Zutec Holding AB överväger en riktad nyemission om cirka 80 MSEK

5.31 PM CEST / 25-May-2021 / Zutec Holding AB (SEMM:ZUTEC)

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZUTEC.

Zutec Holding AB (publ) (“Zutec” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Skandinaviska Enskilda Banken att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om cirka 80 MSEK till institutionella investerare. Bolagets huvudaktieägare Athanase Industrial Partner (”Athanase”) har åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett värde om cirka 37 MSEK. Den riktade nyemissionen är villkorad av godkännande på den extra bolagstämman som förväntas hållas omkring den 11 juni 2021, dock senast den 1 juli 2021, samt att ökningen av aktiekapitalet är registrerad vid Bolagsverket senast den 15 juli 2021.

Den riktade nyemissionen avses att genomföras genom en accelererad bookbuilding-process, som påbörjas direkt efter detta offentliggörande och som kan komma att avslutas med kort varsel. Ett särskilt pressmeddelande kommer att offentliggöras efter slutförd bookbuildingprocess och prissättningen av den riktade nyemissionen.

Investerare kommer att erbjudas interimsaktier, som kommer att omvandlas till stamaktier efter godkännande av den riktade nyemissionen vid den extra bolagsstämman. Bolagets huvudaktieägare Athanase som innehar motsvarande cirka 47 procent av aktierna och rösterna i Zutec, har åtagit sig att rösta för beslut om nyemissionen på den extra bolagsstämman och att inte avyttra några av dessa aktier före den extra bolagsstämman. 

Athanase, Bolaget, bolagsledningen och styrelsen har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att inte avyttra respektive emittera aktier (s.k. lock-ups) under en period som upphör 90 dagar efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Bolaget avser att använda kapitaltillskottet från den riktade emissionen till att finansiera fortsatt organisk tillväxt genom initiativ inom försäljning, marknadsföring och produktutveckling, samt till förvärvsändamål.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten samt att bredda ägarbasen med institutionella investerare.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustave Geisendorf, VD,

Telefon: +353 1 21 3565,

e-mail: gustave.geisendorf@zutec.com

Denna information är sådan som Zutec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl 17:31. 

Om Zutec Holding AB (publ)

Zutec är en leverantör av cloudbaserad mjukvara för byggindustrin med verksamhet i Dublin, Abu Dhabi, London och Melbourne. Zutec Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Redeye AB är Bolagets Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se).

Viktig information

Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Zutec eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där publiceringen, distributionen eller offentliggörandet av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.