BuildData undertecknar avsiktsförklaring om att förvärva Edocuments

Stockholm, 19 oktober 2022 – BuildData Group AB (”BuildData”) meddelade idag att de har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva 100 % av Edocuments Limited (”Edocuments”).

Edocuments är ledande inom digitala drift- och underhållsmanualer (O&M) i Storbritannien. Edocuments ägs av nuvarande ledning och har 30 anställda. Edocuments har funnits i över 20 år och har haft en lång period av stark tillväxt. Edocuments äger Springboard, en marknadsledande programvara för digitala överlämningslösningar. Edocuments förväntas generera intäkter på 2,0 miljoner pund (25,1 miljoner SEK) under räkenskapsåret som slutar den 31 december 2022. Det sammanslagna företaget skulle befästa BuildDatas position som ledare för digitala överlämningslösningar i Storbritannien och ytterligare etablera sig som en ledande leverantör av livscykel- och tillgångsdataprogramvarulösningar i Storbritannien, samt erbjuda korsförsäljningsmöjligheter.

 

Transaktionsstruktur

Den initiala köpeskillingen består av en kontant betalning på £2,4 miljoner (30,1 miljoner SEK) motsvarande en multipel av 1,2x 2022 förväntade intäkter. Under förutsättning att försäljningsmålen uppnås under de två följande åren kan en ytterligare kontantbetalning på upp till 1,4 miljoner pund (17,6 miljoner SEK) göras.

Transaktionen kommer att finansieras med befintliga likvida medel. Avsikten är att denna transaktion ska vara en inkråmsaffär med de förvärvade tillgångarna överförda till en Newco som ännu inte har etablerats och kommer att sitta inom BuildData Group. Edocuments ledningsgrupp kommer att vara kvar med Edocuments efter transaktionen för att driva tillväxt.

Tidsplan och process

Transaktionen är villkorad av att BuildData genomför tillfredsställande due diligence och når bindande köpeavtal. Det förväntas att denna transaktion är slutförd senast i mitten av januari 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Gustave Geisendorf, VD, Tel: +44 7760 760 777, E-post: gustave.geisendorf@builddata.se.

Detta är information som BuildData Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 19 oktober 2022 klockan 11.30 CET.

Om BuildData

BuildData Group AB är en SaaS-leverantör inom bygg- och fastighetsteknik och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Bolagets tillförordnade Certified Adviser (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se).