Zutec Holding AB (publ) offentliggör godkännande av passportering av prospekt

Zutec Holding AB (publ) (“Zutec” eller “Bolaget”) har erhållit godkännande från Finansinspektionen avseende passportering av Bolagets prospekt, innehållande ett erbjudande om att teckna aktier i Bolaget, för användning på Irland. Prospektet publicerades och offentliggjordes genom ett pressmeddelande tidigare idag och finns tillgängligt på svenska och engelska via Zutecs webbplats, http://www.zutec.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD

gustave.geisendorf@zutec.com, +353 1 201 3565

Om Zutec

Zutec är en niche-leverantör av molnbaserade mjukvarutjänster för byggbranschen.

Zutec Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550, CA@mangold.se,  www.mangold.se).
Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Zutec. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Irland. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zutec kommer endast ske genom Prospektet.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige och Irland. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är otillåten eller föremål för legala restriktioner än vad som gäller enligt svensk rätt. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, se viktig information i slutet av pressmeddelandet.