Presentation of the annual accounts and the auditor’s report on the annual accounts and the consolidated accounts and the auditor’s report on consolidated accounts
7. Resolutions regarding:
a) approval of the profit and loss account and the balance sheet and the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet;
b) allocation of the Company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet; and
c) discharge of liability for the members of the Board of Directors and the CEO
8. Determination of fees for the Board of Directors and auditors
9. Election of Board of Directors and auditor
10. Resolution regarding changes in the articles of association
11. Resolution on (a) implementation of incentive program by way of (b) a directed issue of warrants and (c) approval of transfer of warrants (“Incentive program 2022/2026A”)
12. Resolution on (a) implementation of incentive program by way of (b) a directed issue of warrants and (c) approval of transfer of warrants (“Incentive program 2022/2026B”)
13. Resolution on an offer to repurchase warrants (closely associated transaction)
14. Resolution to cancel outstanding warrants
15. Resolution on authorization for the Board of Directors to resolve on issue of shares, warrants and convertibles
16. Resolution to authorize the Board of Directors to undertake minor adjustments of the resolutions
17. Closing of the Meeting
PROPOSED RESOLUTIONS
Item 1 – Opening of the Meeting and appointment of Chairman of the Meeting
The Board of Directors proposes that attorney Johan Engström (Eversheds Sutherland) is appointed as the Chairman of the Meeting and that the Chairman shall keep the minutes.

Item 2 – Preparation and approval of the register of voters
The voting list proposed for approval is the voting list prepared by the Company, based on the Company’s share register obtained from Euroclear Sweden AB and received postal votes which have been verified and approved by the persons to approve the minutes.

Item 3 – Appointment of one or two persons to verify the minutes of the Meeting
The Board of Directors proposes that John Edgren (Eversheds Sutherland) or, if unable to attend the Meeting, any of the persons assigned by the Board of Directors, shall verify the minutes. The persons verifying the minutes shall also control the voting list and that received postal votes are correctly reflected in the minutes.

Item 7 b) – Allocation of the Company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet

The Board of Directors proposes no dividend for the financial year that ended 30 June 2022.

Item 7 c) – Discharge of liability for the members of the Board of Directors and the CEO

Discharge from liability is decided by individual resolutions for each member of the Board of Directors active during the financial year that ended 30 June 2022 and the CEO respectively, in the following order:

(i) Director Stefan Charette
(ii) Director Erik Gabrielson
(iii) Director Melanie Dawson
(iv) Director Gareth Burton
(v) Director Mikael Näsström
(vi) Director Per Åkerman
(vii) CEO Gustave Geisendorf

Item 8 – Determination of fees for the Board of Directors and auditors
The Company’s nomination committee proposes that the remuneration to the Chairman shall be 186,000 SEK and that remuneration to other Directors shall be 93,000 SEK for the time until the next Annual General Meeting 2023. Remuneration to the Company’s auditors is proposed to be paid as per the approved invoice.

Item 9 – Election of Board of Directors and auditor
The Company’s Nomination Committee proposes the re-election of (i) Stefan Charette, (ii) Gareth Burton, (iii) Melanie Dawson, (iv) Erik Gabrielson, (v) Mikael Näsström and (vi) Per Åkerman as directors of the Company and (vii) the re-election of Stefan Charette as Chairman of the Board of Directors. The Nomination Committee further proposes that (viii) the registered accounting firm BDO Sweden is appointed as the Company’s auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting. BDO Sweden AB has informed that the certified accountant Johan Pharmanson will remain the auditor-in-charge, should BDO Sweden AB be appointed as the Company’s auditor.

Item 10 – Resolution regarding changes in the articles of association
The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to introduce a new paragraph 10 in the articles of association to enable participation in general meetings by postal voting and for the Company to collect proxies. The proposed amendment to the articles of association is set out below:

Proposed wording

§ 10 Collection of proxies and postal voting

The Board of Directors may collect proxies pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act. The Board of Directors may decide before a general meeting that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the general meeting pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act.

The above proposal for a new wording of the articles of association also entails a change in the numbering as a result of the introduction of a new paragraph 10.

A valid resolution pursuant to this item 10 requires that the resolution must be supported by shareholders with at least two-thirds (2/3) of both the votes cast and the number of shares represented at the Meeting.

Item 11 – Resolution on (a) implementation of an incentive program by way of (b) directed issue of warrants and (c) approval of transfer of warrants (“Incentive program 2022/2026A”)
(a) Implementation of an incentive program
1. The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to implement a share-related incentive program for certain employees in the Company’s subsidiary (the “Subsidiary”) on the principal terms and conditions below, by way of an issue of warrants directed to the Company’s subsidiary Zutec Inc. (Ireland) Limited and approval of the transfer of warrants from the Subsidiary to certain employees (the “Incentive program 2022/2026A”). This proposal is presented in order to strengthen the organization and to motivate key individuals to create shareholder value. The Board of Directors has made the assessment that these objectives are in line with all shareholders’ interests.

2. The Incentive program 2022/2026A comprises senior management and other employees of the Subsidiary (the “Participants”) and is based on warrants issued by the Company. Directors of the Company nor its Subsidiary will be allowed to participate. The incentive program will include approximately 76 Participants in total (subject to inclusion of new recruitments). The warrants are to be allocated among the employees.

3. Allotted warrants are vested for a period of three years, i.e., one-third each year.
4. Vesting requires that the Participant is still employed by the Subsidiary and has not terminated the employment on the day when the respective vesting takes place. In the event that Participants cease to be employed or terminate their employment with the Subsidiary before a vesting day, already earned warrants may be exercised at the ordinary time for exercise as described below, but further vesting will not take place.
5. The warrants are granted free of charge.

6. Participants can exercise allotted and vested warrants during the period from and including 1 January 2026 until and including 31 March 2026.

7. The warrants shall be regulated in separate agreements with the respective Participant. The agreement shall, inter alia, include provisions regarding good and bad leaver and restriction on transfer of the Warrants. The Board of Directors shall be responsible for the design and management of the incentive program within the framework of the above-mentioned principal terms and conditions.

In order to implement the Incentive program 2022/2026A, the Board of Directors proposes that the Meeting resolves to approve the terms and conditions of the Incentive program 2022/2026A under this item (a) and that the Meeting resolves on a directed issue of warrants to Zutec Inc. (Ireland) Limited and on approval of transfer of warrants from Zutec Inc. (Ireland) Limited to the Participants, as proposed under items (b) and (c) below.

(b) directed issue of warrants

1. The Company shall issue no more than 2,250,000 warrants. Each warrant entitles to subscription of one (1) new share in the Company. If all warrants are subscribed, transferred to and exercised by the Participants for the subscription of new shares, the Company’s share capital will increase by SEK 450,000 (subject to potential recalculations in accordance with the standard terms and conditions that is to apply in relation to the warrants).

2. The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by Zutec Inc. (Ireland) Limited, after which they are to be transferred to the Participants in accordance with the resolution adopted by the Meeting and instructions from the Company’s Board of Directors.

3. Subscription of warrants shall be made by Zutec Inc. (Ireland) Limited on a subscription list immediately following the Meeting resolution on this issue of warrants. The Board of Directors shall be entitled to prolong the subscription period.

4. Zutec Inc. (Ireland) Limited is not to pay anything for the warrants.

5. The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period from and including 1 January 2026 until and including 31 March 2026. Subscription of new shares may not take place during so-called closed periods according to the EU Market Abuse Regulation, or otherwise in breach of relevant insider rules and regulations (including the Company’s internal guidelines in this respect). Warrants that have not been exercised for subscription of shares by the last day of the exercise period shall lapse.

6. Each warrant shall entitle the Participants to subscribe for one new share in the Company at a subscription price of SEK 4.32 per share.

7. The warrants shall be transferred to the Participants in accordance with instructions from the Company’s Board of Directors in accordance with the principles set forth below.

8. The shares that are added through the exercise of warrants entitle the Participant to dividend from the first record date for dividends that occur after the share has been entered into the Company’s share register.

9. The warrants shall be subject to additional terms and conditions, including customary recalculation conditions. As a result, the subscription price of the new shares and the number of shares that each warrant entitles to may be subject to recalculation as a result of certain events, e.g., split, combination and rights issues.

 

(c) approval of transfer of warrants

A resolution to implement the Incentive program 2022/2026A by way of issuing warrants in accordance with this proposal also includes an approval of transfer of warrants to the Participants. The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to approve of transfer of warrants from Zutec Inc. (Ireland) Limited to the Participants.

The maximum dilution of the Incentive program 2022/2026A corresponds to approximately 3.4 per cent assuming all warrants are exercised for subscription of new shares and assuming full subscription.

A valid resolution pursuant to this item 11 requires that the resolution must be supported by shareholders with at least nine-tenths (9/10) of both the votes cast and the number of shares represented at the Meeting.

Item 12 – Resolution on (a) implementation of an incentive program by way of (b) directed issue of warrants and (c) approval of transfer of warrants (“Incentive program 2022/2026B”)
(a) Implementation of an incentive program
1. The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to implement a share-related incentive program for executives in the Company’s subsidiary (the “Subsidiary”) on the principal terms and conditions below, by way of an issue of warrants directed to the Company’s subsidiary Zutec Inc. (Ireland) Limited and approval of the transfer of warrants from the Subsidiary to executives (the “Incentive program 2022/2026B”). This proposal is presented in order to strengthen the organization and to motivate key individuals in the management team to create shareholder value. The Board of Directors has made the assessment that these objectives are in line with all shareholders’ interests.

2. The Incentive program 2022/2026B comprises executives in the management team of the Subsidiary (the “Participants”) and is based on warrants issued by the Company. Directors of the Company nor its Subsidiary will be allowed to participate. The incentive program will include approximately 5 Participants in total (subject to inclusion of new recruitments). The warrants are to be allocated among the executives.

3. Allotted warrants are vested after a period of three years.
4. Vesting requires that the Participant is still employed by the Subsidiary and has not terminated the employment on the day when the vesting takes place. In the event that Participants cease to be employed or terminate their employment with the Subsidiary before the vesting day, vesting will not take place.
5. The warrants are granted free of charge.

6. Participants can exercise allotted and vested warrants during the period from and including 1 January 2026 until and including 31 March 2026.

7. The warrants shall be regulated in separate agreements with the respective Participant. The agreement shall, inter alia, include provisions regarding good and bad leaver and restriction on transfer of the Warrants. The Board of Directors shall be responsible for the design and management of the incentive program within the framework of the above-mentioned principal terms and conditions.

In order to implement the Incentive program 2022/2026B, the Board of Directors proposes that the Meeting resolves to approve the terms and conditions of the Incentive program 2022/2026B under this item (a) and that the Meeting resolves on a directed issue of warrants to Zutec Inc. (Ireland) Limited and on approval of transfer of warrants from Zutec Inc. (Ireland) Limited to the Participants, as proposed under items (b) and (c) below.

(b) directed issue of warrants

1. The Company shall issue no more than 1,100,000 warrants. Each warrant entitles to subscription of one (1) new share in the Company. If all warrants are subscribed, transferred to and exercised by the Participants for the subscription of new shares, the Company’s share capital will increase by SEK 220,000 (subject to potential recalculations in accordance with the standard terms and conditions that is to apply in relation to the warrants).

2. The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by Zutec Inc. (Ireland) Limited, after which they are to be transferred to the Participants in accordance with the resolution adopted by the Meeting and instructions from the Company’s Board of Directors.

3. Subscription of warrants shall be made by Zutec Inc. (Ireland) Limited on a subscription list immediately following the Meeting resolution on this issue of warrants. The Board of Directors shall be entitled to prolong the subscription period.

4. Zutec Inc. (Ireland) Limited is not to pay anything for the warrants.

5. The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period from and including 1 January 2026 until and including 31 March 2026. Subscription of new shares may not take place during so-called closed periods according to the EU Market Abuse Regulation, or otherwise in breach of relevant insider rules and regulations (including the Company’s internal guidelines in this respect). Warrants that have not been exercised for subscription of shares by the last day of the exercise period shall lapse.

6. Each warrant shall entitle the Participants to subscribe for one new share in the Company at a subscription price of SEK 4.32 per share.

7. The warrants shall be transferred to the Participants in accordance with instructions from the Company’s Board of Directors in accordance with the principles set forth below.

8. The shares that are added through the exercise of warrants entitle the Participant to dividend from the first record date for dividends that occur after the share has been entered into the Company’s share register.

9. The warrants shall be subject to additional terms and conditions, including customary recalculation conditions. As a result, the subscription price of the new shares and the number of shares that each warrant entitles to may be subject to recalculation as a result of certain events, e.g., split, combination and rights issues.

(c) approval of transfer of warrants

A resolution to implement the Incentive program 2022/2026B by way of issuing warrants in accordance with this proposal also includes an approval of transfer of warrants to the Participants. The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to approve of transfer of warrants from Zutec Inc. (Ireland) Limited to the Participants.

The maximum dilution of the Incentive program 2022/2026B corresponds to approximately 0.35 per cent assuming all warrants are exercised for subscription of new shares and assuming full subscription.

A valid resolution pursuant to this item 12 requires that the resolution must be supported by shareholders with at least nine-tenths (9/10) of both the votes cast and the number of shares represented at the Meeting.

Item 13 – Resolution on an offer to repurchase warrants (closely associated transaction)
For the purpose of reducing potential dilution of the Company’s shares, the Board of Directors has investigated the possibility for a repurchase of warrants issued in May 2020 with an exercise period from 1 September 2020 to 31 December 2025 (the “Warrants”). One holder of Warrants, CEO Gustave Geisendorf (the “Holder”), has informed the Company that he wishes to participate in the offer by selling 2,494,533 Warrants (the “Transaction”). According to Chapter 16 a Section 7 of the Swedish Companies Act, material transactions with related parties must be approved by a general meeting. The Board of Directors hereby submits a proposal for a decision on the Transaction and a report pursuant to Chapter 16 a Section 7 of the Swedish Companies Act.
It is proposed that the Holder shall be given the opportunity to transfer Warrants to the Company instead of having to exercise these for subscription with the subsequent sale of shares. The proposal only concerns the settlement of the Warrants and does not entail any changes to the terms of the Warrants. The proposal (i) is cost neutral for the Company’s shareholders compared to if the Warrants are to be settled by issuing new shares, which after the issuance would be sold by the Holder, (ii) does not entail any additional tax costs for the Company, (iii) does not entail any transaction fees for the Company, and (iv) is administratively more feasible to manage by the Company and the Holder. In addition, the dilutive effect of some of the Warrants being repurchased instead of being used to subscribe for shares will be reduced.
The Board of Directors proposes that the Company shall repurchase 2,494,533 Warrants from the Holder on market terms at a preliminary valuation of SEK 2.50 per Warrant. The final valuation shall be based on a Black & Scholes valuation of the Warrants by a third party will be available no later than two weeks prior to the Meeting. If the Holder was to accept the offer, the consideration payable under the offer would amount to approximately SEK 6,236,332 (based on the preliminary Black & Scholes valuation). The offer is conditional upon the Holder reinvesting all of the repurchase consideration in shares of the Company through the exercise of the Holder’s remaining 5,470,467 Warrants. For the avoidance of doubt, after the repurchase of the Warrants and subsequent exercise of the remaining Warrants, the Holder will have no Warrants and also receives no cash proceeds.
A valid resolution pursuant to this item 13 requires that the resolution must be supported by shareholders representing more than half (1/2) of both the votes cast and the number of shares represented at the Meeting, whereby any shares held by Gustave Geisendorf or related parties shall not be taken into account.

Item 14 – Resolution to cancel outstanding warrants

The Board of Directors proposes to cancel outstanding warrants as follows:

⦁ 1,464,200 warrants issued but not transferred under the Company’s existing incentive schemes, and

⦁ Warrants repurchased in accordance with item 13 above.

Item 15 – Resolution on authorization for the Board of Directors to resolve on issue of shares, warrants and convertibles
It is proposed that the Meeting authorizes the Board of Directors to resolve – at one or several occasions and for the time period until the next annual general meeting – to increase the Company’s share capital by new share issues and to issue warrants and convertibles, to the extent possible from time to time according to the Company’s articles of association.

New share issues, as well as issues of warrants and convertibles, may be made with or without deviation from shareholders’ preferential rights and with or without provisions for contribution in kind, set-off or other conditions in accordance with Chapter 2 Section 5 of the Swedish Companies Act. Pursuant to Chapter 16 of the Swedish Companies Act, the Board of Directors may not by virtue of this authorization resolve on resolve on issues to directors and/or employees in the Company or its subsidiaries.

The purpose of the authorization is to increase the financial flexibility of the Company and the acting scope of the Board of Directors. Should the Board of Directors resolve on an issue with deviation from the shareholders’ preferential rights, the reason shall be to enable the external raising of capital (through new owners of strategic importance for the Company or otherwise) for the financing of the Company’s business, commercialization and development of the Company’s products and intellectual property rights and/or acquisitions of other companies or businesses.

A valid resolution pursuant to this item 15 requires that the resolution must be supported by shareholders with at least two-thirds (2/3) of both the votes cast and the number of shares represented at the Meeting.

Item 16 – Resolution to authorize the Board of Directors to undertake minor adjustments of the resolutions
The Board of Directors proposes that the annual general meeting authorizes the Board of Directors, the CEO or a person otherwise designated by the Board, to undertake such minor adjustments and clarifications of the decisions made at the annual general meeting to the extent required for registration of the resolutions.

OTHER
Number of shares, votes and warrants

At the date of this notice, the total amount of shares and votes in the Company amounts to 62,757,284 and the Company has existing incentive programs entitling to a further 15,250,000 shares. The Company does not own any own shares.

Following resolutions and registrations of Item 11, 12, 13 and 14 above, the total amount of shares and votes in the Company amounts to 68,227,721 and the Company will have incentive programs entitling to a further 9,170,800 shares.

Shareholders right to request information

Shareholders have the right to request information from the Board of Directors and the CEO in accordance with Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act regarding conditions that may affect the assessment of a matter on the agenda and conditions that may affect the assessment of the Company’s financial situation. The Board of Directors and the CEO shall disclose such information if the Board of Directors considers that this can be done without significant damage to the Company.

Documents

Documents in accordance with the Swedish Companies Act as well as other documents relating to the proposed resolutions will be available at the Company’s office, address set out above, and on the Company’s website www.builddata.se no later than three weeks before the Meeting. The documents are also sent to shareholders who have requested it and who have provided their address.

Personal data

For information on how personal data is processed in relation to the Meeting, see the Privacy Notice on Euroclear Sweden AB’s website at: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf
______________

Stockholm in October 2022
BuildData Group AB
The Board of Directors