Kommuniké från årsstämma i BuildData Group AB

Årsstämma i BuildData Group AB, 559136–0317 (”Bolaget”) hölls idag den 10 november 2022. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

  • Stämman fastställde balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2022. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2022. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för nämnda räkenskapsår. 
  • Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Stefan Charette, Gareth Burton, Melanie Dawson, Erik Gabrielson, Mikael Näsström och Per Åkerman. Stefan Charette omvaldes som styrelsens ordförande. 
  • Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 186 000 kronor till styrelsens ordförande respektive 93 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter. 
  • Det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 
  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny § 10 i bolagsordningen för att möjliggöra poströstning vid bolagsstämmor och för Bolaget att samla in fullmakter i enlighet med nedan. 
Ny lydelse
§ 10 Insamling av fullmakter och poströster / Collection of proxies and postal voting

 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

The Board of Directors may collect proxies pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act. The Board of Directors may decide before a general meeting that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the general meeting pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act.

 


Ovanstående tillägg till bolagsordningen medför att numreringen ändras till följd av införandet av en ny § 10. 

  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att besluta om införandet av ett incitamentsprogram, incitamentsprogram 2022/2026A, riktat till anställda i Bolagets dotterbolag. 
  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att besluta om införandet av ett incitamentsprogram, incitamentsprogram 2022/2026B, riktat till personer i ledande ställning i Bolagets dotterbolag. 
  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att återköpa 2 550 590 teckningsoptioner till ett värde uppgående till 6 172 428 kronor (närståendetransaktion) och att lösa in utestående teckningsoptioner. 
  • Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst fram intill nästkommande årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

För mer information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD i BuildData Group AB

Tel: +44 7760 760 777

E-mail: gustave.geisendorf@builddata.se

Om BuildData Group AB

BuildData Group AB är ett molnbaserat programvaruföretag för bygghantering. Koncernens verksamhet bedrivs p åIrland med verksamhet i Storbritannien, Australien och Mellanöstern.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se