Kallelse till extra bolagsstämma i Zutec Holding AB (publ)

Aktieägarna i Zutec Holding AB (publ), org.nr 559136-0317 (“Bolaget“) kallas härmed till extra bolagsstämma (“Stämman“) fredagen den 17 juli 2020, kl. 09.30 i Eversheds Sutherlands kontor på Strandvägen 1 i Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds kl. 09.00.

Deltagande

En aktieägare som vill delta på Stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast lördagen den 11 juli 2020 (vänligen notera att, eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag, aktieägare måste vara införd i aktieboken senast fredagen den 10 juli 2020); och
 • anmäla sitt deltagande till Stämman senast måndagen den 13 juli 2020. Anmälan att delta på Stämman ska ske via e-post till investors@zutec.com eller via post till Zutec Holding AB (publ), “Extra bolagsstämma juli 2020“, c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, SE-104 40 Stockholm, Sverige.

Aktieägare ska i anmälan om deltagande ange namn/bolagsnamn, personnummer/organisations-nummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att ta med sig en eller två biträden till Stämman ska sådant deltagande meddelas. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud, etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före Stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://www.zutec.com/site/investor-relations.

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för Stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclear’s integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på Stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Eurocear Sweden AB) senast fredagen den 10 juli 2020 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår Bolagets aktiekapital till 8 850 877,80 kronor, fördelat på 44 254 389 aktier. Varje aktie representerar en röst.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning för Stämman:

 1. Öppnande av Stämman
 2. Val av ordförande vid Stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen för Stämman
 5. Val av en eller två personer att justera protokollet vis Stämman
 6. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om byte av revisor
 8. Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar av besluten
 9. Stämmans avslutande

Val av ordförande vis Stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att en advokat från advokatbyrån Eversheds Sutherland väljs till ordförande vid Stämman.

Förslag till beslut om byte av revisor (punkt 7)

Styrelsen föreslår att Bolagets nuvarande revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB entledigas och att BDO Sweden AB ska väljas till revisor till och med slutet av årsstämman 2020. BDO Sweden AB har meddelat Bolaget att den auktoriserade revisorn Johan Pharmanson kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall BDO Sweden AB väljs till Bolagets revisor. Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Dokument och information

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid Stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets finansiella situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, CEO på Zutec

gustave.geisendorf@zutec.com, +353 1 201 3565

Om Zutec

Zutec är en niche-leverantör av molnbaserade mjukvarutjänster för byggbranschen med kontor i Dublin, London och Melbourne.

Zutec Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, (tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se).