Kommuniké från extra bolagsstämma den 11 juni 2021 i Zutec Holding AB (publ)

Extra bolagsstämman i Zutec Holding AB, 559136-0317 (”Bolaget”) ägde rum idag den 11 juni 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med nedan:

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av ak tier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 25 maj 2021 om riktad nyemission om högst 16 666 666 aktier vilket medför att aktiekapitalet till följd av nyemissionen kommer att ökas med högst 3 333 333,20 kronor. Rätten att teckna aktier tillkom på förhand vidtalade professionella investerare och aktierna emitterades till en kurs om 6,00 kronor per aktie.

För mer information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD i Zutec Holding AB (publ)
Tel: +353 1 201 3565
E-mail: gustave.geisendorf@zutec.com

Om Zutec
Zutec är ett niche molnbaserat mjukvarubolag inriktat på byggbranschen med kontor i Dublin, London och Melbourne.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se