Kommuniké från extra bolagsstämma i Zutec Holding AB (publ)

Extra bolagsstämma har idag hållits i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) i Eversheds Sutherlands lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm.

 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen avseende:
 • Deltagande vid bolagsstämma, med anledning av kommande ändringar i 7 kap 28 § aktiebolagslagen, samt
 • Gränserna för aktiekapitalet samt antalet aktier.
 • Stämman beslutade om en företrädesemission i enlighet med styrelsens förslag. Enligt beslutet kan Bolagets aktiekapital öka med högst 7 083 334 kronor genom emission av 35 416 670 aktier.
 • Stämman beslutade om en emission till allmänheten i enlighet med styrelsens förslag, innefattande allmänheten i Sverige och Irland. Enligt beslutet kan Bolagets aktiekapital öka med högst 350 877 kronor genom emission av 1 754 385 aktier.
 • Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, inrätta ett aktiebaserat incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolagets dotterbolag för efterföljande överlåtelse till deltagarna. Incitamentsprogrammet omfattar 5 900 000 teckningsoptioner och vid fullt utnyttjande kan Bolagets aktiekapital öka med högst 1 180 000 kronor.
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av teckningsoptioner till VD. Antalet teckningsoptioner uppgår till 8 850 000 och vid fullt utnyttjande kan Bolagets aktiekapital öka med högst 1 770 000 kronor.
 • Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem. Det beslutades om nyval av Erik Gabrielson och Per Åkerman och den befintliga ledamoten Mikael Näsström valdes till styrelseordförande. Detta innebär att styrelsen har följande sammansättning:
 1. Mikael Näsström (ordförande)
 2. Stefan Charette
 3. Brian McGuire
 4. Erik Gabrielson
 5. Per Åkerman

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, CEO at Zutec, gustave.geisendorf@zutec.com, +353 1 201 3565

Om Zutec

Zutec är ett niche molnbaserat mjukvarubolag inriktat på byggbranschen med kontor i Dublin, London och Melbourne.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.se, www.mangold.se).