Zutec Holding AB (publ) genomför nyemission, ansöker om listning på Nasdaq First North och offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA  ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE  RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Zutec”) har beslutat att erbjuda allmänheten att teckna aktier i Bolaget (”Erbjudandet”)   samt att ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North (”First North”). Ett prospektet avseende Erbjudandet har idag, den 19 februari 2018, offentliggjorts.

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn.  Bolagets produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning,  samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller (Building Information Modelling – BIM), defekthantering, projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader. Bolagets huvudsakliga produkt är dess plattform, vilken kan beskrivas som en  molnbaserad databas. Till plattformen kan flera av Bolagets moduler kopplas för att utöka funktionaliteten efter kundens behov. Bland Bolagets kunder finns några av världens största byggföretag, som har använt Zutecs  lösningar på många olika projekt. Typiska projekt som lämpar sig väl för Bolagets produkter är bland annat flygplatser, hamnar, sjukhus, universitet och stora kommersiella byggnadsprojekt. Stora restigeprojekt  där Zutecs plattform använts inkluderar Wembley Stadium, the Shard och Doha Airport.

Erbjudandet i korthet

• Erbjudandet omfattar högst 2 083 334 nyemitterade aktier i Bolaget till ett sammanlagt värde om 50 miljoner kronor före emissionskostnader.
• Utöver Erbjudandet har styrelsens beslutat om möjlighet till emission av ytterligare högst 312 500 aktier motsvarande högst 7,5 miljoner  kronor för det fall Erbjudandet övertecknas (”Överteckningsemissionen”).
• Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands.
• Teckningskursen i Erbjudandet och Överteckningsemissionen är 24 kronor per aktie.
• Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från den 20 februari 2018 till den 5 mars 2018.
• Vid full anslutning till Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 5 000 000 till 7 083 334 aktier, vilket motsvarar en utspädning  om cirka 29,4 procent av befintliga aktieägare. Om Överteckningsemissionen utnyttjas till fullo och fulltecknas kommer antalet att öka till 7 395  834 aktier, vilket tillsammans med Erbjudandet motsvarar en utspädning av befintliga aktieägare om cirka 32,4 procent.
• Teckningsåtaganden till ett totalt värde om 40 miljoner kronor, motsvarande 80 procent av aktierna i Erbjudandet har lämnats av Bolagets  styrelseledamöter samt från externa privata och institutionella investerare.
• Samtliga Bolagets befintliga aktieägare har åtagits sig att inte sälja några aktier i Bolaget (lock-up) under en period om tolv (12) månader från  första dagen för handel på First North.
• Bolaget har idag ansökt om upptagande till handel på First North med beräknad första dag för handel 15 mars 2018. Aktien kommer att  handlas med kortnamnet ZUTEC med ISINkod SE0010869487.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Bolaget befinner sig i en fas då det är läge att övergå från en utvecklingsfokuserad fas till att fokusera på försäljning och marknadsexpansion.  Zutec är för närvarande lönsamt och kan finansiera sin expansion med egna medel om än i en långsammare takt. Styrelsen anser att enstörre  injektion av tillväxt- och rörelsekapital i dagens marknadsläge skulle göra det möjligt för Zutec att bli globalt marknadsledande inom sitt segment.

Styrelsen har därför beslutat att genomföra en nyemission och att lista Bolagets aktier på First North. Utöver att bidra till Bolagets tillväxt  kommer dessa åtgärder att stärka Zutecs internationella profil och generera erkännande från potentiella kunder. Emissionslikviden från

Erbjudandet är avsedd att användas till:
• Finansiering av en expanderad försäljningsstyrka, med nya lokala kontor i strategiskt utvalda regioner, samt rörelsekapital för de långa  anbudsprocesserna som förekommer vid försäljning till bygg- och fastighetsbranschen (cirka 70 procent av emissionslikviden).
• Finansiering av ytterligare investeringar i Bolagets teknik och produktutbud (cirka 30 procent av emissionslikviden).

Prospekt

Med anledning av Erbjudandet har ett prospekt upprättats. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på Bolagets  hemsida, www.zutec.com.

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod: 20 februari 2018 – 5 mars 2018
Offentliggörande av utfall: 6 mars 2018
Likviddag: 9 mars 2018
Första dag för handel på First North: 15 mars 2018

Anmälan

• Anmälan om teckning av aktier skall göras på särskilt upprättad anmälningssedel. Anmälningssedeln finns tillgänglig på Bolagets hemsida,  www.zutec.com, samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se. Anmälan om teckning kan även göras  digitalt med BankID via Hagberg & Aneborn Fondkomission AB:s hemsida.
• Depåkunder hos Nordnet kan anmäla sig för teckning av aktier via Nordnets internettjänst. Mer information om anmälningsförfarande via  Nordnet finns tillgänglig på www.nordnet.se.

Rådgivare

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare och Certified Adviser. MAQS Advokatbyrå är legala rådgivare avseende svensk rätt och Reddy Charlton Solicitors är Bolagets legala rådgivare avseende irländsk rätt. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:
Brendan O’Riordan, VD
+353 1 2013565
brendan.oriordan@zutec.com

Conor O’Brien, CFO
+353 1 2013559
conor.obrien@zutec.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra  värdepapper i Bolaget. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i Bolaget sker endast genom det prospekt som Bolaget offentliggjort  idag.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige, Irland, Norge och Finland. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan,  Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA  (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (“USA”)), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan,  Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna  anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 med tillägg (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var  tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt  överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.