Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Zutec Holding AB (publ)

Rättelse: Avstämningsdatumet är rättat, från tidigare 24 februari 2020 till den 22 februari 2020. Kallelsen är i övrigt identisk med utskicket från igår kväll.  

Aktieägarna i Zutec Holding AB (publ), org.nr 559136-0317 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma (”Stämman”) fredagen den 28 februari 2020, kl. 09.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 08.30. Styrelsen kallar till Stämman mot bakgrund av en skriftlig begäran, undertecknad av ägare av minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget, att behandla förslaget enligt punkt 7 i den föreslagna dagordningen.

Deltagande

Aktieägare som vill delta på Stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast lördagen den 22 februari 2020, och
 • Anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 24 februari 2020. Anmälan ska ske via e-post till cliona.farrelly@zutec.com eller via post till Zutec Holding AB (publ), “EGM februari 2020”, c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, 104 40 Stockholm, Sverige.

Anmälan ska innehålla namn/bolagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att ta med sig en eller två biträden till Stämman ska sådant deltagande meddelas. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud, etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före Stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats Fullmaktsformulär.

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för Stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclear’s integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på Stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast lördagen den 22 februari 2020 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Antal aktier

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår Bolagets aktiekapital till 1 416 666,80 kronor, fördelat på 7 083 334 aktier. Varje aktie representerar en röst.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning för Stämman:

 1. Öppnande av Stämman
 2. Val av ordförande vid Stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Val av ny styrelse
 8. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid Stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Johan Engström (Eversheds Sutherland) väljs till ordförande vid Stämman.

Val av ny styrelse (punkt 7)

Aktieägarna Athanase Industrial Partner, Brian McGuire, Tom Boland och Michael White har lagt fram ett förslag om val av ny styrelse. Förslaget till ny styrelse är som följer:

 • Stefan Charette (ordförande)
 • Brian McGuire
 • Mikael Näsström

Handlingar och upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid Stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

____________________

Stockholm i februari 2020

Zutec Holding AB (publ)

Styrelsen