Zutec Holding AB tillkännager avgång av VD samt tillsättande av tillförordnadVD

Zutec Holding AB (”Bolaget”) tillkännager att VD Brendan O´Riordan, i samförstånd med Bolaget, har annonserat sin avgång med omedelbar verkan för att fullfölja andra karriärmöjligheter. Han kommer att fortsätta bistå Bolaget på konsultbasis under en övergångsperiod. Med anledning av O’Riordans avgång har styrelsen tillsatt Clíona Farrelly, Bolagets nuvarande CFO, som tillförordnad VD.

Styrelsen vill tacka Brendan för hans betydande arbete i samband med Bolagets marknadsnotering och Bolagets utvecklingsfas samt önskar honom all lycka till i framtiden. 

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Nyhrén, Styrelsens ordförande, Zutec Holding AB; daniel@athanase.se, +46 76 850 6020

Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets tillfälliga Certifierade Rådgivare (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.sewww.mangold.se.)

Denna information är sådan som Zutec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2019 kl. 08:00 CEST

Om Zutec Holding AB

Zutec utvecklar och marknadsför moln-baserade mjukvarulösningar, huvudsakligen riktat till bolag inom byggnads- och byggbranchen. Bolagets produkter hjälper kunder att öka dess produktivitet samt kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, data- och dokumentverktyg, databerikade 3D-modeller, defekthantering, projektöverlåtelse samt drift och underhåll av byggnader.