Zutec Holding AB (publ) offentliggör godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North ochbeslut om passportering av prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Zutec Holding AB (publ)har godkänts för handel på Nasdaq First North

Zutec Holding AB (publ) (”Zutec” eller ”Bolaget”) har fått sin ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North godkänd av Nasdaq Stockholm AB. Beräknad första dag för handel med aktierna på Nasdaq First North är den 15 mars 2018. Bolagets aktier kommer att handlas under kortnamnet ZUTEC och har ISIN-kod SE0010869487.

Nasdaq Stockholm AB:s beslut är villkorat av: i) att Bolaget uppfyller listningskraven för Nasdaq First North, ii) att Bolagets hemsida uppdateras i enlighet med First North Rulebook senast två veckor innan första dagen för handel, och iii) att ingenting inträffar som skulle föranleda en annan bedömning av Nasdaq Stockholm AB.

Offentliggörande av beslut om passportering av prospekt

Därutöver offentliggör Bolaget härmed beslutom passportering av prospekt. Finansinspektionen har meddelat beslut om att godkänna passportering av Zutecs prospektmed erbjudande om nyteckning av aktier i Bolaget för Irland. Bolaget publicerade och offentliggjorde prospektet genom pressmeddelande den 19 februari 2018 kl. 17.30 CET. Prospektet finns att tillgå på svenska via Zutecs(www.zutec.com), Hagberg & Aneborn Fondkommission ABs (www.hagberganeborn.se) samtRemium Nordic ABs (www.remium.com) respektive webbplatser.

Om Zutec

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller (Building Information Modelling – BIM), defekthantering, projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader. Bolagets huvudsakliga produkt är dess plattform, vilken kan beskrivas som en molnbaserad databas. Till plattformen kan flera av Bolagets moduler kopplas för att utöka funktionaliteten efter kundens behov.

Bland Bolagets kunder finns några av världens största byggföretag, som har använt Zutecs lösningar på många olika projekt. Typiska projekt som lämpar sig väl för Bolagets produkter är bland annat flygplatser, hamnar, sjukhus, universitet och stora kommersiella byggnadsprojekt. Stora prestigeprojekt där Zutecs plattform använts inkluderar Wembley Stadium, the Shard och Doha Airport.

Rådgivare

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare ochRemium Nordic Holding AB ärCertifiedAdviser. MAQS Advokatbyrå är legala rådgivare avseende svensk rätt och Reddy Charlton Solicitors är Bolagets legala rådgivare avseende irländsk rätt. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Brendan O’Riordan, VD
+353 1 2013565
brendan.oriordan@zutec.com

Conor O’Brien, CFO
+353 1 2013559
conor.obrien@zutec.com

Denna information är sådan information som Zutec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 18.30 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i Bolaget sker endast genom det prospekt som Bolaget offentliggjort idag.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige, Irland, Norge och Finland. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt Districtof Columbia (“USA”)), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska SecuritiesAct från 1933 med tillägg (”SecuritiesAct”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States SecuritiesAct från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.