Zutec Holding AB offentliggör beslut om passportering av prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA  ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE  RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Zutec Holding AB (publ) (”Zutec” och ”Bolaget”) offentliggör härmed beslut om passportering av prospekt. Finansinspektionen har meddelat  beslut om att godkänna passportering av Zutecs prospekt med erbjudande om nyteckning av aktier i Bolaget för Finland och Norge. Bolaget  publicerade och offentliggjorde prospektet genom pressmeddelande den 19 februari 2018 kl. 17.30. Prospektet finns att tillgå på svenska via  Zutecs (www.zutec.com), Hagberg & Aneborn Fondkommission ABs (www.hagberganeborn.se) samt Remium Nordic ABs  (www.remium.com) respektive webbplatser.

Om Zutec
Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn.  Bolagets produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning,  samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller (Building Information Modelling – BIM), defekthantering,  projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader. Bolagets huvudsakliga produkt är dess plattform, vilken kan beskrivas som en  molnbaserad databas. Till plattformen kan flera av Bolagets moduler kopplas för att utöka funktionaliteten efter kundens behov.

Bland Bolagets kunder finns några av världens största byggföretag, som har använt Zutecs lösningar på många olika projekt. Typiska projekt  som lämpar sig väl för Bolagets produkter är bland annat flygplatser, hamnar, sjukhus, universitet och stora kommersiella byggnadsprojekt.  Stora prestigeprojekt där Zutecs plattform använts inkluderar Wembley Stadium, the Shard och Doha Airport.

Rådgivare
Remium Nordic AB är finansiell rådgivare och Remium Nordic Holding AB Certified Adviser. MAQS Advokatbyrå är legala rådgivare avseende  svensk rätt och Reddy Charlton Solicitors är Bolagets legala rådgivare avseende irländsk rätt. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB  agerar emissionsinstitut i samband med erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:
Brendan O’Riordan, VD
+353 1 2013565
brendan.oriordan@zutec.com

Conor O’Brien, CFO
+353 1 2013559
conor.obrien@zutec.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra  värdepapper i Bolaget. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i Bolaget sker endast genom det prospekt som Bolaget offentliggjort  idag.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än  Sverige, Irland, Norge och Finland. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan,  Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än  de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA  (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Nya Zeeland, Hongkong,  Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål  för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får  inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 med tillägg (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var  tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt  överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.