Zutec Holding AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission och nyemission av aktier till allmänheten

Styrelsen i Zutec Holding AB (”Zutec” eller ”Bolaget”) har med anledning av den förestående företrädesemissionen om cirka 40,4 MSEK (”Företrädesemissionen”) och den riktade emissionen till allmänheten i Sverige och Irland om cirka 2 MSEK (den ”Riktade Emissionen”), som beslutades av extra bolagsstämman den 22 maj 2020, upprättat ett prospekt (”Prospektet”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av Prospektet

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen (gemensamt ”Erbjudandet”) och har idag, den 28 maj 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor för Erbjudandet, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (http://www.zutec.com). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (http://www.fi.se).

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

Den extra bolagsstämman beslutande den 22 maj 2020 att Företrädesemissionen ska genomföras på följande huvudsakliga villkor:

 • Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 28 maj 2020.
 • Rätten att teckna nya aktier tillkommer de personer som per avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varigenom innehav av en (1) aktie berättigar till fem (5) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.
 • Teckning av nyemitterade aktier ska ske till en teckningskurs on 1,14 kronor per aktie under perioden från den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden.
 • I händelse av att alla aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen, inom det maximala beloppet för företrädesemissionen, besluta om tilldelning av tecknade aktier utan stöd av teckningsrätter, varigenom sådana aktier ska främst fördelas till de som också tecknar aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det tecknade antalet. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som har garanterat företrädesemissionen i enlighet med de villkor som anges i deras respektive garantiåtaganden, varigenom fördelningen främst ska göras pro rata i förhållande till garantiåtagandena. I den utsträckning tilldelning enligt ovan inte kan vara pro rata, ska tilldelning ske genom lottning.
 • Betalning ska ske kontant. Betalning av aktier tecknade med företrädesrätt ska ske genom samtidig teckning under perioden 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020. Betalning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter att tilldelningsmeddelande skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.
 • Företrädesemissionen kommer öka aktiekapitalet med högst 7 083 334 kronor och högst 35 416 670 aktier.
 • De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har registrerats i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.

Huvudsakliga villkor för den Riktade Emissionen

Den extra bolagsstämman beslutande den 22 maj 2020 att den Riktade Emissionen ska genomföras på följande huvudsakliga villkor:

 • Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, tillfalla allmänheten i Sverige och Irland.
 • Teckningskursen ska vara 1,14 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 15 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar beräknat från 6 april till 21 april 2020.
 • Teckning av nyemitterade aktier ska ske under perioden från den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden.
 • Teckning ska ske till en lägsta post om 5 000 aktier, vilket motsvarar en lägsta total investering om 5 700 kronor per tecknare.
 • Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 1 754 385 aktier och Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 350 877 kronor genom emissionen.
 • De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har registrerats i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.

För mer information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.
Preliminär tidplan

26 maj 2020 Sista handelsdag i Zutecs aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
27 maj 2020 Första handelsdag i Zutecs aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
28 maj 2020 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
1 juni – 15 juni 2020 Teckningsperiod för Erbjudandet
1 juni – 11 juni 2020 Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
17 juni 2020 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Erbjudandet

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Zutec i samband med Erbjudandet. Avanza Bank AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Viktig information om LEI och NID

Som en följd av MiFID II/MIFIR, behöver alla juridiska och fysiska personer ett LEI-nummer (Legal Entity Identifier) respektive NID-nummer (Nationellt ID) för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner efter den 3 januari 2018. Ett LEI-nummer är en global identifieringskod för juridiska personer och NID är en global identifieringskod för fysiska personer. Investerare som vill ansöka om teckning av aktier utan företrädesrätt måste skaffa ett LEI för juridiska personer och fysiska personer måste ta reda på sin NID-kod. Avanza Bank AB har rätt att bortse från teckningsanmälningar, utan något ansvar gentemot ansökande person, om ett LEI eller NID (beroende på vad som är tillämpligt) inte har tillhandahållits vid teckningsanmälan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD

gustave.geisendorf@zutec.com, +353 1 201 3565

Om Zutec

Zutec är en niche-leverantör av molnbaserade mjukvarutjänster för byggbranschen.

Zutec Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550, CA@mangold.se,  www.mangold.se).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Zutec. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Irland. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zutec kommer endast ske genom Prospektet.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige och Irland. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är otillåten eller föremål för legala restriktioner än vad som gäller enligt svensk rätt. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, se viktig information i slutet av pressmeddelandet.