KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZUTEC HOLDING AB (PUBL)

18.45 CEST / 2021-08-06 / Zutec Holding AB (SEMM:ZUTEC)

Aktieägarna i Zutec Holding AB (publ), org.nr 559136-0317 (”Bolaget”) kallas härmed till extra  bolagsstämma (”Stämman”) tisdagen den 7 september 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om  undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att Stämman  ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom  poströstning.

DELTAGANDE 

Aktieägare som vill delta på Stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 30 augusti 2021, och
 • anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 6 september 2021 genom att skicka  in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis  och andra motsvarade behörighetshandlingar i enlighet med anvisningarna under rubriken  ”Information om poströstning” nedan.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta på Stämman – utöver  att anmäla sig genom att avge sin poströst – registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir  införd i aktieboken per den 30 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.  rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar  som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den andra bankdagen efter den 30

augusti 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING  

Poströstning 

Med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar Covid-19 och aktieägarnas säkerhet, har  Bolaget beslutat att Stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om  tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta  innebär att Stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud etc, d.v.s. det kommer inte hållas  någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

Formulär för poströstning finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.zutec.com/). Ifyllt och  undertecknat formulär skickas till Zutec Holding AB (publ), c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå,  Box 14055, 104 40 Stockholm, Sverige eller per e-post till investors@zutec.com. Komplett formulär  ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen 6 september 2021. Ytterligare instruktioner finns i  formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker  är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska  fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på Bolagets webbplats  (https://www.zutec.com/). Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller  annan behörighetshandling biläggas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

Styrelsens förslag till dagordning för Stämman:

 1. Öppnande av Stämman
 2. Val av ordförande vid Stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen 8. Val av nya styrelseledamöter
 8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT  

Val av ordförande vid Stämman (punkt 2) 

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Mikael Näsström väljs till ordförande vid Stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)  

Som röstlängd föreslås den röstlängd som kommer ha upprättats baserat på  bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som kontrollerats och tillstyrkts av  justeringspersonerna.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 5) 

Styrelsen föreslår att Rasmus Nordfäldt Laws (Eversheds Sutherland) eller, vid förhinder, den eller  de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet.  Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna  poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7) 

I enlighet med vad Bolaget kommunicerat genom pressmeddelande den 11 juni 2021 föreslår  styrelsen att Bolagets namn ändras till BuildData Group AB. Med anledning härav föreslår styrelsen  följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse  Föreslagen ny lydelse
§ 1 FIRMA / COMPANY NAME 

Bolagets firma är Zutec Holding AB. Bolaget är  publikt (publ).

The company’s name is Zutec Holding AB. The  company is a public company (publ).

§ 1 FIRMA / COMPANY NAME 

Bolagets företagsnamn är BuildData Group AB.  Bolaget är publikt (publ).

The company’s name is BuildData Group AB.  The company is a public company (publ).

Val av nya styrelseledamöter (punkt 8) 

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex och att Gareth Burton och Melanie  Dawson ska väljas till nya ledamöter av styrelsen samt att Stefan Charette ska väljas som styrelsens  ordförande. Om Stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av: Stefan  Charette (styrelseordförande), Mikael Näsström, Erik Gabrielson, Per Åkerman, Gareth Burton och  Melanie Dawson.

Nyvalda styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den  arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2020, proportionerligt i förhållande till mandattidens  längd.

Gareth Burton

Gareth Burton är en erfaren företagsledare inom mjukvara för byggindustrin som fram tills nyligen  varit VD för Thinkproject. Gareth Burton var inledningsvis styrelseledamot på Thinkproject innan  han tog över som VD 2019. Han ledde framgångsrikt Thinkprojects imponerande tillväxt sedan 2019  och försäljningen av verksamheten till EQT i december förra året. Innan Thinkproject var Gareth  Burton CIO inom olje- och gas-, konstruktions- och FinTech -programvaruindustrin. Han har också  lett en global serviceverksamhet för Motorola och haft ledande befattningar inom Business Technology. Gareth Burton har en examen inom ingenjörsmatematik och gick på Insead Business  School International Executive Program. Han kommer, med beaktande av konkurrensbegränsningen  i sitt nuvarande anställningsavtal, att tillträda sin roll som styrelseledamot den 6 oktober 2021 och  i samband med detta även förvärva aktier i Zutec.

Melanie Dawson

Melanie Dawson har omfattade praktiska kunskaper inom BIM & Digital Construction från en  omfattande och varierade karriär under de senaste 15 åren. Hon har haft ledande roller som chef  för BIM och chef för Digital Construction till att äga sitt eget bolag inom BIM & Digital Construction  Consultancy, Origin7 Ltd. Melanies ledarskap har varit avgörande i leveransen av många  högprofilerade offentliga och privata projekt i Storbritannien.

ÖVRIGT 

Upplysningar 

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap.  32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende  på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska  situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen  anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets  förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns  ovan med avseende på dotterföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före Stämman,  d.v.s. senast den 28 augusti 2021, till Bolagets adress Zutec Holding AB (publ), c/o Eversheds  Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, 104 40 Stockholm, Sverige eller per e-post till  investors@zutec.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets  webbplats, https://www.zutec.com och hos Bolaget på ovan angiven adress senast den 2 september

 1. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress. Personuppgifter 

För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclear’s integritetspolicy som finns  tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/en/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Antal aktier och röster 

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår Bolagets aktiekapital till 12 551 456,80 kronor, fördelat på 62 757 284 aktier. Varje aktie representerar en röst.

____________________

Stockholm i augusti 2021

Zutec Holding AB (publ) 

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta: 

Gustave Geisendorf, VD i Zutec Holding AB (publ)

Tel: +353 1 201 3565

E-mail: gustave.geisendorf@zutec.com 

Om Zutec 

Zutec är ett niche molnbaserat mjukvarubolag inriktat på byggbranschen med kontor i Dublin,  London och Melbourne.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se