Zutec Holding AB (publ): erbjudandet att teckna aktier övertecknades

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den 5 mars 2018 avslutades anmälningsperioden Zutec Holding AB (publ):s (”Zutec” eller ”Bolaget”) erbjudande att teckna nyemitterade aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet, som genomförsinför den kommande listningen på Nasdaq First North, övertecknades. Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 15 mars 2018.

VD Brendan O’Riordan kommenterar:

Vi vill välkomna och tacka alla nya aktieägare, stora som små, för att de blir en viktig del av vårt företag. Listningsprocessen har varit både intensiv och spännande. Med det kapitaltillskott som Erbjudandet medför kan vi nu åter fokusera på att accelerera expansionen av vår växande och lönsamma verksamhet.

Teckning, tilldelning och betalning

Erbjudandet att teckna aktier i Zutec övertecknades. Genom Erbjudandet emitteras 2 083 334 nya aktier i Bolaget. Därmed tillförs Zutec en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 7,9 MSEK. Avräkningsnotor skickas ut den 6 mars 2018 och likviddag för tilldelade aktier är den 9 mars 2018.

Listning på Nasdaq First North

Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 15 mars 2018.

Antal aktier och aktiekapital

Efter att nyemissionen som genomförs till följd av Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Zutec att öka med 2 083 334 aktier från 5 000 000aktier till 7 083 334aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 416 666,8SEK från 1 000 000,0 SEK till 1416666,8SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 29,4 procent.

Om Zutec

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller (Building Information Modelling – BIM), defekthantering, projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader. Bolagets huvudsakliga produkt är dess plattform, vilken kan beskrivas som en molnbaserad databas. Till plattformen kan flera av Bolagets moduler kopplas för att utöka funktionaliteten efter kundens behov.

Bland Bolagets kunder finns några av världens största byggföretag, som har använt Zutecs lösningar på många olika projekt. Typiska projekt som lämpar sig väl för Bolagets produkter är bland annat flygplatser, hamnar, sjukhus, universitet och stora kommersiella byggnadsprojekt. Stora prestigeprojekt där Zutecs plattform använts inkluderar Wembley Stadium, the Shard och Doha Airport.

Rådgivare

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare och Remium Nordic Holding AB är Bolagets CertifiedAdviser. MAQS Advokatbyrå är legala rådgivare avseende svensk rätt och Reddy Charlton Solicitors är Bolagets legala rådgivare avseende irländsk rätt. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Brendan O’Riordan, VD
+353 1 2013565
brendan.oriordan@zutec.com

Conor O’Brien, CFO
+353 1 2013559
conor.obrien@zutec.com

Denna information är sådan information som Zutec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018 kl. 21:00 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i Bolaget sker endast genom det prospekt som Bolaget offentliggjort.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige, Irland, Norge och Finland. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt Districtof Columbia (“USA”)), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska SecuritiesAct från 1933 med tillägg (”SecuritiesAct”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States SecuritiesAct från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.