Zutec Holding AB offentliggör utfallet i företrädesemissionen och nyemissionen till allmänheten

Efter att teckningsperioden avslutats den 15 juni 2020 för Zutec Holding AB:s (”Zutec” eller ”Bolaget”) fullt garanterade företrädesemission om cirka 40,4 MSEK (”Företrädesemissionen”) och nyemissionen av aktier till allmänheten i Sverige och Irland om cirka 2 MSEK (den ”Riktade Emissionen”) (tillsammans ”Erbjudandet”) offentliggör idag Bolaget utfallet i Erbjudandet.

Förträdesemissionen tecknades upp till 66,47 procent med stöd av teckningsrätter. Ytterligare 33,53 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. Den totala efterfrågan i Företrädesemissionen uppgick till 159,57 procent.

Den Riktade Emissionen har tecknat i sin helhet av garanterna i enlighet med deras respektive åtaganden.

Den totala efterfrågan i Erbjudandet uppgick till 152,03 procent. Erbjudandet blev således fulltecknat och Zutec erhåller därmed cirka 42,4 MSEK före emissions- och garantikostnader.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Erbjudandet har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 28 maj 2020. Besked om tilldelning meddelas genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Aktier ska betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 7 434 211 SEK till sammanlagt 8 850 877,8 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 37 171 055 aktier till sammanlagt 44 254 389 aktier.

Handel med betald tecknad aktie (BTA) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till och med att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 27, 2020.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Zutec i samband med Erbjudandet. Avanza Bank AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, CEO på Zutec

gustave.geisendorf@zutec.com, +353 1 201 3565

 

Denna information är sådan information som Zutec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl. 16.35 CEST.

Om Zutec

Zutec är en niche-leverantör av molnbaserade mjukvarutjänster för byggbranschen.

Zutec Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550, CA@mangold.se, www.mangold.se).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Zutec.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är otillåten eller föremål för legala restriktioner än vad som gäller enligt svensk rätt.