Kommuniké från årsstämman i Zutec Holding AB (publ) 2020

12 november 2020

Årsstämma har idag hållits i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) i Eversheds Sutherlands lokaler på Strandvägen 1.

  • Till ordförande vid årsstämman valdes Mikael Näsström.
  • Stämman fastställde därefter balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2020. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2020. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för nämnda räkenskapsår.
  • Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter i Bolaget ska uppgå till fem. Styrelseledamöterna Brian McGuire, Erik Gabrielsson, Per Åkerman, Stefan Charette och Mikael Näsström. Som styrelseordförande omvaldes Mikael Näsström.
  • Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 186 000 kronor samt med 93 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter.
  • Det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enlig godkänd räkning.
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslaget om att inrätta ett aktiebaserat incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolagets dotterbolag för efterföljande överlåtelse till deltagarna. Incitamentsprogrammet omfattar 1 500 000 teckningsoptioner och vid fullt utnyttjande kan Bolagets aktiekapital öka med högst 300 000 kronor.
  • Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

För mer information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD i Zutec Holding AB (publ)
Tel: +353 1 201 3565
E-mail: gustave.geisendorf@zutec.com

Om Zutec

Zutec är ett niche molnbaserat mjukvarubolag inriktat på byggbranschen med kontor i Dublin, London och Melbourne.

För mer information, besök www.zutec.com

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se