Correction: Zutec Holding AB:s styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 100 MSEK

23.52 CEST / 2021-05-25 / Zutec Holding AB (SEMM:ZUTEC)

Korrigering för att bifoga rätt pressmeddelande.

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN,

SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON

ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA

I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT

ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZUTEC.

Styrelsen för Zutec Holding AB (publ) (“Zutec” eller ”Bolaget”) har beslutat, under

förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma, att genomföra en riktad nyemission

av 16 666 666 nya aktier, vilken förväntas tillföra Bolaget ett kapitaltillskott om 100 MSEK före

avdrag för emissionskostnader.

Avsikten att genomföra en riktad nyemission offentliggjordes tidigare idag. Styrelsen har nu

beslutat, under förutsättning av bolagstämmans godkännande, om en sådan emission till ett

antal institutionella investerare, bland andra Athanase Industrial Partner (“Athanase”), FE

Fonder, Norron Asset Management och AP4, på grundval av en accelererad bookbuildingprocess

genomförd av Skandinaviska Enskilda Banken. Bolaget avser att offentliggöra kallelse

till extra bolagsstämma inom kort, vilken förväntas hållas omkring den 11 juni 2021.

Totalt kommer 16 666 666 nya aktier att emitteras till en teckningskurs om 6 SEK per aktie,

vilket innebär att Bolaget tillförs ett kapitaltillskott om 100 MSEK före avdrag för

emissionskostnader. Teckningskursen om 6 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 14

procent i förhållande till aktiens stängningskurs den 25 maj 2021.

”Vi är mycket nöjda med att kunna välkomna alla nya aktieägare till Zutec på vår pågående

resa mot visionen att bli en ledande aktör inom cloudbaserad mjukvara för byggindustrin. Vi

är stolta över att en såpass välrenommerad grupp av investerare har anslutit, då vi har som

ambition att diversifiera vår ägarbas genom en stärkt blandning av institutionella investerare,

privatpersoner samt och retailinvesterare. Kapitaltillskottet hjälper oss att ytterligare

accelerera vår ambition att växa både organiskt och via förvärv, samt att bygga vidare på vår

starka tillväxtbana. Vi har en väldefinierad plan för värdeskapande för våra aktieägare som

inkluderar förvärv, och dessa kommer att vara i ökat fokus efter denna riktade nyemission.”

säger Zutecs VD Gustave Geisendorf

Bolaget avser att använda kapitaltillskottet från den riktade emissionen till att finansiera

fortsatt organisk tillväxt genom initiativ inom försäljning, marknadsföring och

produktutveckling, samt till förvärvsändamål.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska

kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten samt att bredda ägarbasen med

institutionella investerare.

Om den riktade nyemissionen godkänns kommer den medföra att antalet aktier i Zutec ökar

med 16 666 666 från 46 090 618 till 62 757 284, och att aktiekapitalet ökar med 3 333 333,20

SEK från 9 218 123,60 SEK till 12 551 456,80 SEK, vilket resulterar i en utspädning för Zutecs

befintliga aktieägare om cirka 27 procent efter den riktade nyemissionen. Den riktade

nyemissionen är villkorad av godkännande på en extra bolagstämma senast den 1 juli 2021

och att ökningen av aktiekapitalet är registrerad vid Bolagsverket senast den 15 juli 2021. Då

Athanase har tecknat aktier i nyemissionen, krävs stöd från 90 procent av aktier och röster vid

den extra bolagsstämman.

Bolagets huvudaktieägare Athanase som innehar motsvarande cirka 47 procent av aktierna

och rösterna i Zutec, har åtagit sig att rösta för beslut om nyemissionen på den extra

bolagstämman och att inte avyttra några av dessa aktier före extra bolagsstämman. Athanase,

Bolagets ledning och styrelseledamöter samt Bolaget har, med förbehåll för sedvanliga villkor,

åtagit sig att inte avyttra respektive emittera aktier (s.k. lock-ups) under en period som upphör

90 dagar efter att nyemissionen har godkänts på den extra bolagsstämman.

Skandinaviska Enskilda Banken har varit Sole Bookrunner och Eversheds Sutherland legal

rådgivare till Zutec i samband med den riktade nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustave Geisendorf, VD,

Telefon: +353 1 21 3565,

e-mail: gustave.geisendorf@zutec.com

Denna information är sådan som Zutec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl 23.23.

Om Zutec Holding AB (publ)

Zutec är en leverantör av cloudbaserad mjukvara för byggindustrin med verksamhet i Dublin,

Abu Dhabi, London och Melbourne. Zutecs produkterbjudande innefattar Zutecproduktfamiljen,

CreateMaster samt Resi-Sense. Zutec Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq

First North Growth Market och Redeye AB är Bolagets Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90,

certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se).

Viktig information

Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa

jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i

jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig

själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,

eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion,

varken från Zutec eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa

eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de

registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar

(”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas

från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt

Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA

eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta

pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt

eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika,

Schweiz eller någon annan jurisdiktion där publiceringen, distributionen eller

offentliggörandet av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle

kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i

strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende

värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet

som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna

utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning

(EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act

2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör

investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i

den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005

(”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i

Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller

en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för

relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer

som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta

pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.