Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Q4 Financial Highlights

 • ARR at the end of Q4 (the quarter ending 30 June 2022) was SEK 79.9m, corresponding to a 27% increase compared with the same period last year (SEK 63.1m).
 • Total contract value at the end of Q4 of SEK 117.1m, corresponding to a 52% increase compared with the same period last year (SEK 77.0m).
 • Net sales in Q4 were SEK 23.1m, corresponding to a 44% increase compared with the same period last year (SEK 16.0m).
 • Proforma organic net sales growth in Q4 was 18% and proforma organic TCV growth in Q4 was 52% compared with the same period last year.
 • Gross profit in Q4 was SEK 21.4m equating to a 93.1% gross margin.
 • Normalised EBITDA (EBITDA before non-recurring items) was SEK -2.1m compared to the same period last year (SEK -1.8m).
 • EBITDA of SEK -3.0m compared to the same period last year (SEK -7.3m).
 • Basic earnings per share (weighted) amounted to SEK -0.09 (SEK -0.21).
 • Operating cashflow in Q4 was SEK – 0.7m.

Operational Highlights

 • 220 new agreements were signed by the group with a value of SEK 33.8m.
 • We have announced a new group management team with the appointments of Alex Mathieson as Chief Revenue Officer, Maria Hudson as Chief Marketing Officer, Bruce Morrison as Chief Financial Officer, Emily Hopson-Hill as Chief Operating
  and Technology Officer all reporting to Gustave Geisendorf as Group CEO.

 

For more information

For additional information please contact Gustave Geisendorf, CEO of BuildData Group AB: gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760 760 777. Bruce Morrison, CFO of BuildData Group AB:bruce.morrison@builddata.se, +44 7770 262386.

About Builddata

BuildData operates a suite of companies that help property developers, asset owners, contractors and facility management teams derive meaningful value from data throughout the entire building lifecycle.

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Finansiella höjdpunkter

 • ARR i slutet av fjärde kvartalet (kvartalet som slutade 30 juni 2022) var 79,9 MSEK, motsvarande en ökning med 27% jämfört med samma period föregående år (63,1 MSEK).
 • Totalt kontraktsvärde vid utgången av fjärde kvartalet på 117,1 MSEK, motsvarande en ökning med 52% jämfört med samma period föregående år (77,0 MSEK).
 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 23,0 MSEK, motsvarande en ökning med 44% jämfört med samma period föregående år (16,0 MSEK).
 • Proforma organisk nettoomsättningstillväxt under fjärde kvartalet var 18% och proforma organisk TCV-tillväxt under fjärde kvartalet var 52% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttovinsten under fjärde kvartalet var 21,4 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 93.1%.
 • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter) var -2,1 MSEK jämfört med samma period föregående år (-1,8 MSEK).
 • EBITDA på -3.0 MSEK jämfört med samma period föregående år (-7,3 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning (vägd) uppgick till -0,09 SEK (-0,21 SEK).
 • Det operativa kassaflödet under fjärde kvartalet var -0,7 MSEK.

Operativa höjdpunkter

 • 220 nya avtal tecknades av koncernen under fjärde kvartalet 2022 till ett värde av 33,8 MSEK.
 • Vi har tillkännagivit en ny koncernledningsgrupp med utnämningarna av Alex Mathieson som Chief Revenue Officer, Maria Hudson som Chief Marketing Officer, Bruce Morrison som Chief Financial Officer, Emily Hopson-Hill som Chief Operating and Technology Officer som alla rapporterar till Gustave Geisendorf som koncernchef.

För mer information

För ytterligare information vänligen kontakta Gustave Geisendorf, VD för BuildData Group AB: gustave.geisendorf@BuildData.se, +44 7760 760 777.

OM Builddata Group

BuildData driver ett antal företag som hjälper fastighetsutvecklare, fastighetsägare, byggentreprenörer och fastighetsförvaltare att få ett meningsfullt värde från data under hela byggnadens livscykel.

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Stockholm, den 19 juli 2022 – BuildData Group AB (“BuildData”), släpper sin resultatrapport för kvartalet från april till juni 2022 onsdagen den 3 augusti kl. 07.00 CET.Analytiker, investerare och media är inbjudna till en presentation kl 15.00 CET tisdagen den 3 augusti 2022.Presentationen kan ses live på https://zutec.zoom.us/j/82226638764.

 

För mer information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

Bruce Morrison, CFO, bruce.morrison@builddata.se, +44 7770262386

 

Om BuildData

Builddata Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Financial Highlights

 • ARR at the end of Q3 was SEK 74.1m, corresponding to a 222% increase compared with the same period in FY21 (SEK 23.0m).
 • Total contract value at the end of Q3 of SEK 106.8m, corresponding to a 158% increase compared with the same period in FY21 (SEK 41.4m).
 • Net sales in Q3 were SEK 22.1m, corresponding to a 159% increase compared with the same period in FY21 (SEK 8.5m).
 • Proforma organic growth in net sales of 19% and TCV of 42% from FY 21 Q3.
 • Gross profit in Q3 was SEK 21.3m equating to a 96% gross margin.
 • Normalised EBITDA (EBITDA before non-recurring items and FX translation) was SEK -1.5m compared to the same period in FY21 (SEK 0.9m).
 • EBITDA of SEK -1.5m compared to the same period in FY21 (SEK 3.1 m).
 • Basic earnings per share (weighted) amounted to SEK -0.8 (SEK 0.02).
 • Operating cashflow in Q3 was SEK-4.0m.

Operational Highlights

 • 301 new agreements were signed by the group in Q3 with a value of SEK 28.7m.
 • 5 new enterprise agreements were signed in Q3.

Significant Events after the Period

 • There have been no significant events after the end of the period.

 

The Q3 interim report for the period from 1 January to 31 March 2022 will be available at our website at https://www.builddata.se/investors/reports-and-presentations/

For more information, please contact:
Gustave Geisendorf, CEO, gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760760777.

About BuildData

BuildData Group AB is a SaaS provider within construction and property technology and is listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB is the Company’s acting Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Årsstämma i BuildData Group AB, 559136-0317 (”Bolaget”) ägde rum idag den 11 november 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman.

 

 • Stämman fastställde balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2021. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2021. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för nämnda räkenskapsår.

 

 • Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Stefan Charette, Gareth Burton, Melanie Dawson, Erik Gabrielson, Mikael Näsström och Per Åkerman. Stefan Charette omvaldes som styrelsens ordförande.

 

 • Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 186 000 kronor till styrelsens ordförande respektive 93 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter.

 

 • Det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapital i enlighet med nedan.

 

 

Tidigare lydelse Ny lydelse

§ 4 AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 600 000 kronor och högst 22 400 000 kronor.

 

The share capital shall be not less than SEK 5,600,000 and no more than SEK 22,400,000.

 

§ 4 AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.

 

The share capital shall be not less than SEK 12,500,000 and SEK 50,000,000.


§ 5 ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antal aktier ska vara lägst 28 000 000 och högst 112 000 000.

 

The number of shares shall be no fewer than 28,000,000 and no more than 112,000,000.

 

§ 5 ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antal aktier ska vara lägst 62 500 000 och högst 250 000 000.

 

The number of shares shall be no fewer than 62,500,000 and no more than 250,000,000.

 

 

 • Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst fram intill nästkommande årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD i BuildData Group AB

Tel: +44 7760 760 777

E-mail: gustave.geisendorf@builddata.se

Om BuildData Group AB

BuildData Group AB är ett molnbaserat programvaruföretag för bygghantering. Koncernens verksamhet bedrivs p åIrland med verksamhet i Storbritannien, Australien och Mellanöstern.

 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se.

 

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

Bulletin from the annual general meeting in BuildData Group AB

Annual general meeting in BuildData Group AB, 559136-0317 (the ”Company”) was held today, 11 November 2021. In view of the current covid-19 situation, the meeting was held through postal voting only, without physical presence. The main decisions of the annual general meeting are summarised below.

 

 • The meeting adopted the Company’s income statement and balance sheet and the consolidated income statement and balance sheet for the financial year that ended on 30 June 2021. The meeting resolved that no dividend shall be paid for the financial year that ended on 30 June 2021. The board of directors and the managing director were discharged from liability for the abovementioned financial year.

 

 • The meeting resolved to re-elect board members Stefan Charette, Gareth Burton, Melanie Dawson, Erik Gabrielson, Mikael Näsström and Per Åkerman. Stefan Charette was re-elected as the chairman of the board of directors.

 

 • Further, the meeting resolved, in accordance with the board’s proposal, that remuneration amounting to SEK 186,000 for the chairman and to SEK 93,000 for each of the other board members, shall be paid out.

 

 • The registered accounting firm BDO Sweden AB was re-elected as the Company’s auditor. The meeting resolved that the auditor’s remuneration shall be paid in accordance with approved invoices.

 

 • The meeting resolved, in accordance with the board’s proposal, to change the limits for the total amount of shares and share capital in the articles of association, in accordance with below.

 

 

Former wording New wording

§ 4 AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 600 000 kronor och högst 22 400 000 kronor.

 

The share capital shall be not less than SEK 5,600,000 and no more than SEK 22,400,000.

 


§ 4 AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.

 

The share capital shall be not less than SEK 12,500,000 and SEK 50,000,000.


§ 5 ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antal aktier ska vara lägst 28 000 000 och högst 112 000 000.

 

The number of shares shall be no fewer than 28,000,000 and no more than 112,000,000.

 


§ 5 ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antal aktier ska vara lägst 62 500 000 och högst 250 000 000.

 

The number of shares shall be no fewer than 62,500,000 and no more than 250,000,000.

 

 

 • The meeting resolved to authorize the board of directors to resolve, on one or several occasions and for the time period until the next annual general meeting, to increase the Company’s share capital by new share issues and to issue warrants and convertible bonds, to the extent possible according to the articles of association, as applicable. Issues may be made with or without deviation from the shareholders’ preferential rights and with or without provisions for contribution in kind, set-off or other conditions.

 

For more information, please contact:

Gustave Geisendorf, CEO in BuildData Group AB

Tel: +44 7760 760 777

E-mail: gustave.geisendorf@builddata.se

About BuildData Group AB

BuildData Group AB is a cloud-based construction management software company. The Group’s operations are conducted in Ireland with operations in the UK, Australia and the Middle East.

 

The Company is listed on Nasdaq First North Growth Market and Redeye AB is the Company’s acting Certified Adviser, phone: +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se.

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

SAMMANFATTNING FÖR BUDGETÅRET 2022 Q1

 

Finansiella höjdpunkter

 • Nettoomsättningen under Q1 var 21,2 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 110 % jämfört med samma period 2020 (10,1 MSEK).
 • Återkommande intäkter ökade med 26%.
 • Underliggande organisk försäljningstillväxt på proformabasis på 3,4%.
 • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter och valutaomräkning) var 0,9 MSEK jämfört med samma period 2020 (2,4 MSEK). Som vi angav i början av året investerar företaget för framtida tillväxt, vilket har lett till minskad normaliserad EBITDA.
 • EBITDA på 0,0 MSEK jämfört med samma period 2020 (2,0 MSEK).
 • Nettoförlust var -2,6 MSEK jämfört med en vinst under samma period 2020 (0,1 MSEK).
 • Det grundläggande resultatet per aktie (viktat) uppgick till -0,04 MSEK (0,00 MSEK).
 • Det operativa kassaflödet under Q1 var -8,4 MSEK.

 

Operativa höjdpunkter

 • 190 nya avtal tecknades av koncernen under FY2022 Q1 med ett värde på 23,7 MSEK.
 • Totalt kontraktsvärde på 81,9 MSEK i slutet av Q1 jämfört med 76,7MSEK i slutet av föregående kvartal.
 • Bruce Morrison tillträdde som ekonomichef.
 • Gareth Burton och Melanie Dawson tillträdde som styrelseledamöter.

 

Väsentliga händelser efter perioden

 • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter periodens slut.

 

Delårsrapporten 2022 Q1 för 1 juli till 30 september 2021 bifogas som en PDF -fil. Denna rapport och andra finansiella rapporter kommer att finnas tillgängliga på vår webbplats på https://www.builddata.se/investors/reports-and-presentations/.

 

För mer information:

Vänligen kontakta Gustave Geisendorf, VD för BuildData Holding AB: gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760 760 777.

 

Om BuildData Group AB

BuildData Holding AB (publ) (moderbolaget) och dess dotterbolag (tillsammans “koncernen” eller “bolaget”) är ett molnbaserat programvaruföretag för bygghantering. Koncernens verksamhet bedrivs på Irland med verksamhet i Storbritannien, Australien och Mellanöstern.

 

BuildData är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Redeye AB är bolagets auktoriserade rådgivare (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se).

Continued strong growth and run-rate net sales is almost SEK100m

SUMMARY FOR FINANCIAL YEAR 2022 Q1

Financial Highlights

 • Net sales in Q1 were SEK 21.2m, corresponding to a 110% increase compared with the same period in 2020 (SEK 10.1m).
 • Recurring revenues increased by 26%. Underlying organic sales growth on a proforma basis of 3.4%.
 • Normalised EBITDA (EBITDA before non-recurring items and FX translation) was SEK 0.9m compared to the same period in 2020 (SEK 2.4m). As we indicated at the beginning of the year, the company is investing for future growth which has led to the decrease in Normalised EBITDA.
 • EBITDA of SEK 0.0m compared to the same period in 2020 (SEK 2.0m).
 • Net loss was SEK -2.6m compared with a profit in the same period in 2020 (SEK 0.1m).
 • Basic earnings per share (weighted) amounted to SEK -0.04 (SEK 0.00).
 • Operating cashflow in Q1 was SEK –8.4m.

 Operational Highlights

 • 190 new agreements were signed by the group in FY2022 Q1 with a value of SEK 23.7m
 • Total contract value of SEK 81.9m at the end of Q1 compared with SEK 76.7m at the end of the previous quarter.
 • Bruce Morrison joined as Chief Financial Officer.
 • Gareth Burton and Melanie Dawson joined as board members.

 Significant Events after the Period

 • There have been no significant events after the end of the period.

 

The 2022 Q1 Interim Report for 1 July to 30 September 2021 is attached as a PDF file. This report and other financial reports will be available on our website at https://www.builddata.se/investors/reports-and-presentations/.

 

For more information

Please contact Gustave Geisendorf, CEO of BuildData Holding AB: gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760 760 777.

 

About BuildData Group AB

BuildData Holding AB (publ) (Parent Company) and its subsidiaries (collectively the “Group” or the “Company”) is a cloud-based construction management software company. The Group’s operations are conducted in Ireland with operations in the UK, Australia and the Middle East.

 

BuildData is listed on Nasdaq First North Growth Market and Redeye AB is the Company’s acting Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se).